Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2020. 04. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

 1. §

A rendelet célja és hatálya

 1. A rendelet célja – a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek és a helyi lehetőségek, sajátosságok figyelembe vételével – annak meghatározása, hogy Sopronnémeti Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) által szabályozott közművelődési tevékenység formák közül melyeket, milyen formában, milyen módon lát el.
 2. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottaira.

2. §

Alapelvek

Az Önkormányzat a község minden polgárának és közösségének biztosítja azt a jogát, hogy

 1. megismerhesse a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti önismeret formálásában, valamint ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,
 2. a kulturális alapellátás keretében igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési intézmény szolgáltatásait,
 3. műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,
 4. a törvény szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

Az Önkormányzat közművelődési feladatai és azok szervezeti keretei

3. §

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre

 1. Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:
 1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számra helyszín biztosítása:

aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzése helyszínének biztosítása,

ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőség teremtése,

ad) közművelődési közösségek számára nyújtott szolgáltatás (adminisztráció, irodatechnika).

 1. Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon túl további feladatának tekinti és biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését, alapkövetelményeit, alapfeladatait.

4. §

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

(1) Az Önkormányzat a 3. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások ellátása érdekében közösségi színtérként az alábbi ingatlanokat biztosítja:

a) Kultúrház (9325 Sopronnémeti, Petőfi u. 22.)

c) Közösségi Ház és Könyvtár (9325 Sopronnémeti, Kossuth u. 18.)

c) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális rendezvény tartására alkalmas nyílt terület.

(2) A közösségi színtérként szolgáló ingatlanok fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

(3) Sopronnémeti községben az Önkormányzat látja el a közművelődési feladatokat kormányzati funkción, nincs önálló intézmény erre a célra.

5. §

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel

b) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési lehetőségekről

a) az önkormányzat honlapján

b) plakátok, szórólapok útján

c) közösségi oldalakon

adhat tájékoztatást a község lakossága részére.

6. §

A közművelődési feladatellátás finanszírozása

 1. A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.
 2. E rendelet 2. §-ában meghatározott feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.
 3. A közművelődési közösségek, egyesületek, szervezetek, egyházak előzetes igénylés alapján használhatják a közösségi színtereket. A használat módja, mértéke a közösségi színtér szabályzatában kerül meghatározásra.

e, a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottaira.


Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzatának az önkormányzat közművelődési feladatainak, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 3/2003. (II.17.) önkormányzati rendelete.


Sopronnémeti, 2020. február 12.

 

Bognár Sándor                                                                                          Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                             jegyző