Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2019. 10. 01

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

2019.10.01.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat területére vonatkozó települési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (továbbiakban együtt: településrendezési eszközök) készítésének vagy módosításának véleményeztetése a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodási szervezetekkel, vallási közösségekkel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet partnerségi egyeztetés szabályai és jelen rendeletben foglaltak szerint történik.

(2) A településrendezési eszközök, vagy azok módosítása partnerségi véleményezési eljárás nélkül nem fogadható el kivéve, ha a módosításra magasabb szintű jogszabállyal ellentétes önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség.

2. § (1) E rendelet alkalmazásával az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek):

a) Sátoraljaújhely város lakossága,

b) Sátoraljaújhely Város Önkormányzatánál (továbbiakban: Önkormányzat) az adott eljárás előzetes tájékoztatása során, illetve amennyiben az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, abban az esetben az elfogadás előtti véleményezés során bejelentkezett érdekképviseleti civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 98. § (2) a) pontja alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek (a továbbiakban: Környezetvédelmi egyesületek).

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt szervezetek az adott véleményezési eljárásban a polgármesterhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhetnek be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postacímét és e-mail címét.

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján – www.satoraljaujhely.hu – folyamatosan közzéteszi a hatályos dokumentumokat és terveket, valamint „Partnerségi Egyeztetés” címszó alatt az aktuálisan véleményezhető tervezeteket.

(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően a polgármester megfelelő részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkaterveket tartalmazó tájékoztatást tölt fel az önkormányzat honlapjára, és mindezek megjelenéséről a véleményezésre rendelkezésre álló 8 napos határidő megjelölésével felhívást tesz közzé a honlapon.

(3) A közzétett tájékoztató alapján – a megjelölt határidőn belül – a Partnerek a főépítésztől és a fejlesztési referenstől tájékoztatást kaphatnak – akár személyes konzultáció keretében – a településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmával kapcsolatban.

(4) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során a Partnerek tájékoztatása az eljárás módjától függően a rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint történik.

(5) A lakossági fórumot a polgármester hívja össze. Az összehívást megelőzően 8 nappal korábban az elkészült tervezeteket helyben szokásos módon, a város honlapján és a Zemplén Televízió képújságjában közzé kell tenni.

3. Javaslatok, vélemények közlése, határideje és nyilvántartásának rendje

4. § (1) A közzétett tájékoztató alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott határidőig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek az alábbiak szerint:

a)írásos észrevételt a polgármester vagy a főépítész címére (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) történő megküldésével,
b)elektronikus levélben történő megküldéssel a jegyzo@satoraljaujhely.hu e-mail címre,
c)lakossági fórumokon szóban,
(2) Az észrevételeket, javaslatokat
a)a lakossági fórum megtartásától számított 15 napon belül amennyiben annak napirendje a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készítése és módosítása,
b)a lakossági fórum megtartásától számított 8 napon belül amennyiben annak napirendje a településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése és módosítása
c)a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül lehet papíralapon vagy elektronikusan megtenni, amennyiben lakossági fórum megtartására nem kerül sor.
(3) Az írásban beérkezett javaslatokat, véleményeket a Polgármesteri Hivatal ügyirat-kezelési szabályzata alapján iktatás után a fejlesztési referens nyilvántartásba veszi. A lakossági fórumon elhangzott észrevételeket a lakossági fórumon készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvben kell rögzíteni és az iktatott jegyzőkönyvet a fejlesztési referens nyilvántartásba veszi. A név és cím nélkül érkezett írásos észrevételeket iktatás után az írásban beérkezett javaslatok, vélemények esetében leírt módon kell nyilvántartásba venni. A telefonon érkezett név és cím nélküli észrevételeket figyelmen kívül kell hagyni.
(4) A főépítész szakmai javaslatot készít a polgármester számára az el nem fogadott javaslatokról, észrevételekről.

4. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja,

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

5. § (1) Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket azok indokolását a polgármester a főépítész szakmai javaslata figyelembe vételével a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A Bizottság dönt – az Önkormányzat Képviselő-testületének átruházott hatáskörében – a javaslatok, vélemények elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell.

(2) A bizottsági döntést és indokolást az önkormányzat honlapján a döntést követő 15 napon belül közzé kell tenni.

(3) A bizottsági döntést és indokolást a fejlesztési referens az adott dokumentációra vonatkozó ügyirat részeként kezeli, és a bizottsági döntést követő 8 napon belül írásban tájékoztatja a javaslatot, véleményt tett partnert az el nem fogadásról és annak indokáról.

5. Az elfogadott települési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. § (1) Az elfogadott településrendezési eszközt, vagy módosítást a Kormányrendeletben meghatározott határidőn belül a polgármester rövid, közérthető összefoglaló mellett közzéteszi nyomtatott formában a jegyzői titkárságon és a fejlesztési referensnél.

(2) Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében a polgármester gondoskodik a város honlapján nyilvános értékelő felület működéséről. A főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti az átruházott hatáskörrel rendelkező Bizottsággal.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 17/1017.(VI.28.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet