Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 19 - 2016. 05. 05

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2015. (II.19.)


Ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT


2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Egységes szerkezetben a 8/2015.(IX.10.), 13/2015.(XI.10.), 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletekkel)


Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§


 1. A rendelet célja Balatonmagyaród Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


 1. A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és annak bizottságaira terjed ki.


 1. A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a 1.-13. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2015. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő – testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2015. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2015. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt


60 640 eFt költségvetési kiadással

58 297 eFt költségvetési bevétellel

2 343 eFt költségvetési hiánnyal


állapítja meg.

(2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 2.343 eFt finanszírozási bevétellel (2.343 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 116.466 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 588 eFt működési többlettel, és 2.931 eFt felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.


I. A költségvetési bevételek

3. §

(1)[1] Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3a., 4a. melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:


a) Működési bevételek

1.Működési célú támogatások                      20 527 eFt

2.Közhatalmi bevételek                                24 686 eFt


c) Finanszírozási bevételek                              70 206 eFt


Költségvetési bevételek összesen:               134 096 eFt


II. A költségvetési kiadások

4. §

 (1)[2] Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások

3.Dologi kiadások                                    26 879 eFt

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,                 1 726 eFt                  

                               

b) Felhalmozási kiadások

1.Beruházások                                          17 593 eFt


c) Finanszírozási kiadások                       59 320 eFt


Költségvetési kiadások összesen           134 096 eFt


(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3a, 3b, 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 4b. melléklet, felújítási kiadások részletezése a 4b. melléklet tartalmazza.


6. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 11. melléklet szerint állapítja meg.III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §


(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 12, 13. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalékát 53 483 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 55 826 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.


(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 2 343 eFt.


8. §


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.IV. A költségvetési létszámkeret


9. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


- 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.


10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.


(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 3a. és a 4a. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 3b. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 3b. melléklet szerint.


(5) Az önkormányzat 2015. évre céltartalékot nem képzett.


(6) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2015. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.


Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


(1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.


(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.


(4) Az önállóan működő intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.


12. §


 (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.


(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai


13. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


 1. A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


 1. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


 1. A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


 1. A Képviselő - testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.


 1. Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.


 1. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


 1. A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


 1. Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül kötelesek elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik. A hitelfelvételről a Képviselő-testület minden esetben külön határozatban dönt.


 1. A Képviselő-testület a 2015. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 30.920.-Ft-ban állapítja meg.


(3) A központi működési támogatások (egyes köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az adatszolgáltató intézmény vezetője felelős.


(4) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.


(5) Az önállóan működő intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(6) Az önállóan működő intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.


(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


(8) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot biztosít.


15. §


(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2015. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.


(3) A költségvetési számlával rendelkező Közös Hivatal és az önállón működő költségvetési szervek finanszírozási támogatást havonta a tárgyhónap 5. napjáig ill. szükség szerint kell átutalni.


16. §


 (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

17. §


(1) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.


(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.


(4) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.


(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.


(6) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.


(7) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.


18.§.


(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


19. §.


(1)  A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


(2)  A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.


Vegyes rendelkezések

20. §


(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 3b. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.  A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.


21.§.


Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2015. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2014. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.Záró és vegyes rendelkezések


22. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
             Kalász Mátyás                                               Papné Szabó Mónika

             polgármester                                                            jegyző             


A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2015. február 19. napján.                        Papné Szabó Mónika

                                  jegyző


1. melléklet[3]


Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének 2015. évi BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg
adatok ezer Ft-banBEVÉTELEK


KIADÁSOK

Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

A)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

55 073

50 232

52 852

53 030

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

54 485

52 668

56 809

57 005

I.

Működési támogatások

20 184

20 342

20 482

20 527

I.

Személyi juttatások

20 421

17 768

20 212

20 212

II.

Közhatalmi bevételek

22 553

22 553

24 553

24 686

II.

Munkaadókat terhelő járulékok ész szha

4 909

4 093

4 757

4 757

III.

Működési bevételek

12 336

7 337

7 817

7 817

III.

Dologi kiadások

25 206

25 854

26 689

26 879

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186

1 702

1 720

1 726V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

3 251

3 431

3 431

B)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3 224

10 859

10 860

10 860

B)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

6 155

17 450

17 456

17 771

I.

Felhalmozási célú átadások ÁH belülről

0

7 635

7 635

7 635

I.

Beruházások

6 155

17 272

17 278

17 593

II.

Felhalmozási bevételek

380

380

380

380

II.

Felújítások

0

178

178

178

III.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

2 845

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

C)

Finanszírozási bevételek

58 169

64 853

66 379

70 206

C)

Finanszírozási kiadások

55 826

55 826

55 826

59 320


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091

134 096


KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091

134 096


2a. melléklet[4]


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi bevételei
ezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

I.

Működési támogatások

20 184

20 342

20 482

20 527

1.

Önkormányzat működési támogatásai

12 029

12 187

12 309

12 348


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

6 529

5 687

5 687

5 686


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0

0

0

0


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 032

5 178

5 178

5 245


1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0

122

244

217


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

268

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

8 155

8 155

8 173

8 179


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)

0

0

0

0


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

7 964

7 964

7 964

7 964


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

191

191

209

215

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

7 635

7 635

7 635

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

7 635

7 635

7 635

III.

Közhatalmi bevételek

22 553

22 553

24 553

24 686

1.

Jövedelemadók

0

0

0

0

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adó

6 014

6 014

7 114

7 167


4.1. Építményadó

1 754

1 754

2 354

2 354


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260

4 260

4 760

4 813

5.

Értékesítési és forglami adók

14 500

14 500

14 500

14 500


5.1. Iparűzési adó

14 500

14 500

14 500

14 500

6.

Gépjárműadó

819

819

969

969

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000

1 000

1 650

1 730

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

220

220

320

320

IV.

Működési bevételek

12 336

7 337

7 817

7 817

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

90

190

330

330

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 200

200

240

240

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 250

1 141

1 141

1 141

4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

5.

Ellátási díjak

3 100

3 100

3 100

3 100

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 836

816

816

816

7.

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

1 000

8.

Egyéb működési bevételek

860

890

1 190

1 190

V.

Felhalmozási bevételek

380

380

380

380

1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280

280

280

280

5.

Kamatbevételek

100

100

100

100

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

2 845

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

2 845

VIII.

Finanszírozási bevételek

58 169

64 853

66 379

70 206

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

58 169

64 853

66 379

70 206


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0


1.2. Maradvány igénybevétele

58 169

64 853

66 379

70 206


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091

134 0962b. melléklet[5]


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi kiadásai
ezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

I.

Személyi juttatások

20 421

17 768

20 212

20 212

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672

15 577

2.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540

4 635

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 909

4 093

4 757

4 757

III.

Dologi kiadások

25 206

25 854

26 689

26 879

1.

Készletbeszerzés

5 824

4 905

4 904

4 904

2.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

210

3.

Szolgáltatási kiadások

12 403

13 798

14 447

14 637

4.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

7 128

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186

1 702

1 720

1 726

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

3 251

3 431

3 431

1.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 063

1 551

1 101

1 101

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

0

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 700

1 700

2 330

2 330

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

0

VI.

Beruházások

6 155

17 272

17 278

17 593

VII.

Felújítások

0

178

178

178

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0

0

0

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

0

IX.

Finanszírozási kiadások

55 826

55 826

55 826

59 320


KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091

134 096


3a. melléklet[6]


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi működési célú bevételeiezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

I.

Működési támogatások

20 184

20 342

20 482

20 527

1.

Önkormányzat működési támogatásai

12 029

12 187

12 309

12 348


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

6 529

5 687

5 687

5 686


 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

861

861

861

860


 - Talapülés-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám

4 804

4 804

4 804

4 804


 - Pénzbeli szociális ellátás

864

0

0

0


 - 2014. évi bérkompenzáció

0

22

22

22


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0

0

0

0


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 032

5 178

5 178

5 245


 - Falugondnoki szolgálat

2 500

2 500

2 500

2 500


 - Szociális étkezés

1 162

1 162

1 162

1 273


 - Rendszeres szociális segély

164

168

168

169


 - Természetbeni lakásfenntartási támogatás

176

176

176

176


 - Ovódáztatási támogatás

30

40

40

40


 - Ágazati pótlék

0

268

268

223


 - Pénzbeli szociális ellátás

0

864

864

864


1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0

122

244

217


 - 2014. évi bérkompenzáció

0

0

0

0


 - Bérkompenzáció (2015. évi)

0

122

244

217


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

268

0

0

0


 - Bérkompenzáció (2015. évi)

0

0

0

0


 - Ágazati pótlék

268

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

8 155

8 155

8 173

8 179


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)

0

0

0

0


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

7 964

7 964

7 964

7 964


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

191

191

209

215

III.

Közhatalmi bevételek

22 553

22 553

24 553

24 686

1.

Jövedelemadók

0

0

0

0

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adó

6 014

6 014

7 114

7 167


4.1. Építményadó

1 754

1 754

2 354

2 354


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260

4 260

4 760

4 813

5.

Értékesítési és forglami adók

14 500

14 500

14 500

14 500


5.1. Iparűzési adó

14 500

14 500

14 500

14 500

6.

Gépjárműadó

819

819

969

969

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000

1 000

1 650

1 730


 7.1. Talajterhelési díj

1 000

1 000

1 650

1 650

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

220

220

320

320


 8.1. Pótlék, bírság

200

200

300

300


 8.2. Igazgatási szolgáltatási díj

20

20

20

20

IV.

Működési bevételek

12 336

7 337

7 817

7 817

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

90

190

330

330


 - Mg. termény eladás

60

60

200

230


 - Képeslap

30

30

30

0


 - Vashulladék

0

100

100

100

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 200

200

240

240


 - Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés

4 000

0

0

0


 - Hirdetés, fénymásolás

50

50

50

50


 - Köztemető fenntartás, működtetés

100

100

100

100


 - Belépőjegy (Műv. Ház)

50

50

50

50


 - Anyakönyvi szolgáltatás

0

0

40

40

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 250

1 141

1 141

1 141


 - Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke

1 250

1 141

1 141

1 141

4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0


 - 2 -

3a. melléklet
ezer Ft-ban


5.

Ellátási díjak

3 100

3 100

3 100

3 100


 - Intézményi ellátás

3 000

3 000

3 000

3 000


 - Munkahelyi étkezés

100

100

100

100

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 836

816

816

816

7.

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

1 000

8.

Egyéb működési bevételek

860

890

1 190

1 190


 - Ingatlan bérbeadás

560

560

560

560


 - Kányavári sziget bűfé, őstermelők bérleti díja

300

300

300

250


 - Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

50


 - Egyéb bevétel

0

30

330

330

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

55 238

58 262

59 783

63 295

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

55 238

58 262

59 783

63 295


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0


1.2. Maradvány igénybevétele

55 238

58 262

59 783

63 295


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

110 311

108 494

112 635

116 325

3b. melléklet[7]


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi működési célú kiadásaiezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

I.

Személyi juttatások

20 421

17 768

20 212

20 212

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672

15 577

2.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540

4 635

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

4 909

4 093

4 757

4 757

III.

Dologi kiadások

25 206

25 854

26 689

26 879

1.

Készletbeszerzés

5 824

4 905

4 904

4 904

2.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

210

3.

Szolgáltatási kiadások

12 403

13 798

14 447

14 637

4.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

7 128

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186

1 702

1 720

1 726


 - Rendszeres szociális segély

0

0

0

0


 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

205

211

211

211


 - Normatív lakásfenntartási támogatás

196

196

196

196


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben

191

191

209

215


 - Beiskolázási támogatás

0

500

500

500


 - Pénzbeli átmeneti segély

214

214

114

114


 - Pénzbeli temetési segély

150

150

150

150


 - Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás

100

100

300

300


 - Önkormányzat saját hatáskörben természetben

100

100

0

0


 - Óvodáztatási támogatás

30

40

40

40

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

3 251

3 431

3 431

1.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 063

1 551

1 101

1 101


 - Közoktatási támogatás Zalakaros

280

280

280

280


 - Gyermekek utaztatása KLIK

0

450

0

0


 - Fogorvosi ügyelet

25

25

25

25


 - Fejlesztési célú támogatás Kistérség

0

0

0

0


 - Belső ellenőrzés Kistérség

70

70

70

70


 - Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás

93

93

93

93


 - Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez)

424

462

462

462


 - Közösségi közlekedés pályázat Kistérség

111

111

111

111


 - SZAK családsegítés

35

35

35

35


 - SZAK gyermekjólét

25

25

25

25

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

0

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 700

1 700

2 330

2 330


 - Balatonmagyaródi Sport Egyesület

250

250

250

250


 - Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród

500

500

500

500


 - Kisbalaton Polgárőr Egyesület

260

260

260

260


 - Kis-Balaton Alapítvány támogatása

300

300

300

300


 - Gyermekek utaztatása KLIK

0

0

630

630


 - Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

20

20

20

20


 - TÖOSZ Budapest

10

10

10

10


 - Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás)

360

360

360

360

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

0

IX.

Finanszírozási kiadások

55 826

55 826

55 826

59 320


KIADÁSOK ÖSSZESEN

110 311

108 494

112 635

116 325


4a. melléklet[8]
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételei

ezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

7 635

7 635

7 635

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

7 635

7 635

7 635


 - Fejezeti kezeléstől EU-s programokra

0

0

0

0


 - MVH pályázati támogatás

0

7 635

7 635

7 635

V.

Felhalmozási bevételek

380

380

380

380

1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280

280

280

280

5.

Kamatbevételek

100

100

100

100

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

2 845

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

2 845


 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

2 844

2 844

2 845

2 845

VIII.

Finanszírozási bevételek

2 931

6 591

6 596

6 911

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

2 931

6 591

6 596

6 911


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0


1.2. Maradvány igénybevétele

2 931

6 591

6 596

6 911


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 155

17 450

17 456

17 771

4b. melléklet[9]
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú kiadásai

ezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

VI.

Beruházások

6 155

17 272

17 278

17 593


 - Kamera rendszer

4 500

4 500

4 500

4 815


 - Zongora

200

200

206

206


 - Kültéri pingpong asztal

455

455

455

455


 - Irodabútor csere

1 000

1 000

1 000

1 000


 - Laptop

0

115

115

115


 - Asztai számítógép

0

95

95

95


 - Kasza kistraktorhoz

0

515

515

515


 - Utánfutó

0

300

300

300


 - Falugondnoki busz

0

10 092

10 092

10 092

VII.

Felújítások

0

178

178

178


 - Ablak csere fodrász üzlet

0

178

178

178

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0

0

0

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

0

IX.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0


KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 155

17 450

17 456

17 771

5. melléklet[10]

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai
Kormányzati funkciók

ezer Ft-ban


Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód


051030 Települési hulladék gyűjt.

045160 Közútak, hidak üzem.

900020 Munkahelyi étkezés

900020 I.félévi mód

900020 III.n.évi mód

013350 Önkormányzati vagyon gazd

066010 Zöldterület-kezelés

066010 I.félévi mód

066010 III.n.évi mód

066010 IV.n.évi mód

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

011130 III.n.évi mód

011130 IV.n.évi mód

064010 Közvilágítás

066020 Város-, és község gazd.

066020 III.n.évi mód

066020 IV.n.évi mód

I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672

15 577


0

0

59

18

22

0

2 857

1 778

2 123

2 083

0

1 413

1 318

0

1 642

1 297

1 336

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

15 538

12 163

12 511

12 511
50

10

14


2 390

1 515

1 860

1 820


344

344


1 380

1 035

1 074

2.

Normatív jutalmak

693

1 492

2 524

2 429
4

7

7


221

116

116

116


1 032

937


115

115

115

3.

Céljuttatás

0


4.

Helyettesítési díj, túlóra

0


5.

Végkielégítés

0


6.

Jubileumi jutalom

0


7.

Béren kívüli juttatások

947

600

637

637
5

1

1


246

147

147

147


37

37


147

147

147

8.

Költségtérítések

0


9.

Lakhatási támogatások

0


10.

Szociális támogatások

0


11.

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0


II.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540

4 635


143

143

1 481

907

1 002


600

1 915

1 915


Személyi juttatások összesen

20 421

17 768

20 212

20 212


0

0

59

18

22

0

2 857

1 778

2 266

2 226

1 481

2 320

2 320

0

2 242

3 212

3 251

1.

Szociális hozzájárulási adó

4 570

3 878

4 529

4 529
16

3

6


705

441

573

573

400

617

617


566

827

827

2.

Egészségügyi hozzájárulás

159

101

107

107
1

0

0


41

25

25

25


6

6


25

25

25

3.

Munkaadót terhelő SZJA

180

114

121

121
1

0

0


47

28

28

28


7

7


28

28

28


Munkaadót terhelő jár. és SZHA

4 909

4 093

4 757

4 757


0

0

18

3

6

0

793

494

626

626

400

630

630

0

619

880

880


Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód


107051 Szociális étkezés

107051 I.félévi mód

107051 IV.n.évi mód

107055 Falugond. szolg.

107055 III.n.évi mód

054020 Védett term. területek

054020 I.félévi mód

082091 Közműv. int.

082091 I.félévi mód

082091 IV.n.évi mód

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

041232 Közfoglalkoztat.

I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672

15 577


2 918

2 637

2 644

1 900

1 901

1 722

0

460

660

653

0

0

5 620

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

15 538

12 163

12 511

12 511


2 468

1 618

1 618

1 626

1 627

1 610

0

394

394

3945 620

2.

Normatív jutalmak

693

1 492

2 524

2 429


197

898

898

127

12729

229

229
3.

Céljuttatás

0


4.

Helyettesítési díj, túlóra

0


5.

Végkielégítés

0


6.

Jubileumi jutalom

0


7.

Béren kívüli juttatások

947

600

637

637


253

121

128

147

147

112

0

37

37

30
8.

Költségtérítések

0


9.

Lakhatási támogatások

0


10.

Szociális támogatások

0


11.

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0


II.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540

4 635

122

2651 040

1 310

1 310

Személyi juttatások összesen

20 421

17 768

20 212

20 212


2 918

2 637

2 644

2 022

2 166

1 722

0

1 500

1 970

1 963

0

0

5 620

1.

Szociális hozzájárulási adó

4 570

3 878

4 529

4 529


788

681

681

506

544

435

0

395

522

522759

2.

Egészségügyi hozzájárulás

159

101

107

107


42

20

21

25

25

19

0

6

6

5
3.

Munkaadót terhelő SZJA

180

114

121

121


48

23

24

28

28

21

0

7

7

6

Munkaadót terhelő jár. és SZHA

4 909

4 093

4 757

4 757


878

724

726

559

597

475

0

408

535

533

0

0

759


6. melléklet[11]

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi Dologi kiadásai

Kormányzati funkciókezer Ft-ban


Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód


051030 Települési hulladék gyűjt.

051030 IV.n.évi mód

045160 Közútak, hidak üzem.

045160 III.n.évi mód

045160 IV.n.évi mód

900020 Munkahelyi étkezés

900020 I.félévi mód

013350 Önkormányzati vagyonnal gazd

013350 I.félévi mód

013350 III.n.évi mód

013350 IV.n.évi mód

066010 Zöldterület-kezelés

066010 I.félévi mód

066010 IV.névi mód

1.

Élelmiszerek

1 700

869

869

86934

7
2.

Irodaszer, nyomtatvány

85

70

70

80
3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

41

40

40

40
4.

Hajtó- és kenőanyag

612

712

712

712


100

100

5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 621

1 638

1 652

1 6522

1

50

100

100

6.

Munkaruha, védőruha

230

230

235

2351

0

20

20

20

7.

Egyéb készletek (anyagok)

1 035

846

826

826
250

200

200

2

0

150

150

150

8.

Reprezentáció

500

500

500

490
I.

Készletbeszerzések

5 824

4 905

4 904

4 904


0

0

250

200

200

39

8

0

0

0

0

220

370

370

1.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

210


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

150

150

150

150
1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

50

50

60

60
2.

Különféle szolgáltatási kiadások

11 153

12 657

13 276

13 466


3 500

3 320

200

250

265

13

2

195

345

535

555

250

250

290

2.1.

Vásárolt élelmezés

910

2 900

3 000

3 000
2.2.

Gázenergia-szolgáltatás

590

586

736

7365

1

60

60

60

60
2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 283

1 251

1 301

1 3013

1

30

30

30

30
2.4.

Víz- és csatornadíjak

260

228

347

3473

0

30

30

70

70
2.5.

Karbantartás, kisjavítás

1 120

1 197

1 347

1 5371

0

50

200

350

370

50

50

90

2.6.

Egyéb szolgáltatás

6 990

6 495

6 545

6 545


3500

3320

200

250

265

1

0

25

25

25

25

200

200

200


Egyéb üzemeltetés, fenntartás

6 345

5 850

5 900

5 600


3500

3320

200

250

265

1

0

200

200

200


Pénzügyi szolgáltatások

250

250

250

250

Adók, díjak egyéb befizetések

395

395

395

695

25

25

25

25
3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 250

1 141

1 171

1 171


0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

0

0

0

3.1.

ÁHT belülre számlázott

700

700

700

700
3.2.

ÁHT kívülre számlázott

550

441

471

471

400

400

400

400
II.

Szolgáltatások

12 603

13 998

14 657

14 847


3 500

3 320

200

250

265

13

2

595

745

935

955

250

250

290

1.

ÁFA kiadások

6 029

6 201

6 368

6 368


945

945

122

122

120

14

3

154

195

244

244

149

190

190

1.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

5 029

5 201

5 368

5 368


945

945

122

122

120

14

3

154

195

244

244

149

190

190

1.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1 000

1 000

1 000
2.

Kiküldetés, reklám

200

200

210

210


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Belföldi kiküldetés

70

70

80

80
2.2.

Reklám- és propaganda

130

130

130

130
3.

Egyéb dologi kiadások

500

500

500

500


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

4.

Számlázott szellemi tevékenység.

50

50

50

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

7 128


945

945

122

122

120

14

3

154

195

244

244

249

290

290


Dologi kiadások összesen

25 206

25 854

26 689

26 879


4 445

4 265

572

572

585

66

13

749

940

1 179

1 199

719

910

950

 - 2 -
6. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi Dologi kiadásai

Kormányzati funkciókezer Ft-ban


Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód


011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

064010 Közvilágítás

064010 IV. n.évi mód

066020 Város-, és község gazd.

066020 III.n.évi mód

066020 IV.n.évi mód

107051 Szociális étkezés

107051 I.félévi mód

107051 IV.névi mód

107055 Falugond. szolg.

107055 IV.névi mód

054020 Védett term. területek

054020 I.félévi mód

054020 III.n.évi mód

1.

Élelmiszerek

1 700

869

869

869
1 666

862

862


2.

Irodaszer, nyomtatvány

85

70

70

80

50

50

60

5

0

030

0

0

3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

41

40

40

40

35

35

35

6

5

5


4.

Hajtó- és kenőanyag

612

712

712

712500

500
5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 621

1 638

1 652

1 652

350

350

250

98

66

66

50

350
6.

Munkaruha, védőruha

230

230

235

235

20

20

20

29

30

30

20

20
7.

Egyéb készletek (anyagok)

1 035

846

826

826

80

110

110

118

31

31

50

50

100

0

0

8.

Reprezentáció

500

500

500

490

500

500

490

I.

Készletbeszerzések

5 824

4 905

4 904

4 904


0

0

0

1 035

1 065

965

1 922

994

994

620

920

130

0

0

1.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

210


0

0

0

200

210

210

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

150

150

150

150

150

150

150

1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

50

50

60

60

50

60

60

2.

Különféle szolgáltatási kiadások

11 153

12 657

13 276

13 466


0

1 155

1 260

1 610

1 860

1 810

1 077

3 051

2 996

560

715

690

71

100

2.1.

Vásárolt élelmezés

910

2 900

3 000

3 000

100

100

100

500

2 500

2 50010

0

0

2.2.

Gázenergia-szolgáltatás

590

586

736

736


150

100

225

225

225


2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 283

1 251

1 301

1 301800

905


50

50

137

137

82100

70

70

2.4.

Víz- és csatornadíjak

260

228

347

347


50

50

137

137

13730

1

30

2.5.

Karbantartás, kisjavítás

1 120

1 197

1 347

1 537240

240

150

150

150

49

17

17

300

300

50

0

0

2.6.

Egyéb szolgáltatás

6 990

6 495

6 545

6 545


0

115

115

1360

1360

1360

29

35

35

260

415

500

0

0


Egyéb üzemeltetés, fenntartás

6 345

5 850

5 900

5 600115

115

1000

1000

855

29

35

35500

0

0


Pénzügyi szolgáltatások

250

250

250

250

250

250

250


Adók, díjak egyéb befizetések

395

395

395

695

110

110

255
260

415
3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 250

1 141

1 171

1 171


0

0

0

700

700

700

0

0

0

0

0

150

41

71

3.1.

ÁHT belülre számlázott

700

700

700

700

700

700

700

3.2.

ÁHT kívülre számlázott

550

441

471

471

150

41

71

II.

Szolgáltatások

12 603

13 998

14 657

14 847


0

1 155

1 260

2 510

2 770

2 720

1 077

3 051

2 996

560

715

840

112

171

1.

ÁFA kiadások

6 029

6 201

6 368

6 368


0

312

314

2 038

2 116

2 096

810

1 095

1 095

248

268

221

29

37

1.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

5 029

5 201

5 368

5 368312

314

1038

1116

1096

810

1095

1095

248

268

221

29

37

1.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1 000

1 000

1 000

1000

1000

1000

2.

Kiküldetés, reklám

200

200

210

210


0

0

0

150

150

160

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Belföldi kiküldetés

70

70

80

80

50

50

50

2.2.

Reklám- és propaganda

130

130

130

130

100

100

110

3.

Egyéb dologi kiadások

500

500

500

500


0

0

0

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Számlázott szellemi tevékenység.

50

50

50

50


0

0

0

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

III.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

7 128


0

312

314

2 338

2 416

2 406

810

1 095

1 095

248

268

221

29

37


Dologi kiadások összesen

25 206

25 854

26 689

26 879


0

1 467

1 574

5 883

6 251

6 091

3 809

5 140

5 085

1 428

1 903

1 191

141

208 - 3 -
6. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi  Dologi kiadásai

Kormányzati funkciók
ezer Ft-ban

Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód


082091 Közműv. int.

082091 I.félévi mód

082091 III.n.évi mód

082091 IV.n.évi mód

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

013320 I.félévi mód

013320 IV.névi mód

041232 Közfoglalkoztat.

041232 III.n.évi mód

041232 IV.n.évi mód
1.

Élelmiszerek

1 700

869

869

869
2.

Irodaszer, nyomtatvány

85

70

70

8020

20

203.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

41

40

40

40
4.

Hajtó- és kenőanyag

612

712

712

712


112

112

112
5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 621

1 638

1 652

1 652


350

350

350

150


20

20

0

701

715

735
6.

Munkaruha, védőruha

230

230

235

235


140

145

145
7.

Egyéb készletek (anyagok)

1 035

846

826

826


70

70

70

70


20

20

20

195

195

195
8.

Reprezentáció

500

500

500

490
I.

Készletbeszerzések

5 824

4 905

4 904

4 904


420

440

440

240

0

40

40

20

1 148

1 167

1 187
1.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

210


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

150

150

150

150
1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

50

50

60

60
2.

Különféle szolgáltatási kiadások

11 153

12 657

13 276

13 466


1 730

1 730

1 830

1 960

13

60

70

70

100

100

110
2.1.

Vásárolt élelmezés

910

2 900

3 000

3 000


300

300

400

4002.2.

Gázenergia-szolgáltatás

590

586

736

736


300

300

300

3502.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 283

1 251

1 301

1 301


200

200

200

150

3

10

10

102.4.

Víz- és csatornadíjak

260

228

347

347


30

30

30

30


30

30

302.5.

Karbantartás, kisjavítás

1 120

1 197

1 347

1 537


100

100

100

230

10

20

30

30

100

100

100
2.6.

Egyéb szolgáltatás

6 990

6 495

6 545

6 545


800

800

800

800

0

0

0

0

0

0

10

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

6 345

5 850

5 900

5 600


800

800

800

80010

Pénzügyi szolgáltatások

250

250

250

250

Adók, díjak egyéb befizetések

395

395

395

695
3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 250

1 141

1 171

1 171


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
3.1.

ÁHT belülre számlázott

700

700

700

700
3.2.

ÁHT kívülre számlázott

550

441

471

471
II.

Szolgáltatások

12 603

13 998

14 657

14 847


1 730

1 730

1 830

1 960

13

60

70

70

100

100

110
1.

ÁFA kiadások

6 029

6 201

6 368

6 368


648

653

680

680

4

27

30

30

337

342

342
1.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

5 029

5 201

5 368

5 368


648

653

680

680

4

27

30

30

337

342

342
1.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1 000

1 000

1 000
2.

Kiküldetés, reklám

200

200

210

210


50

50

60

50

0

0

0

0

0

0

0
2.1.

Belföldi kiküldetés

70

70

80

80


20

20

30

302.2.

Reklám- és propaganda

130

130

130

130


30

30

30

203.

Egyéb dologi kiadások

500

500

500

500


300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0
4.

Számlázott szellemi tevékenység.

50

50

50

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
III.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

7 128


998

1 003

1 040

1 030

4

27

30

30

337

342

342

Dologi kiadások összesen

25 206

25 854

26 689

26 879


3 148

3 173

3 310

3 230

17

127

140

120

1 585

1 609

1 6397a. melléklet

A működési célú bevételek 2015-2016-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2015. évre

2016. évre

2017. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Működési támogatások

01

20 184

20 380

20 580

Közhatalmi bevételek

02

22 553

22 780

23 000

Működési bevételek

03

12 336

12 460

12 580

Működési célú átvett pénzeszközök

04

0

0

0

Finanszírozási bevételek

05

55 238

29 000

30 000

Működési célú bevételek összesen (01+…+05)

06

110 311

84 620

86 160

Személyi juttatások

07

20 421

20 830

21 250

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

08

4 909

5 010

5 060

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

09

25 206

25 520

26 030

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10

1 186

1 210

1 235

Egyéb működési célú kiadások

11

2 763

3 000

3 200

Finanszírozási kiadások

12

55 826

29 050

29 385

Működési célú kiadások összesen (07+…+12)

13

110 311

84 620

86 1607b. melléklet

A felhalmozási célú kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2015. évre

2016. évre

2017. évre

1

2

3

4

5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

14

0

0

0

Felhalmozási bevételek

15

380

400

450

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

2 844

0

0

Finanszírozási bevételek

17

2 931

4 600

2 550

Felhalmozási célú bevételek összesen (14+…+17)

18

6 155

5 000

3 000

Beruházások

19

6 155

3 000

2 000

Felújítások

20

0

2 000

1 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

0

0

0

Finanszírozási kiadások

22

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen (18+…+22)

23

6 155

5 000

3 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése

24

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen (6+18)

25

116 466

89 620

89 160

Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)

26

116 466

89 620

89 160


8. melléklet

Bérleti díjak 2015.01.01.-től

A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újraváltásáért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Egyes sírhely

4 800 Ft

4 790 Ft

4 800 Ft

Kettes sírhely

9 600 Ft

9 581 Ft

9 600 Ft

Gyermek sírhely

2 050 Ft

2 046 Ft

2 050 Ft

Sírbolt

76 400 Ft

76 247 Ft

76 400 Ft

Urnasírhely

2 750 Ft

2 745 Ft

2 750 Ft

Urnasírbolt

9 600 Ft

9 581 Ft

9 600 Ft

A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Temető fenntartási hozzájár díj

3 500 Ft/alkalom

3 493 Ft/alkalom

3 500 Ft/alkalom

Ravatalozó bérleti díj

2 800 Ft/alkalom

2 794 Ft/alkalom

2 800 Ft/alkalom

Hulladék elhelyezési díj

4 800 Ft/alkalom

4 790 Ft/alkalom

4 800 Ft/alkalom

Hűtő bérleti díj

700 Ft/nap

699 Ft/nap

700 Ft/nap

Parkolási díjak

Megnevezés

Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Személygépkocsi óradíja

380 Ft

379 Ft

380 Ft

Személygépkocsi napidíja

1 000 Ft

998 Ft

1 000 Ft

Autóbusz óradíja

1 850 Ft

1 846 Ft

1 850 Ft

Autóbusz napidíja (2 ó)

3 700 Ft

3 693 Ft

3 700 Ft

Iskolabusz óradíja 50% kedv

925 Ft

923 Ft

925 Ft

Iskolabusz napidíja 50% kedv

1 850 Ft

1 846 Ft

1 850 Ft

Motorkerékpár

260 Ft

259 Ft

260 Ft

Őstermelők piaci helyfoglalása

3 800 Ft

3 792 Ft

3 800 Ft

Sziget büfé

60 000 Ft

59 880 Ft

55 000 Ft

Éves parkolás (horgászok)

6 200 Ft

6 188 Ft

6 200 Ft

Kultúrház terembérleti díjak

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 -0,2% infl

Javaslat

Minden helyiség:
 - kulturális célra fűtéssel

16 800 Ft

16 766 Ft

16 800 Ft

 - nem kulturális célra fűtéssel

20 600 Ft

20 559 Ft

20 600 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

14 100 Ft

14 072 Ft

14 100 Ft

Előtér nem kulturális célra

3 350 Ft

3 343 Ft

3 350 Ft

Kisterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

7 100 Ft

7 086 Ft

7 100 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

4 500 Ft

4 491 Ft

4 500 Ft

Nagyterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

18 000 Ft

17 964 Ft

18 000 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

11 600 Ft

11 577 Ft

11 600 Ft

 - 2 -

8. melléklet

Egyéb bérleti díjak

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 -0,2% infl

Javaslat

Fodrászüzlet bérleti díja

9 600 Ft

9 581 Ft

9 600 Ft

Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt)

1 600 Ft

1 597 Ft

1 600 Ft

Terület bérbeadás (Ovóda árkád)

2 000 Ft

1 996 Ft

2 000 Ft


Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Hirdetés 20 szóig

1 120 Ft

1 118 Ft

1 120 Ft

Hirdetés 20 szó felett szavanként

70 Ft

70 Ft

70 Ft

Fénymásolás

20 Ft

20 Ft

20 Ft9. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokrólI.a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról alapján
Magánszemélyek kommunális adója:


Dupla telek esetén 1 telek adómentes


20.000,- Ft
2015. évi kedvezmény összesen:

2 adózó

40.000,- Ft


II.Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére

10. melléklet
Létszámadatok 2015.Kormányzati funkció

Feladat neve

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka tv hatálya

Összesen:

Összesen

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

munkaidős

miunkaidős

munkaidős

munkaidős

900020

Munkahelyi étkezés


1

0

1

1

107051

Szociális étkeztetés1
1

0

1

066020

Város-és Községgazdálkodás

1


1

0

1

107055

Falugondnoki szolgáltatás1
1

0

1

054020

Védett természeti területek


2

0

2

2

066010

Zöldterület-kezelés

2

082091

Közművelődési intézmény


1

0

1

1

041232

Startmunka program, közfoglalkoztatás

7


7

0

7


Összesen:

0

0

2

0

10

4

10

4

14


11. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Sorsz.

Megnevezsé

Bevételek

Kiadások

2014

2015

Összesen

2014

2015

Összesen

1.

EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

0

0

0

0

0

0


Összesen:

0

0

0

0

0

0


12. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat kötelező és önként vállalat feladatai

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

1. Önkormányzati hivatal

0

1. Önkormányzati hivatal

0

  - Hivatal működési tám

0

  - személyi, járulék, dologi kiadás

0

2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)

4 804

2. Település-üzemeltetés

6 535

 - zöldterületgazdálkodás

3 124

 - zöldterületgazdálkodás

4 369

 -  közvilágítás

1 024

 -  közvilágítás

1 467

 - köztemető fenntartása

100

 - köztemető fenntartása

127

 - közutak fenntartása

556

 - közutak fenntartása

572

3. Egyéb önkormányzati feladatok

861

3.


4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

3 662

4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

11 614

5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás

864

5.


6. Óvodai ellátás

0

6. Óvodai ellátás

0

  - költségvetési támogatás

0

 - személyi juttatás

0

  - saját bevételek

0

 - munkaadói járulékok

0

  - önkormányzati hozzájárulások

0

 - dologi kiadások

0

7. Iskola

0

7.  Iskola

280

 - étkeztetés

0

   - étkeztetés

0

 - térítési díj

0

   - hozzájárulás

280

8. OEP-től átvett pénzeszköz

0

8. Egészségügyi ellátások

542  - védőnő

0  - fogorvosi ügyelet

25  - háziorvos

0  - háziorvosi ügyelet hozzájárulás

517

9. Helyi adók

20 514

9.


10. Művelődési Ház

1 200

10. Művelődési Ház

4 866

11. Hulladékszállítás

0

11. Hulladékszállítás

4 445

12. Vagyonhasznosítás

1 110

12. Vagyonhasznosítás

749

13. Kistérség

0

13. Kistérség: tagdíj

171

14. Közbiztonság

0

14. Közbiztonság

0

 - mezőőri szolgálat

0

 - mezőőri szolgálat

0

 - közterületfelügyelet

0

 - közterületfelügyelet

0

 - Körzeti megbízottak

0

 - körzeti megbízottak támogatása

0

15. Sport

0

15. Sportegyesület támogatása

250

16. Közfoglalkoztatás

7 964

16. Közfoglalkoztatás

7 964

Összesen

40 979

Összesen

37 416

Likvid hitel

0Bevételek összesen

40 979

Kiadások összesen

37 41613. melléklet

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

1. Felhalmozási

3 224

1. Beruházás

6 155

2. Állategészségügyi ellátás

0

2. Állategészségügyi ellátás

274

3. Önkormányzati jogalkotás

0

3. Önkormányzati jogalkotás

1 881

4. Felújítás

0

4. Felújítás

0

5. Pénzmaradvány

58 169

5.


6.Védett természeti területek

5 380

6. Védett természeti területek

3 388

7.


7. Pénzeszközátadás

0

8. Önkormányzati igazgatás

8 614

8. Önkormányzati igazgatás

9 933

9.


9. Tartalék

55 826

10.


10. Kölcsönnyújtás

0

11.


11. ÁHT kívüli támogatások

1 450

12. Munkahelyi étkezés

100

12. Munkahelyi étkezés

143

Összesen

75 487

Összesen

79 050
[1]

Módosította a 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

[2]

Módosította a 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

[3]

Módosította a 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

[4]

Módosította a 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

[5]

Módosította a 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

[6]

Módosította a 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

[7]

Módosította a 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

[8]

Módosította a 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

[9]

Módosította a 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

[10]

Módosította a 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától

[11]

Módosította a 4/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. február 19. napjától