Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 26

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

2.A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 6 230 418 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 6 230 418 E Ft-ban határozza meg.

Ezen belül:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 3 254 950 E Ft,

b) a költségvetési kiadási főösszeg 6 164 920 E Ft,

c) a költségvetési hiány 2 909 970 E Ft, amelyből a működési költségvetési hiány 118 170 E Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 2 791 800 E Ft.

d) a finanszírozási kiadás 65 498 E Ft,

e) a külső finanszírozás bevétele 0 Ft,

f) belső finanszírozási bevételként tervezett 2 975 468 E Ft, amelyen belül a működési maradvány igénybevétele 101 621 E Ft, felhalmozási maradvány igénybevétele 2 873 847 E Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2020. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1.1. és az 1.2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2020. évre tervezett kiadásait és bevételeit feladatonként a 1.3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 2.1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.2. melléklet, kiadásait és bevételeit feladatonként a 2.3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszegen belül általános- és céltartalékot nem állapít meg.

(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.1. mellékletben, feladatonként a 3.2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4.1. melléklet szerint, feladatonként a 4.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait intézményenként, azon belül kiemelt előirányzatonként az 6.1. – 6.4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint engedélyezi.

5. § (1) A beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá

(2) A felújítási előirányzatokat célonként a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. § A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020. évi állományát a 10. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi címrendjét a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások módosítására, a költségvetési kiadások közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására.

(2) A polgármesteri hatáskörben történő átcsoportosításra két testületi ülés között ugyanazon feladathoz kapcsolódóan egy ízben 25 millió forint értékhatárig jogosult. Az átcsoportosításokról a Képviselő-testületnek a polgármester a soron következő testületi ülésen beszámol.

9. § (1) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(2) A Polgármester a rendelkezésére bocsátott 1.500 eFt keret erejéig a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, egyházi közösségek stb. részére elszámolási kötelezettség mellett pénzbeli támogatást nyújthat rendezvényeik megtartása, működésük támogatása céljából. Ezen támogatási keret felhasználásával a zárszámadás keretén belül kell a Képviselő-testület felé tájékoztatást nyújtani.

10. § (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek pályázatainak önrészéhez 1.500 eFt előirányzattal pályázati alapot hoz létre, mely alap felett a rendelkezési jog – a Képviselő- testület utólagos tájékoztatása mellett – a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottságot illeti meg.

(2) A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság az előirányzat felhasználása érdekében pályázatot ír ki a civil szervezetek részére.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás vagy támogatás átadására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel, személlyel elszámolási kötelezettség mellett megállapodás megkötésére kerül sor.

(4) A megállapodást

  • a) a Bizottság hatáskörébe tartozóan a Bizottság elnöke, míg
  • b) az önkormányzat nevében a polgármester köti meg.

A megállapodásokat jogilag a jegyző, pénzügyileg a költségvetési és gazdálkodási osztályvezető ellenjegyzi.

(5) A megállapodás megkötésének feltétele:

  • a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
  • b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

11. § (1) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(2) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(3) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.

(4) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.

(5) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

12. § A nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

13. § (1) A költségvetési szerv vezetője, Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző felelős a költségvetési szerv (ideértve a Polgármesteri Hivatalt is) gazdálkodásának jogszerűségért, a rendelkezésébe utalt előirányzatok szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért. A költségvetési szerv vezetője, Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző az általa vezetett költségvetési szerv előirányzatai felett – ha e rendelet kivételt nem tesz – teljes jogkörrel rendelkezik.

(2) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételük 50 %-át – a polgármester egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(3) A költségvetési szervek a feladataihoz kapcsolódó kiemelt előirányzataik és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.

(4) A (3) bekezdés szerinti átcsoportosítás abban az esetben irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, ha

  • a) azt a Képviselő-testület jogszabályváltozás miatt engedélyezte, vagy
  • b) a polgármester előzetes engedélyével a K33. Szolgáltatási kiadások rovatai előirányzatainak terhére történik és annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el.

(5) A (3) bekezdésben foglalt előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a 2020. évben, sem a következő költségvetési években nem járhat.

14. § (1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek az előirányzat- módosításokat a Polgármesteri Hivatalnál kezdeményezik.

(2) Ha a költségvetési szerv a pályázaton elnyert, vagy más támogató által céljelleggel juttatott támogatási összeget, vagy annak egy részét olyan módon használja fel, hogy azt az utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési szerv saját költségvetéséből fedezi, arra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

(3) A költségvetési szerv részére engedélyezett létszám – amennyiben a személyi juttatások előirányzata erre biztosítja a fedezetet – költségvetési éven belül átmenetileg túlléphető. A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet, Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a 2020. évi üres álláshelyek betöltését az intézményvezetők előzetes javaslata alapján a polgármester engedélyezi.

(4) Költségvetési szerv nyugdíjast csak abban az esetben alkalmazhat, ha a munkakört munkaképes korú szakemberrel nem tudja betölteni. A foglalkoztatáshoz ebben az esetben is a polgármester írásbeli engedélye szükséges.

(5) A köztisztviselői illetményalap mértéke 46.380 Ft.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében a cafeteria keret 2020. évben 200 000 Ft/év/álláshely.

4. Pénzellátás, finanszírozás

15. § (1) Az intézmények kiadásaikat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben a készpénz kímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét szem előtt tartva:

  • a) készlet-és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások az intézmény pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint;
  • b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,
  • c) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
  • d) egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások.

16. § (1) Költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban bevételeik és kiadásaik időarányos teljesítéséről és kintlévőségükről kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok évközi felhasználásának helyzetéről és kintlévőségükről kéthavonta – minden második hónapot követő hó 15. napjáig – kötelesek a jegyző részére az általa megadott részletességgel és szempontok alapján adatot szolgáltatni.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv esetében az intézményvezető, a többi intézmény vonatkozásában pedig a Polgármesteri Hivatal költségvetési és gazdálkodási osztályvezetője felelős az adatszolgáltatásért.

17. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére jóváhagyott önkormányzati támogatást nettó finanszírozás keretében, előirányzat-felhasználási ütemterv alapján kell folyósítani. A pénzellátásnak biztosítania kell a költségvetési szervek folyamatos működőképességét.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete köteles önkormányzati biztost kirendelni az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak folyamatosan 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti költségvetési kiadási előirányzat 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon. A betét elhelyezést úgy kell ütemezni, hogy az Önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított legyen.

5. Egyéb rendelkezések

18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

19. § A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítése érdekében a 2011.évi CXII. törvényben foglaltak szerinti általános közzétételi adatokat közzé kell tenni Sátoraljaújhely Város hivatalos honlapján.

20. § (1) A jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján végrehajtott előirányzat- változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

(2) A költségvetés féléves végrehajtásáról a polgármester beszámol a Képviselő-testületnek.

21. § (1) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a jegyző készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

6. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1.1. melléklet 1.

1.1.melléklet

1-1.1.pdf

1.2. melléklet 1.

1.2.melléklet

1.2.pdf

1.3. melléklet 1.

1.3.melléklet

1.3.pdf

2.1. melléklet 2.

2.1.melléklet

2.1.pdf

2.2. melléklet 2.

2.2.melléklet

2.2.pdf

2.3. melléklet 2.

2.3.melléklet

2.3.pdf

3.1. melléklet 3.

3.1.melléklet

3.1.pdf

3.2. melléklet 3.

3.2.melléklet

3.2.pdf

4.1. melléklet 4.

4.1.melléklet

4.1.pdf

4.2. melléklet 4.

4.2.melléklet

4.2.pdf

5. melléklet

5.melléklet

5.pdf

6.1. melléklet 6.

6.1.mlléklet

6.1.pdf

6.2. melléklet 6.

6.2.melléklet

6.2.pdf

6.3. melléklet 6.

6.3.melléklet

6.3.pdf

6.4. melléklet 6.

6.4.melléklet

6.4.pdf

7. melléklet

7.melléklet

7.pdf

8. melléklet

8.melléklet

8.pdf

9. melléklet

9.melléklet

9.pdf

10. melléklet

10.melléklet

10.pdf

11. melléklet

11.melléklet

11.pdf

12. melléklet

12.melléklet

12.pdf