Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (VIII.10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2020. 08. 11

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.1.2. pontjában biztosított véleménynyilvánítási jogkörében eljáró Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság véleményének kikérésével, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§ (1) bekezdésében a Sátoraljaújhely Város Német Önkormányzata, a Sátoraljaújhely Város Szlovák Önkormányzata, a Sátoraljaújhely Város Roma Önkormányzata részére biztosított egyeztetést követően a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely város közigazgatási területén található közművelődési intézményre, azok fenntartóira, működtetőire, foglalkoztatottjaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

2. Az önkormányzat közművelődési célkitűzései

2.§


(1) Az önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézményben biztosítja a város lakossága számára a tárgyi és szakmai feltételeit annak érdekében, hogy az itt élő lakosság öntevékenyen gyarapítsa műveltségét, fejlessze képességeit és készségeit.


(2) Az önkormányzat biztosítja, hogy a közművelődési céllal szerveződő magánszemélyek, közösségek, szervezetek, céljaik elérése érdekében a szükséges tárgyi és szakmai feltételeket, valamint igény esetén közművelődési szakemberek szakmai segítségnyújtását igényeljék.


(3) Az önkormányzat gondoskodik a helyi lakosság élet- és munkaképessége növelése érdekében az iskolai képzést kiegészítő fejlesztő programokról.


(4) Az önkormányzat kiemelt célja a hagyományok ápolása érdekében a helyi értékek feltárása, ápolása; a nemzetiségi hagyományok és értékek megőrzésének biztosítása.


3. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások


3.§(1) Az önkormányzat a helyi közművelődés támogatása során kötelező alapszolgáltatásának tekinti:


a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelező alapszolgáltatások ellátásával biztosítja különösen:


a) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését, a befogadás elősegítését,

b) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését;

c) a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását;

d) művészeti intézmények (mozi, színház, bábszínház, hangverseny, képzőművészet) segítését,

e) művészetpártoló körök működtetésének támogatását,

f) a városban élő német, roma, szlovák nemzetiségek kulturális hagyományainak, szokásainak fokozatos feltárását, megismertetését;

g) a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését;

h) a világi és egyházi ünnepek tartalmának közismertté tételét a közművelődés eszközeivel;

i) a korosztályok és a társadalmi rétegek igényeihez igazodó közösségi ismeretszerzés, művelődés és szórakozás kínálatának bővítését;

j) a helyi és regionális kulturális turizmus lehetőségeinek feltárását, programajánlatok kidolgozását.

k) a civil közösségek igény szerinti segítését, művelődési szándékaik támogatását;

l) a civil közösségek közismertségének gondozását;

m) a különböző korosztályok, rétegek ismerkedési, együttműködési alkalmainak megteremtését;

n) a művelődési központ és a közművelődési tevékenységet is végző intézmények, szervezetek közötti rendszeres koordinációit, együttműködést az egyházakkal,

o) kapcsolatépítést a közművelődés megyei, országos szervezeteivel;

p) kapcsolattartást a Sátoraljaújhelyi Járás településeivel, a zempléni városokkal, a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a testvérvárosokkal, a nemzetiségek anyaországával.

Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

4.§


(1) Az önkormányzat a 3.§-ában meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása érdekében az általa alapított, költségvetési szervként működő Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központot (3980 Sátoraljaújhely Táncsics tér 3.), mint közművelődési intézményt működteti.

(2) A művelődési központ által ellátandó tevékenységek körét a költségvetési szerv alapító okirata tartalmazza.

(3) A művelődési központ az 1. mellékletben foglalt helyszíneken lát el közművelődési tevékenységet.


5.§


A közművelődési intézmény igénybevételét magánszemélyek, civil szervezetek, önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek számára az intézmény által kezelt ingatlanok esetében az intézmény, az intézményi feladatellátást közvetlenül nem szolgáló épületek és helyiségek esetében Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja.

5. Közművelődési megállapodás

6.§(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatellátásra közművelődési megállapodást köthet, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79.§-ban meghatározott követelményeknek megfelelő jogi vagy természetes személlyel. A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a Kultv. 79.§ (2) bekezdésben előírt kötelező tartalmi elemeket.

(2) Közművelődési megállapodás megkötését bárki kezdeményezheti, aki a város kulturális életében szerepet vállal. 

(3) A kezdeményezést a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) kell eljuttatni.

A bizottság a kezdeményezéssel kapcsolatosan – szükség esetén szakértők bevonásával – javaslatot tesz a Képviselő-testületnek.

(4) A közművelődési megállapodás megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

6. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

7.§


(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a fenntartásában lévő közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket, valamint a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását.

(2) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulás, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatás.

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátását a Kult.tv. 90.§-ában, 91.§ (2) bekezdésében, és 92.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglalt alapelvek és források figyelembevételével finanszírozza.


8.§


A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ éves munkaterv alapján látják el feladatait. A munkatervet, az annak mellékletét képező szolgáltatási tervvel együtt tárgyév március 31. napjáig hagyja jóvá a képviselő-testület.

7. Közművelődési intézmény szolgáltatásainak igénybevétele

9.§


(1) A közművelődési intézmény helyiségeit évenként egy alkalommal kizárólag rezsióradíj megtérítésével vehetik igénybe:

a) a város nevelési, oktatási, valamint szociális intézményei az intézményt érintő kulturális nagyrendezvényükhöz és az azt megelőző főpróbához,

b) a város oktatási-nevelési intézményei a végzős diákok szalagavatójának megtartásához és az azt megelőző főpróbához,

c) a városban működő nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiséget érintő kulturális nagyrendezvényhez és az azt megelőző főpróbához,

d) a városban működő egyházak az egyház kulturális célú rendezvényeihez,

e) a karitatív célú szervezetek kulturális és jótékonysági rendezvényeihez, amennyiben vállalkozási tevékenységgel nem összefüggő a rendezvény.

(2) A közművelődési intézmény helységei az (1) bekezdésben foglalt eseten kívül bérleti díj és rezsióra díj ellenében vehetők igénybe az alábbi rendezvényekhez:

a) tanfolyamok,

b) bálok, táncmulatságok,

c) kereskedelmi célú bemutatók,

d) pártrendezvények, választási gyűlések,

e) magánrendezvények.

(3) A téli időszakra – október 15-től április 30-ig -, valamint a nyári időszakra – május 1-től október 14-ig – szóló rezsi óradíjat, helyiségenként a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatója évente állapítja meg és teszi közzé az intézmény honlapján.

10.§


(1)  A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődés szabályozásáról szóló 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete.dr. Rózsahegyi Ferenc


Szamosvölgyi Péter

jegyző


polgármester


                                                                                                      

Záradék: a rendeletet 2020. augusztus 10-én kihirdettem.


dr. Rózsahegyi Ferenc

            jegyző

Mellékletek