Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 12/2016. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 29 - 2017. 04. 29

Balatonmagyaród Község Önkormányzat

Képviselő-testületének


4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete


a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló

12/2016. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 12/2016. (XI.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a az alábbi (2a) és (2b) bekezdésekkel egészül ki.


„(2a) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként 1 m3, de legfeljebb 5 m3 lehet.


(2b) Balatonmagyaród Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.”
Záró rendelkezések

2. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályba veszti.
                                   Kalász Mátyás                                   Papné Szabó Mónika

polgármester                                                jegyző

A rendelet kihirdetve:


Balatonmagyaród, 2017. április 28.Papné Szabó Mónika

        jegyző