Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2003. (III.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéseiről

Hatályos: 2003. 03. 18 - 2004. 02. 24

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képvielő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a polgármester és alpolgármester kivételével a helyi önkormányzati képviselőkre.

2. §

(1) A képviselői tiszteletdíj (továbbiakban: alapdíj) mértéke 6.000.-Ft.

(2) A tiszteletdíj mértékét a testületi, illetőleg bizottsági ülésekről történő igazolatlan hiányzás esetén a hiányzás számával arányosan csökkenteni kell.

(3) a testületi, illetve bizottsági ülésekről való hiányzás igazolását az ülést megelőző 16 órági a polgármesternél, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármesternél kell szóban, telefonon vagy írásban bejelenteni.

3. §

A képviselőknek a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa megelőlegezett útiköltséget (továbbiakban: költségtérítés) a polgármester engedélyezése után ki kell fizetni.

4. §

(1) A tiszteletdíj és a költségtérítés fedezetét az önkormányzat költségvetésében meg kell határozni. Elszámolása az "önkormányzati igazgatási tevékenység" terhére történik.

(2) A tiszteletdíjat félévente, a tágyfélévet követő hónap 15-ig kell kifizetni.

(3) A tiszeletdíj után személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot kell fizetni.

5. §

(1) Ezen rendelet 2003. március 18-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Sopronnémeti Község Képviselő-testületének 11/2000.(XII.5.) önk. rendelete hatályát veszti.

(2) A tiszteletdíjak kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket a 2003. január havi tiszteletdíjak kifizetésénél alkalmazni kell.


Sopronnémeti, 2003. március 13.


Bognár Sándor                                                  Nagy Ágnes

polgármester                                                     jegyző