Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 29 - 2016. 04. 30

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


5/2016. (IV.28.) önkormányzati


R E N D E L E T E


Szabadkígyós község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati  rendeletének módosításárólSzabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 1. §Az „R” 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetését:894.061 E Ft

Költségvetési bevétellel

894.061 E Ft

Költségvetési kiadással

 0 E Ft

Költségvetési hiánnyal


       

állapítja meg.”2. §Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:                 

                                                                                                         adatok: E Ft-ban

A Költségvetési kiadások:                                                                                                    

 1. Működési Kiadások                                                                                          426.735

Személyi juttatások összesen: 210.310

 1. Önkormányzat                                                                             131.807
 2. Polgármesteri Hivatal                                                                    22.489
 3. Általános Művelődési Központ                                                     41.051
 4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                            14.963


 1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                       44.395
  1. Önkormányzat                                                                               23.533
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                       6.057
  3. Általános Művelődési Központ                                                               10.963
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                            3.842


 1. Dologi kiadások összesen:                                                               149.503
  1. Önkormányzat                                                                            100.957
  2. Polgármesteri Hivatal                                                                      5.341
  3. Általános Művelődési Központ                                                     35.816
  4. Szociális Alapszolgáltató Központ                                                              7.389


 1. Egyéb működési kiadások összesen:                                                              6.020
  1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre              6.020

     

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                  16.507

5.1 Önkormányzat 16.507 1. Felhalmozási kiadások:                                                                           255.230
 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:                                           255.038
  1. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                           255.038


III. Egyéb Felhalmozási c. kiadások összesen:192

1.1. Önkormányzat192

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése0

V.Pénzforgalom nélküli kiadások 0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék77.640

VI.Intézményfinanszírozás összesen:134.456
 1. Költségvetési kiadások összesen:                                         894.061 1. Bevételek bontása:


 1. Működési bevételek:


 1. Működési bevételek összesen:                                                                      459.944


 1. Önkormányzatok működési támogatásai:                               190.208

1.1. Önkormányzat működési támogatásai190.208


 1. Önkormányzat közhatalmi bevétele                                                             21.214

2.1 Közhatalmi bevételek21.214


 1. Működési bevételek összesen:                                                                        87.635

3.1. Önkormányzat működési bevétele: 69.834

3.2 Polgármesteri Hivatal75

3.3 Általános Művelődési Központ13.419

3.4 Szociális Alapszolgáltató Központ4.307


4. Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:160.287

4.1. Önkormányzat 159.771

4.2 Általános Művelődési Központ516

5. Működési célú átvett pénzeszköz:600

5.1 Önkormányzat600


II. Felhalmozási bevételek:220.772


1. .Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen:211.134

1.1. Önkormányzat tám.értékű bevétele211.134


2. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök összesen:9.638

2.1 Önkormányzat pénzeszk.bevétel9.638


III. Intézményfinanszírozás összesen:128.684

3.1 Polgármesteri hivatal33.722

3.2 Általános Művelődési Központ73.394

3.3 Szociális Alapszolgáltató Központ21.568


Maradvány igénybevétel84.661


B. Költségvetési bevételek összesen                                              894.061

                                                                                                                                3. §


Az „R” (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:.


 (4) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú vállalkozási,   0 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.


4. §


 1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


 1. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép


 1. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Szabadkígyós, 2016. április 28.

                        Balogh József                                                Balog Gábor

                        polgármester                                                       aljegyző

Záradék: Kihirdetve 2016. április 28.


                       Balog Gábor

                                                                                       aljegyző
1. melléklet az  5/2016.(IV.28.) Ör. rendelethezA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEGadatok E Ft-ban


Megnevezés

2015. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2015. évi mód.előirányzat


Önkormányzatok működési támogatásai

       190.208  

Személyi juttatások

             210.310  


Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési

       

Munkaadókat terhelő járulékok

               44.395   


Közhatalmi bevételek

         21.214   

Dologi kiadások

             149.503   


Egyéb műk.c. támogatások

       160.287  

Ellátottak pénzbeli juttatásai

               16.507   
Egyéb műk.c. kiadások

                 6.020  


Működési bevételek

        87.635  
Működési c. átvett pénzeszközök

              600   

Működési tartalék

               27.437
 Megelőlegezések

                 5.772


Intézményfinanszírozás

     128.684

Intézményfinanszírozás

             128.684   


Működési célú bevételek összesen

    588.628

Működési célú kiadások összesen

            588.628   Felhalmozási c. támogatás

       211.134   

Beruházások

              255.038   


Felhalmozási c. átvett pénzeszközátadás

           9.638  

Felújítások

                  


Helyi önkormányztok kieg.támogatás

        

Felhalmozási c.tám.

                      192   


 Maradvány igénybevétel

       84.661

Felhalmozási célú kiadások összesen

              255.230   


 Fejlesztési célú bevételek összesen

      305.433 

 Fejlesztési célú tartalék

                50.203


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

      894.061   

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

             894.061  

2. melléklet az 5/2016.(IV.28.) Ör. rendelethez
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

SZAKFELADAT

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok kieg.tám műk.

Közhatalmi bevételek

Egyéb műk.c. támogatások

Működési bevételek

Műk.c.átvett pénzeszköz

Felhal. C. támogatások

Helyi önkormányzatok kieg. Tám fejl.

Felhal.c. átvett pénzeszközök

finanszírozási bevételek

finanszírozási bevételek maradvány feljesztési célra

Bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal

            75   

            33.722   

 90

                33.887   

Önkormányzat

            190.208   

             

    21.214  

      159.771   

       69.834   

 600

          211.134   

                 

                 9.638   


 83.751

              746.150   

Általános Művelődési Központ
          516

     13.419   

            73.394  

 501

                87.830  

Szociális Alapszolgáltató Központ

       4.307   

            21.568   

319 

                26.194   

ÖSSZESEN:

            190.208   

               

    21.214   

      160.287   

     87.635   

  600          -     

          211.134   

                  

  9.638   

          128.684   

84.661

              894.061  

3. melléklet az 5/2016.(IV.28.) Ör. rendelethezSZABADKÍGYÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
adatok E Ft-banSzakfeladat

Személyi juttatások
 összesen

Munkaadókat terhelő
 járulékok összesen

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.c. kiadások

Intézményfinanszírozás kiadások

Beruházások

Egyéb felhal. kiadás

Egyéb felhalm.c. kiadások tartalék

Kiadások
 összesen
Polgármesteri Hivatal

       22.489   

       6.057   

       5.341             33.887   

Önkormányzat

      131.807  

      23.533   

       100.957   

     16.507   

       6.020   

134.456   

 255.038

       192  

     77.640   

        746.150   

Általános Művelődési Központ

       41.051   

     10.963  

       35.816             87.830   

Szociális Alapszolgáltató Központ

       14.963   

       3.842   

       7.389             26.194 

ÖSSZESEN:

     210.310   

      44.395  

     149.503   

     16.507   

       6.020   

    134.456   

  255.038   

     192   

     77.640   

        894.061   


4. melléklet az 5/2016.(IV.28.) Ör. rendelethezSzabadkígyós Község Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz átadási

kötelezettségeiMegnevezésAdatok E Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülCivil szervezeteknek támogatás
 4747               

Nonprofit Kft megállapodás alapján
                 -     

Körösvölgyi hulladék Kondoros
                50   

Dareh hozzájárulás


              170   

Közép-békés ivóvíz hj

              330   

Arany János Tehetséggondozás támogatás              150   

Kárpátaljai

Kígyós

település

támogatása
               358

Sportolók támogatása                                                                                               215                                                                                     Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:

           3 658   


     
Pénzeszköz átadás mindösszesen:
           6.020   

5. melléklet az 5/2016.(IV.28.) Ör. rendelethez


Szabadkígyós Község Önkormányzat

2015. évi felhalmozási kiadásai                                                                                              Adatok: Ezer forintban!
Beruházások


ivóvízminőségjavító társulás eu önerő alap 2015. évi

     10 546   


Vállalkozási tevékenység beruházási kiadásai

       1 500   


(tenyészállatok vásárlása)
Beruházások összesen:     12 046   Felújítás


              -     

Napközi konyha felújítása     37 000   belterületi utak járda
     15 000


Felújítások összesen:     52.000   


jFejlesztési célú tartalék
     69.287


Mindösszesen:
    133.333