Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális ellátásokról szóló 3/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:


  1. §

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.)  8/A § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) akinek jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 600%-át.”

2.§

A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„ 11. § (1) A szociálisan rászorulók háztartásában a téli fűtési problémák enyhítésére természetbeni tűzifa támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó sopronnémeti lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%- át, egyedülálló esetében 600%- át

3.§

Ez a rendelet 2020. december 1. napján lép hatályba.Sopronnémeti, 2020. november 17.

Bognár Sándor                                                                                             Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                                     jegyző