Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2020. 12. 31


Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:    

1. Adókötelezettség


1. §


(1) Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területén határozatlan időtartamra települési adót vezet be.

(2) Települési adó fizetési kötelezettség terheli a település közigazgatási területén lévő termőföldekből az ingatlan-nyilvántartásban szántó, gyümölcsös, rét, legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott külterületi földrészleteket, valamint az erdőket (a továbbiakban együtt: földterület).

2. Az adó alanya


2. §


(1) Az adó alanya – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. § (1) bekezdésében foglalt korlátozással – az a magánszemély, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a földterület tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.


(2) Amennyiben a földterületet az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult magánszemély az adó alanya.


(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

3. Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


3. §


(1) Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog megszerzését követő év első napján keletkezik.


(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség a termőföld elidegenítését követő év első napján szűnik meg.


(4) Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat minden esetben bejelentési kötelezettség terheli a változást követő 15 napon belül, melyet az e célra rendszeresített 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni.


4. Az adó alapja és mértéke


4. §


(1) Az adó alapja a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban meghatározott területe.


(2) Az adó évi mértéke 2000 Ft/ha.

5. Az adó megfizetése


5. §


(1) A települési adó megfizetése félévenként két egyenlő részletben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes.


(2) A települési adót az adóalany önadózással állapítja meg, az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.
6. Adómentesség


6. §


(1) Mentes az adó alól az az adóalany, aki életvitelszerűen Sopronnémeti községben él.


(2) Az adóalanyt megillető mentesség igénybevételére az adóév első napján fennálló állapot az irányadó.7. Záró rendelkezések


7. §


(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


(2) A települési adó bevezetésének évében a bevallást az adóalany 2018. január 31. napjáig köteles benyújtani az önkormányzati adóhatóságnál.


(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései irányadóak.


Sopronnémeti, 2017-11-29            Bognár Sándor                                                                                  Pálfi Zoltánné

            polgármester                                                                                     jegyző                                                                   

Mellékletek