Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (IX.4.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2020. 09. 05

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének


10/2020.(IX.04.) önkormányzati rendelete


a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A rendelet hatálya 

 1. §

A rendelet hatálya kiterjed Balatonmagyaród Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szerveire.

 2. A készpénzfelvétel rendje

2. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

b) személyi juttatás körében:

            ba) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

            bb) fizetési előleg,

            bc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése.

c) készpénzelőleg,

d) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

f) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés,

g) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

h) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

i) üzemanyag elszámolás,

j) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

k) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

l) reprezentáció,

m) élelmiszer ellátmány beszerzése.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél az (1) bekezdésben foglalt eseteken felül – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a polgármester egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

(3) A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalnál az (1) bekezdésben foglalt eseteken felül a jegyző egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.


3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                            Erdős János                                                  Papné Szabó Mónika

                            polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve: Balatonmagyaród, 2020. szeptember 4.                                                                                                  Papné Szabó Mónika

                                                                                                           jegyző