Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2015. 05. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2015.05.01.

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetését 61 529 e Ft bevétellel 76 672 e Ft kiadással 15 143 e Ft hiánnyal állapítja meg. A hiány fedezete az előző évi maradvány. Működési célú: 12 084 e Ft, felhalmozási célú 3 059 e Ft.

2. § A rendelet 3. § - ban megállapított I.II.III.IV. V. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 36 002 e Ft 1. Intézményi működési bevételek 3 957 e Ft 2. Közhatalmi bevételek: 5 993 e Ft Igazgatási szolgáltatási dij 56 e Ft 2.1. Helyi adók: magánszem.kommun.adó 800 e Ft iparűzési adó 3 837 e Ft építményadó 900 e Ft 2.2. Átengedett közhatalmi adók Gépjárműadó 400 e Ft Talajterhelési dij 0 e Ft II. TÁMOGATÁSOK1. Önkormányzatok működési támogatása 12 186 e Ft III. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 10 973 e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétele 13 866 e Ft2. Felhalmozási célú pénzeszköz 0 e Ft IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 984 e Ft V. Finanszírozási bevételek 15 596 e Ft Maradvány igénybevétele(előző évi) 15 143 e Ft Működési célú: 12 537 e Ft, Felhalmozási célú 2 606 e Ft) Államháztartáson belüli megelőlegezés 453 e Ft Tárgyévi bevételek összesen: 76 672 e Ft

3. § (1) A rendelet 4. §-ban megállapított 1.) 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 48 086 e Ft Ebből: - személyi juttatásokat 13 916 e Ft - munkaadókat terhelő járulékokat 2 752 e Ft - dologi kiadásokat 26 064 e Ft - elvonások, befizetések 72 e Ft - működési célú pénzeszköz átadásokat 3 955 e Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 1 327 e Ft

(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 28 133 e Ft ebből: - Beruházások 22 779 e Ft - Felújítások 3 554 e Ft - egyéb felhalmozási célú kiadás 1 770 e Ft Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait címenként, ezen belül feladatonként a 3 sz. melléklet rögzíti. A kiadások bemutatására szolgál a 2. 3. és 4. melléklet. Tárgyévi kiadás összesen: 76 672 e Ft

Záró rendelkezés”

4. § (1) Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.