Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995.(VII.4.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/1995. (VII. 4.) számú R E N D E L E T E a közterületekről

Hatályos: 2012. 05. 17

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995.(VII.4.) önkormányzati rendelete

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/1995. (VII. 4.) számú R E N D E L E T E a közterületekről

2012.05.17.

[1]Szabadkígyós Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv., valamint a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet figyelembevételével a közterület-használat rendjét és díját az alábbiakban határozza meg.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet alkalmazása szempontjából közterületnek minősülnek az ingatlan-nyilvántartás (telekkönyv) helyrajzi számmutatójában közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark) nyilvántartott földrészletek.

A közterület használata

2. § A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit, felszereléseit, községrendezési tervben meghatározott rendeltetésének megfelelően, jogszabályokban leírt célra és módon – állaguk sérelme nélkül az általános magatartási szabályok betartásával –mindenki használhatja.

A közterület-használat engedély

3. § (1) [2] A közterület rendeltetéstől eltérő használatát a polgármester engedélyezi.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni az alábbi műtárgyak és létesítmények elhelyezéséhez:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető (ernyőszerk.), hirdető-berendezés (fényreklám) cég- és címtábla,

b) árusító és egyéb fülke,

c) üzemanyagtöltő állomás,

d) iparvágány,

e) egyes létesítményekhez szükséges gépjármű-várakozóhely,

f) teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezése,

g) önálló hirdető-berendezés, totó-lottó láda,

h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék.

(3) Továbbá engedély szükséges:

a) idény jellegű alkalmi és mozgó árusítás,

b) javító- és szolgáltató tevékenység,

c) film- és televízió-felvétel,

d) vendéglátó-ipari előkert,

e) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, árukirakodás,

f) kiállítás, vásár, alkalmi vásár,

g) mutatványos tevékenység (cirkusz is),

h) sport és kulturális rendezvények,

i) közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása,

j) útlezárás, út keresztmetszet ideiglenes csökkentése,

k) járda lezárás, járda keresztmetszet ideiglenes csökkentése,

l) tüzelőanyag tárolás eseteiben is.

(4) Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai, távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám), cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be.

e) az Anna-napi Búcsún helypénzt fizetőknek.

(5) A közterület-használat:

a) állandó jelleggel –határidő nélkül- vagy

b) ideiglenes jelleggel – meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig - engedélyezhető.

(6) Nem engedélyezhető közterületen a szemét, hulladék, salak, balesetveszélyes és környezetre káros anyag tárolása. Kivételt képez a szemétszállítás keretében a szállítás napján kihelyezett szemetes zsák, illetve kuka.

(7) A közterületen fát, cserjét ültetni csak a közterület kezelőjének engedélyével lehet.

(8) Közterületen a közutak mentén a forgalmi sáv szélétől mért 3 méteren belül semmilyen tárgy, építmény, fa, cserje nem helyezhető el. Kivételt azok a helyek képeznek, ahol a közterület (utca) szélessége nem teszi lehetővé a fent említett védőtávolság betartását, de ezeken a helyeken is a min. 1 méter védőtávolságot meg kell tartani az ideiglenesen elhelyezendő anyag tárolására.

A szakhatóságok közreműködése

4. § (1) A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az illetékes útkezelő hozzájárulása szükséges.

(2) [5] A közterület használatához az adott ügyben illetékes szakhatóságok és közmű üzemeltetők hozzájárulása is szükséges. A szakhatósági hozzájárulásokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (2) bekezdése alapján az engedélyező hatóság szerzi be.”

(3) Az egyéb szervek hozzájárulását a közterület-használó szerzi be.

Engedély iránti kérelem

5. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű, használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. működési engedély) ismertetését.

(4) [6]

Az engedély megadása

6. § (1) [7] Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építési szabályzatot, a településrendezési és szabályozási tervet, köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek (engedélyköteles tevékenység esetén az engedély) fennállását is.

(2) A közterület-használat – az 5. § (2) bekezdésében említett esetben - csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető.

(3) A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl. gyümölcs- és zöldségárusítás, göngyöleg elhelyezése céljára) esetenként legfeljebb egy évre (idényre, hónapra) lehet engedélyt adni.

(4) Az engedélyező határoznak tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,

e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját.

(5) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka baleset és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

(6) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben

a) szükség szerint –elő kell írni kerítés létesítését,

b) elő kell írni, hogy –ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelheti át- az engedélyes köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni.

(7) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen van körzetben kézből vagy járműről történhet.

(8) [8]

Az engedély érvénye

7. § (1) Az engedély

a) meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

c) a visszavonásig érvényes.

(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető.

A közterület-használati díj

8. § (1) Az engedélyes a közterület-használatért e rendelet mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a használat engedélyezéséről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően pedig minden hónap 10. napjáig készpénzben, készpénz-befizetési csekken, illetőleg átutalással teljesítheti.

(3) [10]

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

9. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni

a) a fegyveres erő, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére,

b) a közműveknek (elektromos, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményi elhelyezésére,

c) a Magyar Posta postai és távközlési tevékenységével kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezése,

d) az országos és a helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállaltoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése,

e) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezése, valamint

f) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után.

(2) [11]

(3) [12]

A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása

10. § (1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére –kérelmére- másutt kell közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) [13]E rendelet alkalmazásában közérdeknek kell tekinteni:

a) a közterület önkormányzati döntés alapján infrastruktúra fejlesztés miatti átminősítését,

b) a közterület önkormányzati döntés alapján történő más célú hasznosítását

(3) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget.

(4) Ha az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

(6) [14] Ha a közterület-használat a (3) vagy (4) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált a befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

11. § (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát -a saját költségén minden kártalanítási igény nélkül- helyreállítani.

(2) [15] Az, aki engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon, illetve mértékben használ közterületet, a közterület használati díjon túl annak összegével megegyező pótdíjat köteles fizetni.

(3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel –kérelmére- a hatóság a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól.

A közterület védelme és gondozása

12. § (1) A közterületek, azok építményei, berendezései, felszerelései és növényzete megóvásában a közterületek minden használója az elvárható gondossággal köteles eljárni.

(2) [16] Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy azt eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére kell kötelezni.

(3) Az Önkormányzat ösztönzi és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja azokat az önkéntes szerveződéseket, amelyek céljaik között a közterület védelmét, megóvását, gondozását célzó tevékenységet vállalnak és vállalkozásaikat eredményesen teljesítik.

(4) A közterület gondozásában felajánlott önkéntes munkához az Önkormányzat szakirányítást és felügyeletet biztosít.

(5) Közterületen fát, cserjét kivágni – pótlási kötelezettség mellett - csak a közterület kezelőjének engedélyével szabad.

(6) Fák törzsét hirdetések céljára használni, fák ágaira tárgyakat ráakasztani nem szabad.

(7) Zöldterületre járművel felhajtani, illetve azon várakozni tilos!

Közterületek tisztántartása

13. § (1) A község belterületén lévő közutak (amennyiben szilárd burkolattal vannak ellátva), kerékpárút, parkok, piac területén keletkezett szemét eltakarításáról, elszállításáról, továbbá állandó tisztántartásáról –beleértve a hóeltakarítást is- az Önkormányzat hivatala gondoskodik.

(2) Az ingatlan előtt az ingatlan teljes utcai szélesség és az utca középvonaláig terjedően az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy bérlője köteles a közterületet tisztántartani. Ideértve: járda tisztántartását, hótól való eltakarítását, csúszásmentesítését, portalanítását. A járda melletti csapadékvíz elvezető árok és áteresz tisztántartásával a víz elfolyását biztosítani, továbbá a fent említett terület évente többszöri kaszálását. Az utcai csapadékvíz elvezető árokba szennyvizet bevezetni, vagy önteni tilos!

(3) Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt az üzemeltető (használó) köteles tisztántartani.

(4) A közforgalmú közlekedés céljára szolgáló járművek közterületen lévő várakozó helyiségeinek és járdaszigeteinek a tisztántartásáról az Önkormányzat hivatala gondoskodik.

(5) Ha a közúti szállítás, közlekedés során a közterület beszennyeződik (olajfolyás, járműről lehulló anyag, stb.) a jármű üzembentartója haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani.

(6) A közterületen állatok legeltetése, tartása tilos!

Záró rendelkezések

14. §

„(1) Tiltott magatartást követ el és legfeljebb ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal (igazgatási bírság) sújtható az, aki
a) a közterületet engedély nélkül igénybe veszi, vagy az engedélytől eltérő módon használja,
b) a közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
c) a közterületen állatot legeltet, illetve tart.

(2) A tiltott magatartást elkövetővel szemben a Képviselő-testület Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága jár el.

15. § (1) [20]

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 7/1992. (III. 24.) számú a Közterületekről szóló Ör. hatályát veszti. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

(3) [21] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”