Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 15 - 2020. 07. 07


Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
        

A rendelet hatálya

  1. §


 A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az Önkormányzati feladatokhoz tartozó funkciókra terjed ki.


A költségvetés előirányzatai

                                                                2. §.


  1. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

                                                     69 342 e Ft költségvetési bevétellel

                                                   104 691 e Ft költségvetési kiadással

                                                     36 006 e Ft költségvetési finanszírozási bevétellel

                                                          657 e Ft költségvetési finanszírozási kiadással

              állapítja meg. 

Az önkormányzat költségvetési bevételei

                                                                3. §.


 A 2. §-ban megállapított -bevételi főösszeg forrásonkénti, funkció szerinti megbontását az 1.) -1/A melléklet tartalmazza.

             

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. §.


(1)  A 2.§-ban megállapított -kiadási főösszeg forrásonkénti, funkció szerinti megbontását a 2.) és  2/A melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási      előirányzatok bemutató mérlegét a 3.) melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2019. évben hitelállománya nincs. (4. melléklet).


(5) Az Önkormányzat által nincs adott közvetett támogatás.


(6) Az Önkormányzatnak az EFOP programok megvalósításaként 2020. 03.01.-ig évet követő kihatással járó döntése, kötelezettsége van.


Költségvetési létszám

                                                             5.§

(1) Az Önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás:

-          teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

                               Polgármester:                              1 fő

                falugondnoki szolgáltatás:            1 fő

                                közfoglalkoztatás:                        6 fő 


(2) Az Önkormányzat létszám-keretét 2019. január 1-jével az 5. melléklet tartalmazza.

 (3) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettségei nincsenek.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

                                                              6.§

(1)  A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §. (1) - (2) bekezdései alapján a jóvá hagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3)Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.    


Záró rendelkezések

7.§


 Ez a rendelet 2019. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.


Sopronnémeti, 2019. február 13.

                     …………………………                                          ………………………….

                     Bognár Sándor                                                              Pálfi Zoltánné

                     polgármester                                                                 jegyző