Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VII.6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. ( II.28.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 07 - 2020. 07. 07

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2020. (VII.6.) számú rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

3/2019. ( II.28.) számú rendeletének módosításárólBalatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Az 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 2. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2019. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit a 1. melléklet részletezi, azt


                                    64 380 eFt költségvetési kiadással

                                    51 449  eFt költségvetési bevétellel

                                     12 931 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.

  

  1. A hiány fedezetét a Képviselő – testület 12 931 eFt finanszírozási bevétellel (12 931 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.  1. A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 78 587 eFt. A Képviselő - testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 4 330 e Ft működési hiány, és 8 601 e Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.

           

2.§


A „R” 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 12 931 e Ft.4.§


Záró rendelkezés


E rendelet 2020. július 7. napján lép hatályba.


           

              Erdős János                                                              Papné Szabó Mónika

              polgármester                                                                               jegyző


Záradék:


Kihirdetve 2020. július 6.

                                                                                                                                                                                                                                                             Papné Szabó Mónika

                                                                                                                    jegyző

Mellékletek