Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(III.29.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről

Hatályos: 2014. 04. 01

Sopronnémeti Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden, Sopronnémeti Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek,  intézmények és társadalmi (civil) szervezetek (a továbbiakban: Támogatott) részére juttatott, az Önkormányzat költségvetési előirányzata terhére vissza nem térítendő, céljellegű pénzügyi támogatásra (a továbbiakban: támogatás), és az államháztartáson kívüli források átvételére.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, közfeladat ellátására kötött megállapodás (közszolgáltatási szerződés, közfeladatellátási szerződés) keretében kötött szerződésekre.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésükből további támogatást nem nyújthatnak.

2. A támogatások odaítélése és kifizetése

2. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalba (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot is, mely a támogatás odaítélésének feltétele.

(2) Pályázat esetén a pályázati kiírás tartalmazza a részletes feltételeket.

(3) A támogatás iránti kérelmet a Hivatal döntéshozatalra előkészíti. A döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját.

(4) A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában történhet. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.

(5) A Önkormányzat a Támogatottal írásban támogatási szerződést köt, amelynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a támogatás felhasználásának időpontját, a teljesítés, illetve az elszámolás határidejét, módját.

(6) A támogatás az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott előirányzat terhére nyújtható.

(7) Alapítvány, egyesület részére  forrás átadásáról 10.000.-Ft összeghatárig a polgármester, ezen felüli összegről a Képviselő-testület dönt.

(8) Támogatás egyidejűleg nem igényelhető ugyanazon célra különböző önkormányzati forrásokból.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzati érdek figyelembevételével dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéről nyilatkoznia kell.

(10) Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási vagy visszafizetési késedelemben van.

(11) A lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezők számára a köztartozás megfizetéséig , valamint a csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló szervezetek részére nem ítélhető meg támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni.

(12) A támogatással kapcsolatos adatoktól a Hivatal nyilvántartást vezet.

3. A támogatások felhasználása

3. §

(1) A Támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordíthatja, és azt csak akkor adhatja tovább támogatásként más szervezet által lebonyolított feladat ellátásához, ha a támogatási szerződés erről kifejezetten rendelkezik.

(2) A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzeket hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi célok megvalósításához felhasználni.

(3) A támogatási összegből kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű ráfordítást teljesíteni, amennyiben erről a támogatási szerződés kifejezetten rendelkezik.


(4) Működési célra kapott támogatásból 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz nem vásárolható, nem számolható el.

(5) 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz csak fejlesztési célra kapott támogatásból szerezhető be.


4. A támogatások elszámolása

4. §

(1) A támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződés alapján elszámolást kell benyújtania az Önkormányzat felé. A támogatás elszámolását a Hivatal részére kell benyújtani.

(2) A Támogatott – különösen indokolt esetben – kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani legkésőbb az eredeti elszámolási határidőt követő 10. napig. A határidő meghosszabbításáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

5. Számadási kötelezettség teljesítésének és a felhasználás jogszerűségének ellenőrzése

5. §

(1) A Hivatal a hozzá benyújtott elszámolások támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő felhasználását 30 napon belül ellenőrzi, melynek során legfeljebb 15 napos hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat.

(2) Az elutasított elszámolásokról hozott határozatban a Polgármester felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, késedelmi kamatokkal növelve az Önkormányzat részére 15 napon belül fizesse vissza.

(3) A határozat ellen esetlegesen felmerülő kifogással a Képviselő-testülethez lehet fordulni

6. Államháztartáson kívüli források átvételének szabályai

6. §

(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat.


(2) A 100.000.- Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a Polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(3) Az államháztartáson kívüli források átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait értelemszerűen kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

7. §

(1) A rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben  is alkalmazni kell.

Sopronnémeti, 2014. március 28.