Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Hatályos: 2019. 10. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére,

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


 1. §

A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi lakásra kiterjed.


A lakásbérlet


2. §

Az önkormányzati bérlakást – amennyiben üresen áll – szociális alapon is, határozott időre, bérbe lehet adni, ha a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hatszorosát nem haladja meg.

A bérleti jogviszony időtartama


3. §

 1. A bérleti szerződést – amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik – legfeljebb 5 év időtartamra kell megkötni. A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint életvitelszerűen a lakásban lakni.

Ennek megszegése felmondási oknak minősül.

 1. A bérlő a bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítását a bérleti jogviszony időtartamának lejárta előtt, legfeljebb 2 hónappal kérelmezheti.
 2. A (2) bekezdés szerinti, határidőben benyújtott kérelem esetén a bérleti jogviszonyt a képviselő-testület legfeljebb 3 évvel az alábbi feltételek fennállása esetén hosszabbítja meg:
 1. a bérlő lakáshátralékkal nem rendelkezik,
 2. a bérlőnek közüzemi díjtartozása nincs,
 3. a kérelmező vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a többi lakóval szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, tűrhetetlen magatartást a bérleti jogviszony időtartama alatt nem tanúsítottak.


A felek jogai és kötelezettségei

4. §

 1. A bérbe adott lakás vonatkozásában a bérbeadó jogai és kötelezettségei megegyeznek az Ltv. II. fejezetében az önkormányzati lakás bérbeadójára vonatkozó jogokkal és kötelezettségekkel.
 2. A bérlő az önkormányzati lakásba csak az Ltv. 21. § (2) bekezdésében felsorolt hozzátartozókat fogadhatja be.
 3. Az önkormányzat a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a lakás komfortfokozatának megfelelő berendezésekkel ellátva adja át a bérlőnek.
 4. Ha a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek magatartása miatt keletkezik kár a lakás nyílászáróiban, burkolataiban, berendezéseiben, a bérlő köteles saját költségen a felújításáról, pótlásáról, cseréjéről gondoskodni.
 5. A bérlő a lakásból való kiköltözéskor köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, az átvételkori állapotnak megfelelően átadni.
 6. A bérlő kötelessége a bérlakás udvarának, előkertjének tisztántartása, a fű nyírása, a hó eltakarítása, téli jégmentesítés.
 7. A lakásokban és a közös használatú udvarban házi állat nem tartható.

A szociális bérlakások közjegyzői okiratba foglalása

5. §

 1. A lakásbérleti szerződés hatálybalépésének feltétele a közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat.
 2. A lakás bérlője köteles együttműködni a közjegyzői eljárásban.
 3. A közjegyzői eljárás költségei a bérbeadót terhelik.

A lakbér mértéke

6. §

A lakások bérleti díja a következő:

 1. Összkomfortos lakás esetén:


Petőfi u. 20. szám alatti

 • A lakás           25.000.-Ft/hó
 • B lakás           20.000.-Ft/hó
 • C lakás           20.000.-Ft/hó
 • D lakás           25.000.-Ft/hó


 1. Komfortos lakás esetén 15.000.-Ft/hó


A lakások ellenőrzése

7. §

 1. A bérbeadó a lakások rendeltetésszerű és gondos használatát, továbbá a bérlő kötelezettségeinek teljesítését a bérlő nyugalmának zavarása nélkül a lakásban munkanapokon, előzetes értesítés alapján, 8-18 óra között, évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.

Nem rendeltetésszerű használatra vonatkozó bejelentés esetén előzetes értesítés nélkül is végezhető ellenőrzés.

 1. A bérlő köteles tűrni a bérbeadó képviselője általi ellenőrzést.
 2. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére a bérlőt 15 napon belül írásban határidő kitűzésével köteles felhívni és a végrehajtást ellenőrizni.
 3. Amennyiben a bérbeadó az ellenőrzés során vagy más módon tudomást szerez arról, hogy a bérlő a lakást nem lakás céljára használta, bérleti jogát másnak átengedte, albérletbe adta, köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.

A lakásbérlet megszűnése

8. §

 1. Ha a bíróság a házasság felbontása során valamelyik felet saját elhelyezési kötelezettség kimondása nélkül kötelezi az önkormányzati lakás elhagyására, az önkormányzat a távozót ugyanolyan komfortfokozatú, hasonló adottságokkal rendelkező önkormányzati lakásban helyezi el, figyelemmel a vele együtt költöző személyek számára.
 2. Az (1) bekezdésben szereplő elhelyezési kötelezettséget az önkormányzat csak abban az esetben vállalja, ha üres lakással rendelkezik. Amennyiben az önkormányzatnak üres bérlakás nincsen, a fél köteles saját maga elhelyezéséről gondoskodni.

Külön szolgáltatások


9. §

Az önkormányzati lakás bérlője az alábbi rezsi költséget a szolgáltatónak fizeti:

 • villanyáram díja
 • vízdíj
 • szennyvízdíj
 • hulladékszállítási díj
 • gázdíj


Záró rendelkezések

10. §


 1. Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba.
 2. A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 16/2003. (X.27.) önkormányzati rendelete.


Sopronnémeti, 2019. augusztus 29.


Bognár Sándor                                                                                        Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                            jegyző