Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról.

Hatályos: 2019. 12. 01 - 2019. 11. 30

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 3/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

  1. §

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„ 11. § (1) A szociálisan rászorulók háztartásában a téli fűtési problémák enyhítésére természetbeni tűzifa támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó sopronnémeti lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%- át, egyedülálló esetében 500%- át.”

2. §

Ez a rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba.

Sopronnémeti, 2019. november 27.


Bognár Sándor                                                                                             Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                                 jegyző