Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (III.27.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetésének szabályairól

Hatályos: 2017. 03. 28

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetésének szabályairól


Balatonmagyaród Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (3) bekezdésére az alábbi rendeletet alkotja.


A partnerségi egyeztetés szabályzatának célja

1. §


A Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának célja, hogy Balatonmagyaród Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a véleményező partnerek minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.


A partnerek meghatározása

2. §


A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) Balatonmagyaród község közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b) Balatonmagyaród adott településrendezési eszközének tervezésével érintett településrészen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.

c) Balatonmagyaród községben nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezetek

d) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a településen található, és tevékenységük a község településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható, 

e)  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.

f)   Valamennyi Balatonmagyaródon működő elismert egyház.


A tájékoztatás módja és eszközei

3. §


A tájékoztató közlése, a véleményezés lehetőségei és módja

 1. Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.balatonmagyarod.hu (továbbiakban: honlap) honlapon külön cím alatt lehetőséget biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentáció egységes megjelenítésére. A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a honlapon, és a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) hirdetőtábláján tájékoztatót tesz közzé, illetőleg lakossági fórumot tart.
 2. A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.
 3. A lakossági fórum helyéről és idejéről szóló tájékoztatás közzétételére fórum előtt legalább 8 nappal az alábbi helyeken kerül sor:
 1. A helyi lapban egy alkalommal jelenik meg a tájékoztató. A hirdetőtáblán kifüggesztett tájékoztató elérhetősége legalább a véleményezés időtartamáig biztosított.
 2. Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség ezen dokumentumokba történő betekintésre.
 3. A partnerek a honlapról letölthető, illetve KÖH kirendeltségen átvehető Partneri adatlap (1. sz. melléklet) felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn (közzétételtől számított 8 nap) belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.
 4. Az f) pontban foglaltakon túl, a lakossági fórumon a szóban elhangzott érdemi véleményt tartalmazó jegyzőkönyvben rögzítettek kerülnek dokumentálásra az egyeztetési eljárásban.
 5. Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.
 6. A partneri adatlapon történő észrevételt és javaslatot a partnerek a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetik meg − a papír alapú adatlap a Balatonmagyaród Község Önkormányzata címére /8753 Balatonmagyaród, Petőfi u. 112./ történő megküldésével, leadásával,− az adatlap elektronikus levélben történő megküldésével a tájékoztatóban meghatározott e-mail címre.
 7. A partnerségi egyeztetésben a partneri véleménynyilvánítás határidejét a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokra és az egyeztetési eljárás módjára vonatkozó – a Korm.rendeletben meghatározott – határidőknek megfelelően kell megállapítani. Az állami főépítészi eljárás esetén ez az időtartam 15 nap.
 8. Az i) és j) pontban meghatározott határidő – amennyiben az adott dokumentumok és egyeztetési eljárás jellege szerint lakossági fórum tartandó – legalább a lakossági fórumot követő 8. nap. A dokumentálás és nyilvántartás módja

4. §

(1)        A beérkezett véleményeket a KÖH munkatársa rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízottnak, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a KÖH feltölt a 3.§ a) pontban meghatározott helyre. Az érdemi észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni.

(2)  Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

 1. Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az Önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.
 2. Az érintettek meghívásáról a KÖH munkatársa gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.
 3. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületével, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt. El nem fogadás esetén a döntést a Képviselő-testületnek indokolnia kell.
 4. Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, az Önkormányzat által megbízott főépítész – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – ennek tényét írásban rögzíti, és ez esetben Képviselő-testületi döntésre nincs szükség.
 5. A Képviselő-testület – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat által megbízott főépítészének – döntése feltöltésre kerül a honlapra.


Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedések

5. §


(1) A polgármester – a KÖH útján - gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli a 3.§ a) pontban meghatározott helyre történő feltöltéssel.

(2) Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik.


Záró rendelkezések

6. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
Papné Szabó Mónika                                                            Kalász Mátyás

                         jegyző                                                                                   polgármester


A rendelet kihirdetésre került:


Balatonmagyaród, 2017. március 27.Papné Szabó Mónika

jegyző
1. sz. melléklet


PARTNERI ADATLAP

Partnerségi egyeztetésben való részvételhez

Alulírott


Név/Megnevezés:


Képviseletre jogosult személy:


Lakcím/Székhely:


E-mail cím:


Telefonszám:a Balatonmagyaród Község Önkormányzata által készítendőmegnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen


 előzetes tájékoztatási szakaszában vagy  véleményezési szakaszában


a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a partnerségi egyeztetési szabályairól szóló …./2017. (…...) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:

Az eljárás további szakaszaiban  részt kívánok venni.

 nem kívánok részt venni.


…………………., 20……     ……hó    ……nap

……………………………

aláírás


A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:

Postacím: 8753 Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

E-mail cím:b.magy@gylcomp.hu