Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 21 - 2015. 04. 30

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Államháztartásról szóló- 2011. évi CXCV. Törvény 23.§, 24.§, alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működésének rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben meghatározottakat- a 2014. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

 A rendelet hatálya a Képviselő-testületre valamint az Önkormányzati Hivatalra terjed ki.


                                        

                                                


A költségvetés előirányzatai

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetését


                                               59 698 e Ft bevétellel

                                              74 841 e Ft kiadással

                                              15 143 e Ft hiánnyal

                                 

          A hiány fedezete az előző évi működési célú pénzmaradványból 13.736 e Ft valamint felhalmozási célú pénzmaradványból 1.407 e Ft.1[1]

Az önkormányzat költségvetési bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított  bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.) melléklet  szerint állapítja meg:

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. §.  

A 2.§-ban megállapított  kiadási főösszeg előirányzatait a Képviselő-testület a 2.)  melléklet szerint határozza meg:


Az önkormányzati Hivatal feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza


   5.§

A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3.) melléklet alapján állapítja meg.


6.§

A 4.) melléklet szerint a képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2014. évben hitelállománya nincs.

Költségvetési létszám

7.§

Sopronnémeti Község Önkormányzatánál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás az 5.) melléklet szerint:

  • teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :

                                    falugondnoki szolgáltatás:   1 fő

                                    közfoglalkoztatás:     7 fő

                 TÁMOP keretében  hivatal segéd  1fő 5 hó 0,4 fő

                                                          

8.§

A Képviselő-testület a 6. )melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége

2014. évben keletkezni fog.A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9.§

(1)  A képviselő-testület az Államháztartási törvény 34. §. (1)-(2) bek. alapján a jóvá-                      hagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a                polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem  haladhatja  meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester  ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3)Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.    


Záró rendelkezések

10.§

(1)  Ez a rendelet 2014. 02. 12-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Sopronnémeti, 2014. február  10.

[1]

A rendelet szövegét a  9/2014. (IX.20.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2014. szeptember 21-től