Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2007. 11. 30

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának

9/2007.(XI.30.) számú rendelete

a talajterhelési díjról


A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/a.§(2), és a 26. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja:


 1. §

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya Balatonmagyaród Község Önkormányzatának közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.


 1. §

A talajterhelési díj számítása


 1. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett külön vízórával mért vízmennyiséggel.
 2. [1]A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 ft/m3.
 3. A területérzékenységi szorzó Balatonmagyaród községre vonatkozó külön jogszabályban megállapított mértéke: 3 (három).
 4. [2]A talajterhelési díj számításának menete:


TTD = E x A x T


TTD    = fizetendő éves talajterhelési díj (ft)

E         = egységdíj (1200 Ft/m3)

A         = díjfizetési alap (m3)

T         = területérzékenységi szorzó (3)


TTD = 1200 (Ft/m3) x A (m3) x 3


 1. §

Díjfizetési kedvezmények


 1. A talajterhelési díj alapja csökkenthető a szennyvíztárolóból elszállított mennyiséggel, amennyiben
  1. a szállítást végző a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik, és igazolja, hogy a szennyvizet a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően helyezte le, és
  2. a kibocsátó az elszállítást számlával igazolja.
 2. A talajterhelési díj alapja csökkenthető az (1) bekezdésben foglaltakon túl az állatok itatása céljából fogyasztott, külön vízórával mért vízmennyiséggel.
 3. A kibocsátót nem terheli díjfizetési kötelezettség
  1. a Ktd. 12.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint
  2. akinél a közcsatorna kiépült, de műszakilag nem áll rendelkezésre.


 1. §

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok


 1. A kibocsátónak díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell bevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz.
 2. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és önadózás keretében az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg megfizetnie a Balatonmagyaród Község Önkormányzat talajterhelési díj 75000112-10056428 számú beszedési számla javára.
 3. Az önkormányzati adóhatóság részére a települési szennyvízcsatorna rendszer üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat
  1. a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi ivóvíz felhasználásáról korrigálva a locsolási célú kedvezmény mennyiségével, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel, és az állatok itatása céljából fogyasztott, külön vízórával mért mennyiséggel
  2. minden negyedévet követő hónap 10. napjáig a kibocsátók adataiban bekövetkezett változásról.
 4. A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése esetén a változással érintett kibocsátó a tárgyévet követő év március 31. napjáig köteles bevallást tenni, és a talajterhelési díjváltozással érintett időszakra vonatkozó részösszegét megfizetni.
 5. A kibocsátónak a talajterhelési díjmentességre való jogosultságát a bevallás mellékleteként hitelt érdemlően igazolnia kell.
 6. A talajterhelési díj bevallására, valamint a változás (kötelezettség keletkezése, megszűnése) bejelentésére alkalmazott formanyomtatványokat e rendelet függelékei tartalmazzák.
 7. A talajterhelési díj megállapításával kapcsolatos személyes adatokat az önkormányzati adóhatóság a kibocsátó azonosítására, valamint a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.


 1. §

Átmeneti rendelkezések


 1. A szennyvízcsatorna üzembe helyezésének évében, azaz 2007. december 31. napjáig a kibocsátót nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség.
 2. A talajterhelési díjat először 2009. március 31. napjáig kell bevallani és megfizetni, a 2008. évi tényleges vízfelhasználás alapján.
 3. A 2008. évre vonatkozó talajterhelési díjat 90%-os mértékben kell megfizetni.
 4. 2009. évtől a talajterhelési díjat 100%-os mértékben kell megfizetni.


 1. §

Záró rendelkezés


 1. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
 2. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.


Gönczné Majoros Ildikó sk.                                                       Németh Zoltán sk.

      körjegyző                                                                              polgármester


A rendelet kihirdetve:

Balatonmagyaród, 2007. november 30.

                                                                                        Gönczné Majoros Ildikó sk.

                                                                                                    körjegyző

[1]

Módosította a 3/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. február 1. napjától

[2]

Módosította a 3/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. február 1. napjától