Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 01 - 2019. 11. 30

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 6. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. az alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása.”


2. §


A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 10. § A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az alábbi civil szervezetek képviselőit:

 1. Sopronnémeti Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
 2. Sopronnémeti Községi Sportegyesület
 3. Sopronnémeti Község Jövőjéért Egyesület.”

3. §


A R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„25. §

 1. A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyről a jegyző gondoskodik, és amely az Mötv. 52. §-ban meghatározottakon kívül tartalmazza:
 1. előterjesztésenként a képviselő kérése alapján külön feltüntetve a képviselő véleményét
 2. a napirenden kívül felszólaló nevét, felszólalása lényegét
 3. az elhangzott bejelentések lényegét
 4. az ülés megnyitásának és bezárásának időpontját.
 1. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester, a jegyző és két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.
 2. A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvébe.
 3. A jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni, melyből az első példányt évente be kell köttetni, a második példányt a lakosság számára kell biztosítani betekintésre.
 4. A jegyzőkönyv mellékletei:
 1. az ülésre szóló meghívó
 2. jelenléti ív
 3. az előterjesztések és azok mellékletei
 4. a név szerinti szavazás névsora
 5. titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv
 6. elfogadott rendeletek.
 1. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni 1 példányban a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok megtartásával.
 2. A jegyzőkönyvet és mellékleteit az e célra létrehozott elektronikus felületen keresztül, elektronikus úton, 15 napon belül meg kell küldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének.”

4. §


A R.  36. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) a)  Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha – intézményfenntartó társulás”

5. §


A R.  38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzését egyedi megbízás alapján külső céggel biztosítja.” 


6. §


 1. A R. 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.
 2. A R. 2. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.


7. §


Ez a rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba.


Sopronnémeti, 2019. november 27.
Bognár Sándor                                                                                              Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                                 jegyző


Mellékletek