Sopronémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelettel

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 22 - 2013. 09. 10

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló- 2011. évi CXCV. Törvény  23§, 24§, alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működésének rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben meghatározottakat- a 2013. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

 1. 1.§.


 A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. §.

 (1) A képviselő-testület a címrendet  a (2) - (3) bekezdés szerint állapítja meg.

   (2) Az Önkormányzati Hivatal kiadása önálló címet alkot.     

    (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások önálló   címet alkotnak

3. §.   

A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2013. évi  költségvetését

                                                    23 588 e Ft bevétellel

                                                    31 455 e Ft kiadással

                                                      7 867 e Ft hiánnyal

                                                    állapítja meg.

          A hiány fedezetére finanszírozási bevételként  az előző évi pénzmaradványból

          7 061 e Ft működési célú és 806 e Ft felhalmozási célú felhasználást irányoz elő.1


Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.  melléklet

szerint állapítja meg:

 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                               7 091 e Ft

                          1. Intézményi működési bevételek                                              2 911 e Ft

                          2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                     4 180 e Ft

                          2.1.  Helyi adók:   magánszem.kommun.adó   800 e Ft

                                                         iparűzési adó                       2 000 e Ft

                                                        építményadó                            900 e Ft

 1. Átengedett központi adók

                               Gépjárműadó                          400 e Ft

                                   Talajterhelési dij                       80 e Ft                           

     

 1. TÁMOGATÁSOK
  1. Önkormányzatok költségvetési támogatása                              11 251 e Ft 

                             1.a.Önkormányzati Hivatal működési támogatása     3 383 e Ft

                             1.b.Település-üzemeltetés                                              1 038 e Ft

                                1.d. Egyéb kötelező feladatra                                         3 000 e Ft

                                3.  Egyéb szociális kulturális támogatás                        3 830 e Ft                                 

         III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                                                 374 e Ft

                   VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                                      4 052 e Ft    

1. Működési célú pénzeszköz átvétele                               1 861 e Ft

2. Felhalmozási célú pénzeszköz                                          2 191 e Ft   

 1. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK  VISSZATÉRÜLÉSE              820 e Ft


Összesen:                                                                                 23 588 e Ft                        


 1. Pénzforgalom nélküli bevétel

 Pénzmaradvány igénybevétele(előző évi)                                       7 867 e Ft 

(7 061 e Ft működési+806 e Ft felhalm.)     2        

Az önkormányzat kiadásai

5. §.  

 1. Az önkormányzat  működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


                            Működési kiadások előirányzata összesen:                                           27 264 e Ft  

                             Ebből: - személyi juttatásokat                                      9 075 e Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékokat                   2 061 e Ft

                                       - dologi kiadásokat                                             11 503 e Ft

                                       - működési célú pénzeszköz átadásokat           2 724 e Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai                            1 901 e Ft

 1. Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a következők szerint

       állapítja meg:                                                                                                                4 191 e Ft

                            -    Beruházási  kiadások                                     2 421 e Ft

                            -    egyéb felhalmozási célú kiadás                    1 770 e Ft

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait címenként, ezen belül feladatonként a 3. melléklet rögzíti.

           A kiadások bemutatására szolgál a 2. 3. és 4. melléklet.

                  

Mindösszesen kiadás:                                                                   31 455 e Ft

Költségvetési létszám

6.§

Sopronnémeti Község Önkormányzatánál (4.  melléklet szerint)

 • teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :

                                    falugondnoki szolgáltatás:   1 fő

                                                közfoglalkoztatás:     2 fő

 •  részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma:

közfoglalkoztatás:     2 fő
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§

(1)  A képviselő-testület az Államháztartási törvény 34. §. (1)-(2) bek. alapján a jóvá-                      hagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a                polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem  haladhatja  meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente a kép-                  viselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester  ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

 1. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával.

                  Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

Záró rendelkezések

8.§

             (1)  Ez a rendelet 2013. 02. 22-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013.

                    január 01. napjától kell alkalmazni.

 1.             A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.