Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 03. 25

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1)Sátoraljaújhely Város Önkormányzat illetékességi területén az önkormányzat a helyi iparűzési adót vezet be.

(2)A helyi iparűzési adó határozatlan időre kerül meghatározásra.

2. §


(1)   Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

3. §

(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a

(2) Az a vállalkozás, amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az egy millió forintot, 0,4 % mértékű kedvezményben részesül.

(3) Az a vállalkozás, amely az önkormányzat által megrendelt beruházás kivitelezési munkálataival érintett területen működik és az általa fizetendő helyi iparűzési adó összegének mérséklését kéri erre tekintettel, kezdeményben részesül.

(4) Az igényelhető kedvezmény mértéke a vállalkozás részére megállapított éves iparűzési adó összegének a beruházás napokban meghatározott időtartamára eső részének 50 %-a.

4. §.


HK.

5. §


(1)Háziorvos vállalkozó: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52.§ 23. pontjában meghatározott vállalkozó.

(2)Mentes az iparűzési adó alól az a háziorvos vállalkozó, aki Sátoraljaújhely város illetékességi területén hétközi ügyeletet teljesít, vagy a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban orvosi feladatokat ellát, vagy ügyeletet teljesít és a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C.§ (4) bekezdésében meghatározott mértéket nem haladja meg.

6. §


Az adó megállapítása, kivetése, megfizetése és az egyéb, jelen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény előírásai az irányadók.

7. §


(1) A rendelet 2017. január elsején lép hatályba.

(2) A rendelet 5.§ (2) bekezdésében meghatározott mentességet az adóalanyok első ízben a 2016. évről benyújtott bevallási időszakra kérhetik.

(3) Hatályát veszíti a helyi iparűzési adóról szóló 31/2002.(XII.16.) önkormányzati rendelet.