Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014(VIII.30..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól

Hatályos: 2014. 09. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. évi (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzatra

b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira

c) az önkormányzat szerveire.


2.§ E rendelet alkalmazásában vagyon

a) a könyvviteli mérlegben kimutatandó vagyon és

b) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (3) bekezdésében felsoroltak.


2. Az Önkormányzat vagyona


3.§ (1) Az önkormányzati vagyon

a) törzsvagyonból, ezen belül

aa) forgalomképtelen törzsvagyonból és

ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint

b) forgalomképes üzleti vagyonból áll.

(2) Az önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemet nem határoz meg.


(3) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyon

- nem idegeníthető el

- nem terhelhető meg (kivéve a vagyonkezelői jogot és a jogszabályon alapuló használati vagy szolgalmi jogot)

- alapítványba és vállalkozásba nem vihető

- nem köthető le, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete, végrehajtás sem vezethető rá, és azon

- dologi jog vagy osztott tulajdon nem létesíthető.

(4) A forgalomképtelen törzsvagyon törvény alapján fennálló szerződéskötési kötelezettség alapján megterhelhető használati jog (közérdekű szolgalmi jog) alapítása céljából.

(5) A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyonelemek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.

 (2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgy üzleti vagyonná történő átminősítéséről Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

(3) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek a  2. mellékletben vannak felsorolva.


5.§ (1) Az Önkormányzat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az Önkormányzat törzsvagyonába.

(2) Az üzleti vagyonként besorolt önkormányzati vagyontárgy, vagyonrész tulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az e rendeletben meghatározottak szerint történik.

(3) Az üzleti vagyonelemek felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

  3. Tulajdonjog átruházása


6.§ (1) Forgalomképes vagyon tulajdonjogát átruházni 10 millió Ft  értékhatár felett csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet értékesíteni úgy, hogy a

a) a képviselő-testület a 15 millió Ft értékhatár feletti vagyon értékesítéséről a megyei lapban,

b) a képviselő-testület 15 millió Ft értékhatárig a helyben szokásos módon hirdeti meg a vételi ajánlattétel jogát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti érték megállapításakor a forgalmi értéket kell figyelembe venni, melyet a képviselő-testület hivatalos értékbecslés alapján állapít meg.


4. Az önkormányzati vagyon hasznosítása


7.§ (1) A tulajdonost megillető jogok közül a rendelkezési jog gyakorlására – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – közvetlenül a képviselő-testület jogosult.

(2)               A képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján a polgármester jogosult

a)  50.000 Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meg nem haladó elavult ingóságok értékesítésére

b) értékhatár nélkül olyan szerződések megkötésére, melyek alapján az önkormányzat ellenérték nélkül szerzi meg a településrendezési tervben közút vagy egyéb közcélú felhasználásra rendelt ingatlanok tulajdonjogát

c) a képviselő-testület tulajdonosi döntései alapján szerződések megkötésére

d) a biztosítási szerződések megkötésére

e) a közszolgáltatók által kezdeményezett munkálatok elvégzéséhez kért tulajdonosi hozzájárulás megadására

f) kisösszegű követelések törlésére.


8.§ A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat.

9.§ Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése – az átengedés időtartamától függetlenül – értékhatár nélkül a képviselő-testület joga.

5. Vagyonkezelői jog létesítése


10.§ (1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag a törvényben meghatározott vagyonkezelők részére, önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva lehet akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeit, javítja hatékonyságát, biztosítja a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét növeli.

(2) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értéken történik.

(3) A vagyonkezelői jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy kijelöléssel.

(4) A vagyonkezelői jog ingyenesen csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 19.b) pontjának bb) és be) alpontjaiban nevesített vagyonkezelők részére engedhető át.

(5) A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja, köteles a vagyonkezelési jog  gyakorlása során betartani a következőket:

a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni, a vagyont rendeltetésszerűen használni

b) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkező kárról értesíteni az önkormányzatot

c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109.§ (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségeknek eleget tenni

d) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat és az e rendeletben előírt kötelezettségeket teljesíteni

e) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket és köteles az ellenőrzésekben közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni.


(6) A vagyonkezelés ellenőrzése a vagyonkezelők éves beszámoltatásával történik, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését.

(7) Azon vagyonelemek felsorolását, melyre az önkormányzat vagyonkezelési szerződést köthet, a 2. melléklet tartalmazza.  6. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

  11.§

 1. Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való lemondás jogát
 1. a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés meghaladja a bruttó 50.000 Ft összeghatárt,
 2. a polgármester gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt.


 1. Az önkormányzat csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléseiről:
 1. csődegyezségi megállapodásban
 2. bírói egyezség keretében
 3. peren kívüli megegyezés során
 4. felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,
 5. a végrehajtás során nem vagy csak részben térül meg
 6. ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költség ráfordítással) érvényesíthető
 7. kötelezettje nem fellelhető és ez hitelt érdemlően bizonyított.7. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon


12.§  (1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül felajánlott 500 ezer forint piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az  (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő vagyon elfogadásáról a polgármester dönt.

(3) A térítés nélkül felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy

a) az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek az önkormányzat részéről teljesíthetők legyenek és

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.


8. Záró rendelkezések


13.§ (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/1996.(X.14.) rendelete továbbá az azt módosító 7/1997.(XII.1.) sz. rendelet és a 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet.

Sopronnémeti, 2014. augusztus 29.

Mellékletek