Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 11/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Polgármestere a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a települési adóról szóló 11/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el: 

  1. §


Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adókról szóló 11/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az adó mértéke

a) 50 ha földterületig                      2.000.-Ft/ha

b) 50 ha földterület felett                5.000.-Ft/ha”


2. §


A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Mentes az adó alól az az adóalany, aki életvitelszerűen Sopronnémeti községben él és a földterülete nem nagyobb 50 ha-nál.”

3. §


Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Sopronnémeti, 2020. november 17.Bognár Sándor                                                                                   Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                            jegyző