Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (X.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 01 - 2018. 10. 31

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában  biztosított  felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 3/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


 Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11. § Települési támogatás természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa is adható az alábbi feltételekkel:

(1) A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémák enyhítésére természetbeni tűzifa támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó sopronnémeti lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%- át, egyedülálló esetében 350%- át.”


2. §

Ez a rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.