Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (IX.4..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 26.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 05 - 2020. 09. 05


                          Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2020. (IX.04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

1/2020. (II. 26.) számú rendeletének módosításárólBalatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

Az 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 2. § (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2020. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit a 1. melléklet részletezi, azt


                                    53 624 eFt költségvetési kiadással

                                    56 574 eFt költségvetési bevétellel

                                      2 950 eFt költségvetési többlettel állapítja meg.

  

  1. A költségvetés 2 950 e Ft költségvetési többlettel rendelkezik. (Finanszírozási bevétel)


  1. A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 79 844 eFt. A Képviselő - testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 4 640 e Ft működési többlet, és 1 690 e Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.         

2.§


A „R” 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 2 950 e Ft.


3.§


A „R” mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.


4.§


Záró rendelkezés


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

…...............................................                                            …................................................

              Erdős János                                                                         Papné Szabó Mónika

              polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:


Kihirdetve 2020. szeptember 4.
                                                                                                 …................................................                                                                                                                                                         Papné Szabó Mónika

                                                                                                                    jegyző

Mellékletek