Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 10 - 2019. 05. 10

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (V.09.) számú rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (II.23.) számú rendeletének módosításárólBalatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1.§


Az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 2. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait az 1., 3.,  melléklet részletezi, a 2018. évi költségvetés bevételeit az 1., 2., . melléklet részletezi, azt

                                    88 548  eFt költségvetési kiadással

                                    64 356  eFt költségvetési bevétellel

                                    24 192  eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.


  1. A hiány fedezetét a Képviselő – testület 24 192 eFt finanszírozási bevétellel (24 192 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.


  1. A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 108 445 eFt. A Képviselő - testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 3 964 e Ft működési hiány, és 20 228 e Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.”

           

2.§


A „R” 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a1. melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:


a) Működési bevételek

1. Működési célú támogatások:                                       25 136 e Ft

2. Közhatalmi bevételek                                                  21 000 e Ft

3. Működési bevételek                                                       3 220 e Ft                                                                                                                     

4. Működési célú  átvett pénzeszközök                                       e Ft                                


b) Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási támogatások                                          15 000 e Ft                              

2. Felhalmozási bevételek                                                           e Ft

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       


Költségvetési bevételek összesen:                                  64 356 e Ft„       


3.§


A „R” 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Kiemelt kiadási előirányzatok:


a) Működési kiadások

1. Személyi juttatások                                                    20 382 e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok                                   4 212 e Ft

3. Dologi kiadások                                                         20 526 e Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,                                       4 518 e Ft

5. Egyéb működési célú kiadások                                    3 682 e Ft                              


b) Felhalmozási kiadások   

1. Beruházások                                                                    770 e Ft                                     

2. Felújítások                                                                  34 458 e Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             


Költségvetési kiadások összesen:                                   88 548 e Ft”


4.§


A „R” mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.


5.§


Záró rendelkezés


E rendelet 2019. május 10. napján lép hatályba.…...............................................                                            …................................................

            Kalász Mátyás                                                                   Papné Szabó Mónika

              polgármester                                                                               jegyző


Záradék:


Kihirdetve 2019. május 9.


                                                                                                 …................................................                                                                                                               Papné Szabó Mónika

                                                                                                                    jegyző

Mellékletek