Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.31.) rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2012. 03. 30 - 2012. 11. 07

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A rendelet célja

1. §

E rendelet célja, hogy Sopronnémeti község lakossága szociális biztonságának megteremtése és megőrzése, valamint a gyermekek védelme, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetben nyújtott ellátások formáit, a jogosultsági és eljárási szabályokat, illetve azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

 

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet személyi hatálya kiterjed Sopronnémeti község területén élő, az Sztv. 3.§ (1)-(3) bekezdésében és a Gyvt. 4.§-ban meghatározott személyekre.

 

Értelmező rendelkezések

3.§

E rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Szt. 4.§-ban, a Gyvt. 5.§-ában meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

 

Rendszeres szociális segély

7.§

(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodott nem minősülő személynek a rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként együttműködési kötelezettség áll fenn.
( 2) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ között létrejött megállapodás tartalmazza a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek foglalkoztatása érdekében történő együttműködésre és információ-szolgáltatásra vonatkozó szabályokat.
(3) Az Szt. 37.§ (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátásra jogosult személy nyilatkozatában az e § szerinti együttműködési kötelezettséget vállal a Kónyi Szociális Központ Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat).
(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő az együttműködési kötelezettség teljesítése érdekében

a) a támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban közölt határidőig nyilvántartásba veteti magát a Családsegítő Szolgálatnál,
b) a Családsegítő Szolgálatnál a beilleszkedési programról írásban megállapodik,
c) teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat.

(5) A nyilvántartásba vétel teljesítése érdekében a hatáskör gyakorlója

a) az együttműködésre kötelezettet írásban értesíti a határozat jogerőre emelkedésének, és a  nyilvántartásba vételi kötelezettsége teljesítésének időpontjáról,
b) az együttműködésre kijelölt szerv részére megküldi a jogerősített határozatot.

(6) A rendszeres szociális segély szüneteltetésére és megszüntetésére vonatkozóan az Szt. 37/B §-ában foglaltakat kell figyelembe venni.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

8.§


(1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra az Szt. 35.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak.
(2) A Képviselő-testület az Szt-ben az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának feltételein túl a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsághoz további feltételeket ír elő.
(3) Nem állapítható meg foglalkoztatást helyettesítő támogatás annak a kérelmezőnek vagy aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki

a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik,
b) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztántartásáról nem gondoskodik,
c) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának és kertjének gaz- és gyommentesítéséről nem gondoskodik,
d) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház műveletlen udvarának és kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik,
e)az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik,
f) nem gondoskodik arról, hogy ne legyen az udvarán háztartási hulladék, használhatatlan háztartási cikk, építési törmelék sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban,
g) nem gondoskodik arról, hogy a kerítése olyan állapotban legyen, ami az állatai elkóborlását megakadályozza.

(4) A körjegyző a (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan meglétét eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja.

Ápolási díj

15. §

(1) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg – a jegyes kivételével – annak a nagykorú hozzátartozónak (Ptk.685 § b pont), aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi.
(2) Az ápolási díjra az az igénylő jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén a 250%-át és az ápolásra szoruló ellátása más módon nem biztosítható.
(3) A méltányosságból megállapítható ápolási díj összege: az éves költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.

16. §

Nem jogosult méltányossági ápolási díjra a hozzátartozó az Szt. 42.§ (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, valamint az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni az Szt. 42.§ (2)-(3) bekezdésében szabályozottak szerint.

III. fejezet

NEM RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Átmeneti segély

17.§

(1) A létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személynek átmeneti segély adható.
(2) Átmeneti segélyre jogosultak azok, akik

családban élnek, és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át,
egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.

(3) Egy naptári éven belül átmeneti segély többször is adható, a segélyezési esetek éves összege azonban nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegét.
(4) Az átmeneti segély mértéke esetenként és személyenként nem lehet kevesebb 2000 forintnál.

Temetési segély

20.§

(1) Temetési segélyre jogosult az az eltemettető, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 350%-a.
(2)  A temetési segély összege 15.000.-Ft.
(3)  A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 30 napon belül kell előterjeszteni.
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000.-Ft, melyet a képviselő-testület minden év április 30-ig felülvizsgál.

IV. fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

 

Köztemetés

21.§

Az Szt. 48.§-a szerinti köztemetést a polgármester rendeli el.

23.§

A hatáskörök gyakorlói további eljárásuk során az Sztv. és a Szvhr. közgyógyellátásra vonatkozó hatályos rendelkezései alapján kötelesek eljárni.

V. fejezet

PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

24.§

(1) A képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti a gyermeket, ha

a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és
családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, feltéve, hogy az egy főre jutó vagyon nem haladja meg a Gyvt. 19.§ (7) bekezdésében megállapított mértéket.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása során rendkívüli élethelyzetben lévőnek kell tekinteni a

a várandós anyát,
a gyermek kórházi kezelését,
a gyermeket nevelő munkahelyének elvesztését
a gyermekvédelmi szakellátásból, átmeneti gondozásból kikerülő gyermeket fogadó családot,
a házasság felbontásának, illetve élettársi kapcsolat megszűnésének időpontjában egyedülállóvá vált személyt.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és alkalmanként a mindenkori nyugdíjminimum 20%- a.
(4) A támogatás egy évben két alkalommal adható.

Természetben is nyújtható pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

25.§

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, elsősorban a védelembe vett gyermekek számára, különösen az alábbi formákban:

a) általános iskolás gyermekek tankönyv – és tanszertámogatása,
b) tandíj átvállalása
c) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj átvállalása,
d) egyéb ellátás kifizetésének átvállalása.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás konkrét formájáról, pénzben vagy természetben való nyújtásáról a döntésre jogosult a megállapító határozatban rendelkezik.

Tanévkezdési támogatás

26.§

(1) Tanévkezdési támogatás adható annak az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulónak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 400%-át.
(2) Aki önálló jövedelemmel rendelkezik, tanévkezdési támogatásban nem részesíthető.
(3) Amennyiben a támogatottnak az év végéig megszűnik a nappali tagozatra vonatkozó tanulói jogviszonya vagy a sopronnémeti lakcíme, a támogatást vissza kell fizetni.

VI. fejezet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

27.§

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat:

                a)            étkeztetést,

                               házi segítségnyújtást,

                               nappali ellátást: Idősek Klubja

a Csorna, Szent István tér 17. székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Központ által, a Gondozási Szolgáltatási Társulás társulási megállapodása alapján biztosít

               

b)            Társulási megállapodás alapján a Kóny székhelyű Szociális Központ által – családsegítést biztosít.

28.§

(1) Napi egyszeri meleg étkeztetés annak a szociálisan rászorult személynek biztosítható, aki

öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális (átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék), időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
a háziorvos, illetve a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően napi háromszori étkeztetés biztosítható annak a személynek, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, és egyidejűleg az időskorúak nappali ellátását igénybe veszi.

29. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele – ha a törvény másként nem rendelkezik – önkéntes.

(2) Az ellátás biztosításáról és megszüntetéséről az intézményvezető dönt.

30.§

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját a társulási megállapodásban erre kijelölt Csorna Város Önkormányzata állapítja meg.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

31. §

(1) Az önkormányzat 50% kedvezményt biztosít az étkeztetés és házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából, ha az ellátást igénybevevő havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át nem haladja meg.
(2) Az önkormányzat 80% kedvezményt biztosít az étkeztetés házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából, ha az ellátást igénybevevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át nem haladja meg.
 (3) Az Önkormányzat 100% kedvezményt biztosít az étkeztetés és házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából ha az ellátást igénybevevő havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(4) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kell alkalmazni.

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32.§

Ez a rendelet 2011. április 1-jén napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

E rendeletben nem szabályozottakra az Szt. és Gyvt. rendelkezései és a külön jogszabályban meghatározottak az irányadók.

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2006. (IX.18.) és az azt módosító 9/2007. (VI. 8.), 3/2008. (II. 14.), 6/2008. (IV.25.), 4/2009. (IV.11.)., 6/2009. (V.29.), 7/2009.(VII.30), 9/2009. (IX.30.), 3/2010.(III.30.), 8/2010. (IX.15.) rendelet.

A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Sopronnémeti, 2011-03-30

Bognár Sándor                                                                                  Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                      körjegyző

 

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése a körjegyzőség sopronnémeti hivatalában a hirdetőtáblára való kifüggesztéssel 2011. március 31-én megtörtént.

                                                                                                                                             Pálfi Zoltánné

                                                                                                                                             körjegyző