Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 20 - 2015. 09. 30

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Államháztartásról szóló- 2011. évi CXCV. Törvény 23.§, 24.§, alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működésének rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben meghatározottakat- a 2015. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

 A rendelet hatálya a Képviselő-testületre valamint az Önkormányzat által végzett funkciókra

terjed ki.                                                               A költségvetés előirányzatai

2. §.   

A képviselő-testület az Önkormányzat  2015. évi  költségvetését

                                                    31 429e Ft költségvetési bevétellel

                                                    42 429 e Ft költségvetési kiadással

                                                    11 000 e Ft költségvetési egyenleggel

–hiánnyal- állapítja meg 


Az egyenleg-hiány-  fedezetére belső finanszírozási bevételként az előző évi pénzmaradványból

3781 e Ft működési célú és 7219 e Ft felhalmozási célú felhasználást irányoz elő.


Az önkormányzat költségvetési bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti , funkció szerinti megbontását az 1.) -1/A melléklet  szerint állapítja meg:


Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. §.  

A 2.§-ban megállapított  kiadási főösszeg forrásonkénti, funkció szerinti megbontását a Képviselő-testület a 2.) – 2/A melléklet szerint határozza meg:


Az Önkormányzati Hivatal feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza


   5.§

A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3.) melléklet alapján állapítja meg.

6.§

A 4.) melléklet szerint a képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2015. évben hitelállománya nincs.

Költségvetési létszám

7.§

Sopronnémeti Község Önkormányzatánál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás az 5.) melléklet szerint:

  • teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :

                               Polgármester:                                   1 fő

   falugondnoki szolgáltatás:       1 fő

                                 közfoglalkoztatás:                        8 fő  (10 hó)

                

                                                                                              8.§

A Képviselő-testület a 6. )melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége

2015. évben nincs.


A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

(1)  A képviselő-testület az Államháztartási törvény 34. §. (1)-(2) bek. alapján a jóvá-                      hagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a                polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem  haladhatja  meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester  ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3)Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.    


Záró rendelkezések

10.§

(1)  Ez a rendelet 2015. 02. 20-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 01. napjától kell alkalmazni.

  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Sopronnémeti, 2015. február  18.