Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. év i költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 13 - 2016. 10. 25

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Államháztartásról szóló- 2011. évi CXCV. törvény 23§, 24§, alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működésének rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben meghatározottakat- a 2016 évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.A rendelet hatálya

1.§  A rendelet hatálya a Képviselő-testületre valamint az Önkormányzat által végzett funkciókra

terjed ki.


A költségvetés előirányzatai

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat  2016 évi  költségvetését

                                                    37 669 e Ft költségvetési bevétellel

                                                    58 358 e Ft költségvetési kiadással

                                                  - 20 689 e Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel

 állapítja meg. 

Az egyenleg  fedezetére belső finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradványból

13864 e Ft működési célú és 6825 e Ft felhalmozási célú felhasználást irányoz elő.

Az önkormányzat költségvetési bevételei

3.§ A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, funkció szerinti megbontását az 1.) -1/A melléklet szerint állapítja meg:

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4.§ A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti, funkció szerinti megbontását a Képviselő-testület a 2.) – 2/A melléklet szerint határozza meg:


Az Önkormányzati Hivatal feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza


5.§ A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3.) melléklet alapján állapítja meg.

6.§ A 4.) melléklet szerint a képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2016. évben hitelállománya nincs.

Költségvetési létszám

7.§ Sopronnémeti Község Önkormányzatánál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás az 5.) melléklet szerint:

  • teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :

                               Polgármester:                                   1 fő

                            falugondnoki szolgáltatás:        1 fő

                                 közfoglalkoztatás:                           7 fő 

                

                                                                                             

8.§ A Képviselő-testület a 6. )melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége

2016. évben nincs.


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9.§ (1)  A képviselő-testület az Államháztartási törvény 34. §. (1)-(2) bek. alapján a jóvá-                      hagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a                polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3)Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.    


Záró rendelkezések

10.§ (1)  Ez a rendelet 2016. 02. 13-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 01. napjától kell alkalmazni.

  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Sopronnémeti, 2016. február  11.                     Bognár Sándor                                                                                          Pálfi Zoltánné

                     polgármester                                                                                                  jegyző