Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 01. 01 - 2015. 08. 06

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]


A rendelet hatálya

 
1.§ E rendelet hatálya kiterjed Sopronnémeti község  közigazgatási területére.


Az adó mértéke

 
2.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2%-a.

 
(2) A Htv. 37. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként az adó mértéke: 3.000,- Ft.

Záró rendelkezés

 
3.§ (1) E rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2003.(XII.15.) rendelete a helyi iparűzési adóról.
[1]

Hatályon kívül helyezte a /2015. (...) önkormányzati rendelet ... §-a. Hatálytalan: 2016. január 1-től