Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről

Hatályos: 2013. 12. 13

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopronnémeti község területén a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanokon keletkező háztartási szennyvizek begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására.
A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás


 1. §. (1) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvizet (továbbiakban: szennyvíz) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni.
  1. A közszolgáltatást a Pannon-Víz Zrt. 9025 Győr, Országút u. 4. (továbbiakban: közszolgáltató) látja el, illetve végzi kizárólagos joggal az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.
  2. A közszolgáltatási szerződés hatálya alatt az 1.§-ban foglalt területen a közszolgáltatón kívül másnak ilyen tevékenységet folytatni tilos.

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a közszolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei

3.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.), valamint e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.

 1. A Szolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabály által meghatározott műszaki, közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni.
 2. A szennyvizet termelő tulajdonos a tevékenysége gyakorlása során keletkező szennyvizet köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével köteles a közszolgáltatást igénybe venni. A szennyvíz összegyűjtése, elszállítása, a tulajdonos konkrét megrendelése alapján történik.
 3. A közszolgáltató az ingatlan tulajdonossal közszolgáltatási szerződést köt.
 4. A szerződés tartalmazza:

-a szerződő felek megnevezése

 • az elszállítandó szennyvíz mennyiségét
 • az egységnyi díjtételt
 • a közszolgáltatási díj megfizetésének módját
 • a teljesítés helyét pontos cím szerint
 • a szállítási határidőt
 • a szerződés felmondásának feltételeit
 1. A közszolgáltató a tevékenysége során birtokába jutott közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat köteles az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni.
 2. A közszolgáltató a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül köteles a szennyvíz elszállítására, és a Csorna Szennyvíztisztító telep, Csorna 0224/2 hrsz. alatti telephelyen történő elhelyezésére.
 3. Tilos község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet elhelyezni.

A közszolgáltatás díja


4.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételének ellenértéke az ingatlantulajdonost terheli.

 1. A mindenkor érvényes díjról a Szolgáltató a végzendő tevékenység feltüntetésével díjjegyzéket köteles készíteni, ami a közszolgáltató által alkalmazható legmagasabb egységnyi díjtétele. (1. melléklet)
 2. Az egységnyi díjtétel a szennyvíz egy egységre eső begyűjtési díja.
 3. A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a begyűjtött szennyvíz térfogatának szorzata.
 4. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevevője – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – utólag köteles megfizetni.

Vegyes és záró rendelkezések


5.§ (1) Bármilyen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, illetve folyékony hulladék közterületre, nyílt rendszerű belvíz- vagy csapadékvíz-elvezető árokba, csatornába történő kiöntése vagy kifolyatása tilos.

 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sopronnémeti, 2013-12-11


Mellékletek