Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2020. 10. 08

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1.§


Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1. napjától határozatlan időre bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját.

2.Adókötelezettség, az adó alanya

2.§


(1) Adókötelezettség a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24.§-ban meghatározott magánszemélyeket terheli.

(2) Az adókötelezettség keletkezése és megszűnésére a Htv. 25.§-ban foglaltak vonatkoznak.

3. Az adó mértéke

3.§


Az adó mértéke évi 28.000.- Ft/adótárgy.

4. Adómentesség

4.§

4.§ (1) Mentes az adó alól a magánszemély, ha az adó tárgyát képező ingatlanra vonatkozóan, vagy bármely jogalany az adó tárgyát képező ingatlanra vonatkozóan nem rendelkezik 20.000.- Ft összeget meghaladó, a tárgyévet megelőző év december 31. napján 30 napon túli lejárt idejű víz- és csatornadíj tartozással és rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel.

 (2) A mentesség megállapításához a Zemplén Vízmű Kft., valamint a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási közszolgáltató) a tárgyév január 15-éig adatszolgáltatást teljesít az adóhatóság felé.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl kérelem alapján mentességben részesül azon adóalany, aki a tárgyév március 15. napjáig az adóhatóság részére igazolja, hogy az adó tárgyát képező ingatlan tekintetében önmaga vagy bármely jogalany által megfelel az (1) bekezdésben foglalt mentességi feltételeknek, melyet a közszolgáltatók által kiadott okirattal igazol.


5. Záró rendelkezések

5.§


(1) jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény rendelkezései az irányadóak.

(2) Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.