Balatonmagyaród Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020 (III.31.) önkormányzati rendelete

a település szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló 7/2003. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 01 - 2020. 04. 01

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Polgármesterének

4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete
a település szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról

szóló 7/2003. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§

A település szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szóló 7/2003. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:


„(3) A HÉSZ rajzi mellékletét képezi:

  • a Balatonmagyaród Szabályozási terv külterületre elnevezésű, M=1:4000 méretarányú Szabályozási terv 1-4 és 6-9 szelvénye
  • a Balatonmagyaród Szabályozási terv külterületre elnevezésű, M=1:4000 méretarányú Szabályozási terv módosított 5 szelvénye
  • a Balatonmagyaród Szabályozási terv belterületre elnevezésű, M=1:4000 méretarányú Szabályozási terv
  • az SZT-M/2019 jelű Módosított szabályozási terv a 065-ös hrsz.-ú ingatlanra”
  1. §


A Rendelet 10. §-a kiegészül a következő alcímmel és (16) bekezdéssel:

„Olajkitermeléshez és feldolgozáshoz kapcsolódó üzemi terület (K-O)

(16) Az övezetben az olajkitermelés és feldolgozás céljait szolgáló és azokat kiszolgáló, kiegészítő építmények helyezhetők el.”

3. §

A Rendelet 10. §-a kiegészül a következő (17) bekezdéssel:

„(17)

K-O

SZ

10

Z = 40

7,5

800


jelű építési övezetben a beépítési mód szabadonálló, az építési telek legnagyobb beépítettsége 10%, a legkisebb kialakítható építési telek nagysága 800 m2, a legnagyobb építménymagasság 7,5 m, a legkisebb zöldfelületi arány a telek 40 %-a. Az övezetben szolgálati lakás nem helyezhető el.”

4.§


A Rendelet 10. §-a kiegészül a következő (18) bekezdéssel:

„(18) Az előírt építménymagasság értékétől el lehet térni (max. 15 méterig) abban az esetben, ha azt a technológiai követelmények megkívánják.”

  1. §


A Rendelet 10. §-a kiegészül a következő (19) bekezdéssel:

„(19) A beépítésnél alkalmazható előkert 5 méter, az oldalkert 4 méter, a hátsókert 6 méter.”

  1. §


A Rendelet Balatonmagyaród Szabályozási terv külterületre elnevezésű rajzi melléklet 5. szelvényének helyébe a 065-ös hrsz.-ú ingatlan területére a jelen rendelet 1. mellékletét képező SZT-M/2019 jelű tervlap lép.


  1. §


E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.
Erdős János

Papné Szabó Mónika

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendelet a Balatonmagyaród Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. március hó 31. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Papné Szabó Mónika

jegyző


Mellékletek