Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2015. 05. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2015.05.01.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:„ (2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

2. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:„(1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti vagy folyamatos gyógyszer-hozzájárulás (továbbiakban: gyógyszer-hozzájárulás) állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 350%-a. „

3. § A R. 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:„(3) A (2) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként (továbbiakban: temetési segély) megállapított rendkívüli települési támogatás összege 20.000.-Ft.”

4. § Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 2. napjával.