Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.3.) önkormányzati rendelete

a Sopronnémeti község helyi építészeti örökségének védelméről szóló 10/2009.(X.30.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 04 - 2015. 10. 04

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sopronnémeti község helyi építészeti örökségének védelméről szóló 10/2009.(X.30.) rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Sopronnémeti község helyi építési örökségének védelméről szóló 10/2009.(X.30.) rendelete (továbbiakban: R.) 3.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Védetté nyilvánításról vagy annak törléséről a Képviselő-testület dönt, figyelembe véve a 2.§-ban felsorolt kategóriákat. Védelem alatt álló értékeket a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet is meghatározhat.”

2.§ A R. 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A helyi védelem alá helyezett létesítményeket  az 1. függelék tartalmazza.”

3.§ A R. 1. számú melléklete hatályát veszti.

4.§ A R. 1. sz. függeléke helyébe új, 1. függelék lép.


5.§ Ez a rendelet 2015. október 4-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Mellékletek