Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 14 - 2015. 04. 30

               BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2014.(II.13.)


Ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI


2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Az Önkormányzat Képviselő - testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonmagyaród Község Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1.§


Ezen rendelet állapítja meg Balatonmagyaród Község Önkormányzata – és költségvetési szervei – 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát, Európa Uniós pénzalapok támogatásával megvalósuló projekteket, továbbá a költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait.A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2014. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt


61 119 eFt költségvetési kiadással

71 341 eFt költségvetési bevétellel

10 222 eFt költségvetési többlettel


állapítja meg.


(2) A működési hiány fedezetét a Képviselő – testület 4 434 eFt finanszírozási bevétellel (melyet belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 108 838 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 4 434 eFt működési hiány, és 14 656 eFt felhalmozási többlet keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.I. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3a, 4a melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1.Működési célú támogatások                 10 132 eFt

2.Közhatalmi bevételek                           19 104 eFt

3.Működési bevételek                              13 059 eFt

4.Működési célra átvett pénzeszközök     8 930 e Ft


b)Felhalmozási bevételek

1.Felhalmozási támogatások                                0 eFt  

2.Felhalmozási bevételek                                 640 eFt

3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  19 476 eFt  


Költségvetési bevételek összesen:       71 341 eFtII. A költségvetési kiadások

4. §

 (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (3b, 4b melléklet):


Kiemelt kiadási előirányzatok:


a) Működési kiadások

1.Személyi juttatások                              20 819 eFt

2.Munkaadókat terhelő járulékok            4 782 eFt

3.Dologi kiadások                                   23 319 eFt

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,                3 738 eFt

5.Egyéb működési célú kiadások              3 001 eFt                        

                               


b) Felhalmozási kiadások

1.Beruházások                                          2 460 eFt

2. Felújítások                                            3 000 eFt

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások              0 eFt


Költségvetési kiadások összesen         61 119 eFt


(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3a, 3b, 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
5. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 4b. melléklet, felújítási kiadások részletezése a 4b. melléklet tartalmazza.6. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 12. melléklet szerint állapítja meg.III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §


(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

 (2) Az önkormányzat tartalékát 47 719 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 37 497 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.


(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 10 222 eFt.


8. §


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.IV. A költségvetési létszámkeret

9. §

 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


- 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

(Önkormányzat 15 fő, ebből közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő)


(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.

10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.


(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 3a és a 4a.  melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 3b. melléklet szerint.

   

(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 3b.  melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat 2014. évre 9 190 eFt céltartalékot képzett.


(6) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2013. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások a Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.


(7) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 7. melléklet tartalmazza.


Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


(1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.


(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.


(4) Az önállóan működő intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.


12. §


 (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.


(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


13. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


  1. A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


  1. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


  1. A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(6)               A Képviselő - testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.


(7)               Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.


(8)               Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(9)               A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


(10)           Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül kötelesek elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmenti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik.


  1. Az önkormányzat a folyószámla - hitelkeret összegét 0 e Ft-ban határozza meg. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzintézethez nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet.


  1. A képviselő – testület a 2014. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 30.920.- Ft-ban állapítja meg.


(4) A központi működési támogatások (egyes köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az adatszolgáltató intézmény vezetője felelős.


(5) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.


(6) Az önállóan működő intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(7) Az önállóan működő intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.


(8) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


(9) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot biztosít.


15. §


(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2014. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.


(3) A költségvetési számlával rendelkező Közös Hivatal és az önállón működő költségvetési szervek finanszírozási támogatást havonta az előzetesen elkészített finanszírozási ütemterv szerint a tárgyhónap 5. napjáig kell átutalni.16. §


 (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.


17. §


(1) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.


(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.


(4) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.


(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.


(6) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.


(7) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

18.§.


(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


19. §.


(1)  A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


(2)  A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.


Vegyes rendelkezések

20. §


(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 3b. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.  A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.


21.§.


(1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2014. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2013. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.


(2) Balatonmagyaród Község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.

               Záró és vegyes rendelkezések


22. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
            Kalász Mátyás                                                           Papné Szabó Mónika

             polgármester                                                                                     jegyző            


A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2014. február 13. napján.                        Papné Szabó Mónika

                                  jegyző
1. mellékletBalatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérlegadatok ezer Ft-ban


BEVÉTELEKKIADÁSOK


Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előir.

Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előir.

A)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

51 225

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

55 659

I.

Működési támogatások

10 132

I.

Személyi juttatások

20 819

II.

Közhatalmi bevételek

19 104

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

4 782

III.

Működési bevételek

13 059

III.

Dologi kiadások

23 319

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 930

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 738
V.

Egyéb működési célú kiadások

3 001

B)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

20 116

B)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

5 460

I.

Felhalmozási célú átadások ÁH belülről

0

I.

Beruházások

2 460

II.

Felhalmozási bevételek

640

II.

Felújítások

3 000

III.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

19 476

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

C)

Finanszírozási bevételek

37 497

C)

Finanszírozási kiadások

47 719


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

108 838


KIADÁSOK ÖSSZESEN

108 838


2a. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi bevételei
ezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.


I.

Működési támogatások

10 132 Ft


1.

Önkormányzat működési támogatásai

10 132 Ft1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

3 924 Ft1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0 Ft1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 024 Ft1.4. Kulturális feladatok támogatása

0 Ft1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0 Ft1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 184 Ft1.7. Egyéb központi támogatás

0 Ft


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

0 Ft


II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0 Ft


1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 Ft


2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0 Ft


III.

Közhatalmi bevételek

19 104 Ft


1.

Jövedelemadók

0 Ft


2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0 Ft


3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0 Ft


4.

Vagyoni típusú adó

6 014 Ft4.1. Építményadó

1 754 Ft4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260 Ft


5.

Termékek és szolgáltatások adói

12 365 Ft5.1. Iparűzési adó

11 546 Ft5.2. Gépjárműadó

819 Ft


6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft


7.

Egyéb közhatalmi bevételek

725 Ft


IV.

Működési bevételek

13 059 Ft


1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

50 Ft


2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 300 Ft


3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 500 Ft


4.

Tulajdonosi bevételek

0 Ft


5.

Ellátási díjak

3 200 Ft


6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 017 Ft


7.

Kamatbevételek

1 100 Ft


8.

Egyéb működési bevételek

892 Ft


V.

Felhalmozási bevételek

640 Ft


1.

Immateriális javak értékesítése

0 Ft


2.

Ingatlanok értékesítése

0 Ft


3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft


4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280 Ft


5.

Kamatbevételek

360 Ft


VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft


1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0 Ft


2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft


VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

19 476 Ft


1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

16 447 Ft


2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 029 Ft


VIII.

Finanszírozási bevételek

37 497 Ft


1.

Belföldi finanszírozás bevételei

37 497 Ft1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0 Ft1.2. Maradvány igénybevétele

37 497 FtBEVÉTELEK ÖSSZESEN

108 838 Ft
2b. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi kiadásai
ezer Ft-ban


Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.


I.

Személyi juttatások

20 819 Ft


1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 769 Ft


2.

Külső személyi juttatások

4 050 Ft


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 782 Ft


III.

Dologi kiadások

23 319 Ft


1.

Készletbeszerzés

4 796 Ft


2.

Kommunikációs szolgáltatások

230 Ft


3.

Szolgáltatási kiadások

11 176 Ft


4.

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

6 544 Ft


5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

573 Ft


IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 738 Ft


V.

Egyéb működési célú kiadások

3 001 Ft


1.

Elvonások és befizetések

0 Ft


2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 131 Ft


3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0 Ft


4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 870 Ft


5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft


VI.

Beruházások

2 460 Ft


VII.

Felújítások

3 000 Ft


VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft


1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0 Ft


2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0 Ft


3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0 Ft


4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft


IX.

Finanszírozási kiadások

47 719 FtKIADÁSOK ÖSSZESEN

108 838 Ft


3a. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú bevételei


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I.

Működési támogatások

10 132 Ft

1.

Önkormányzat működési támogatásai

10 132 Ft


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

3 924 Ft


 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1 500 Ft


 - Talapülés-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám

2 424 Ft


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0 Ft


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 024 Ft


 - Falugondnoki szolgálat

2 500 Ft


 - Szociális étkezés

1 162 Ft


 - Pénzbeli szociális ellátás

362 Ft


1.4. Kulturális feladatok támogatása

0 Ft


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0 Ft


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 184 Ft


 - Rendszeres szociális segély

1 430 Ft


 - Természetbeni lakásfenntartási támogatás

540 Ft


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

214 Ft


1.7. Egyéb központi támogatás

0 Ft

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

0 Ft

III.

Közhatalmi bevételek

19 104 Ft

1.

Jövedelemadók

0 Ft

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0 Ft

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0 Ft

4.

Vagyoni típusú adó

6 014 Ft


4.1. Építményadó

1 754 Ft


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260 Ft

5.

Termékek és szolgáltatások adói

12 365 Ft


5.1. Iparűzési adó

11 546 Ft


5.2. Gépjárműadó

819 Ft

6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

7.

Egyéb közhatalmi bevételek

725 Ft


 - Pótlék, bírság

200 Ft


 - Talajterhelési díj

500 Ft


 - Igazgatási szolgáltatási díj

25 Ft

IV.

Működési bevételek

13 059 Ft

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

50 Ft


 - Mg. termény eladás

50 Ft

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 300 Ft


 - Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés

4 000 Ft


 - Hirdetés, fénymásolás

60 Ft


 - Köztemető fenntartás, működtetés

160 Ft


 - Belépőjegy (Műv. Ház)

80 Ft

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 500 Ft


 - Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke

1 500 Ft

4.

Tulajdonosi bevételek

0 Ft

5.

Ellátási díjak

3 200 Ft


 - Intézményi ellátás

2 600 Ft


 - Munkahelyi étkezés

600 Ft

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 017 Ft

7.

Kamatbevételek

1 100 Ft

8.

Egyéb működési bevételek

892 Ft


 - Ingatlan bérbeadás

320 Ft


 - Kányavári sziget bűfé, őstermelők bérleti díja

572 Ft

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0 Ft

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft


 - Közfoglalkoztatás

8 930 Ft

VIII.

Finanszírozási bevételek

28 667 Ft

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

28 667 Ft


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0 Ft


1.2. Maradvány igénybevétele

28 667 Ft


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

79 892 Ft


3b. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú kiadásaiezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I.

Személyi juttatások

20 819 Ft

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 769 Ft

2.

Külső személyi juttatások

4 050 Ft

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 782 Ft

III.

Dologi kiadások

23 319 Ft

1.

Készletbeszerzés

4 796 Ft

2.

Kommunikációs szolgáltatások

230 Ft

3.

Szolgáltatási kiadások

11 176 Ft

4.

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

6 544 Ft

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

573 Ft

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 738 Ft


 - Rendszeres szociális segély

616 Ft


 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1 094 Ft


 - Normatív lakásfenntartási támogatás

600 Ft


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

214 Ft


 - Pénzbeli átmeneti segély

214 Ft


 - Pénzbeli temetési segély

150 Ft


 - Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás

600 Ft


 - Önkormányzat saját hatáskörben természetben

250 Ft

V.

Egyéb működési célú kiadások

3 001 Ft

1.

Elvonások és befizetések

0 Ft

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 131 Ft


 - Közoktatási támogatás Zalakaros

350 Ft


 - Fogorvosi ügyelet

25 Ft


 - Belső ellenőrzés Kistérség

70 Ft


 - Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás

93 Ft


- Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez)

422 Ft


 - Közösségi közlekedés pályázat Kistérség

111 Ft


 - SZAK családsegítés

35 Ft


 - SZAK gyermekjólét

25 Ft

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0 Ft

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 870 Ft


 - Balatonmagyaródi Sport Egyesület

250 Ft


 - Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród

500 Ft


 - Kisbalaton Polgárőr Egyesület

260 Ft


 - Kis-Balaton Alapítvány támogatása

300 Ft


 - Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

20 Ft


 - TÖOSZ Budapest

10 Ft


 - Zala-Volán

120 Ft


 - Zalakomári Körzeti megbízottak

50 Ft


 - Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás)

360 Ft

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft

IX.

Finanszírozási kiadások

38 529 Ft


KIADÁSOK ÖSSZESEN

94 188 Ft

4a. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételei


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0 Ft

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 Ft

2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0 Ft

V.

Felhalmozási bevételek

640 Ft

1.

Immateriális javak értékesítése

0 Ft

2.

Ingatlanok értékesítése

0 Ft

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280 Ft

5.

Kamatbevételek

360 Ft

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

19 476 Ft

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

16 447 Ft

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 029 Ft


 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

3 029 Ft

VIII.

Finanszírozási bevételek

8 830 Ft

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

8 830 Ft


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0 Ft


1.2. Maradvány igénybevétele

8 830 Ft


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 946 Ft


4b. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

VI.

Beruházások

2 460 Ft


 - Buszváró kiépítéshez terület vásárlás

100 Ft


 - Napelemes pályázat (kultúrház) önrész

844 Ft


 - Hangosító berendezés

600 Ft


 - Műtrágya szóró (kistraktorhoz)

235 Ft


 - Talajmaró (kistraktorhoz)

381 Ft


 - Irodabútor csere

300 Ft

VII.

Felújítások

3 000 Ft


 - Hivatal udvar/park fejlesztése

2 000 Ft


 - Hivatal épület belső felújítása

1 000 Ft

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0 Ft

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0 Ft

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0 Ft

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft

IX.

Finanszírozási kiadások

9 190 Ft


KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 650 Ft5. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai
Kormányzati funkciókezer Ft-ban


Megnevezés

2014. évi előir


051030 Települési hulladék gyűjt.

045160 Közútak, hidak üzem.

900020 Munkahelyi étkezés

013350 Önkormányzati vagyon gazd

066010 Zöldterület-kezelés

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

064010 Közvilágítás

066020 Város-, és község gazd.

107051 Szociális étkezés

107055 Falugond. szolg.

054020 Védett term. területek

082091 Közműv. int.

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

041232 Közfoglalkoz.

I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 769


0

0

337

0

0

0

0

1 538

2 444

1 681

3 621

406

0

0

6 742

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

15 013
282

1 218

2 048

1 416

3 002

3056 742

2.

Normatív jutalmak

541
23

102

171

118

102

25
3.

Céljuttatás

0

4.

Helyettesítési díj, túlóra

0

5.

Végkielégítés

0

6.

Jubileumi jutalom

0

7.

Béren kívüli juttatások

280

71170

39
8.

Költségtérítések

935
32

147

225

147

347

37
9.

Lakhatási támogatások

0

10.

Szociális támogatások

0

11.

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0

II.

Külső személyi juttatások

4 0502 887


190


118


855

Személyi juttatások összesen

20 819


0

0

337

0

0

2 887

0

1 728

2 444

1 799

3 621

1 261

0

0

6 742


Járulékok

4 782
96780


452

794

471

942

337910


Munkaadót terhelő járulékok és SZHA

4 782


0

0

96

0

0

780

0

452

794

471

942

337

0

0

910
6. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Dologi kiadásai
Kormányzati funkciókezer Ft-ban


Megnevezés

2014. évi előir


051030 Települési hulladék gyűjt.

045160 Közútak, hidak üzem.

900020 Munkahelyi étkezés

013350 Önkormányzati vagyonnal gazd

066010 Zöldterület-kezelés

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

064010 Közvilágítás

066020 Város-, és község gazd.

107051 Szociális étkezés

107055 Falugond. szolg.

054020 Védett term. területek

082091 Közműv. int.

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

041232 Közfoglalkoz.

1.

Élelmiszerek

1 800
218


1 5822.

Irodaszer, nyomtatvány

100
1

50

9


40

3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

37
1

30

64.

Hajtó- és kenőanyag

779700

79

5.

Kis értékű tárgyi eszköz

1 055
18


30300

132

100


220


40

215

6.

Munkaruha, védőruha

175
4


2020

26

20

85

7.

Egyéb készletek (anyagok)

850250

12


15070

88

100

100

60


20


I.

Készletbeszerzések

4 796


0

250

254

0

200

0

0

470

1 843

920

140

280

0

60

379

1.

Kommunikációs szolgáltatások

230


0

0

0

0

0

0

0

230

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Nem adatátviteli célú távközl (telefon)

130

130
1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

100

100
2.

Különféle szolgáltatási kiadások

9 426


2 500

200

73

230

250

0

1 335

1 000

1 032

200

615

1 790

15

50

136

2.1.

Vásárolt élelmezés

860

50

500


10

300
2.2.

Gázenergia-szolgáltatás

760
36

60

264400
2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 380
18

45900


132


20

250

5

10


2.4.

Víz- és csatornadíjak

270
12

65

88


35

40


30


2.5.

Karbantartás, kisjavítás

975
3

60

50


320

150

22

200

50

100

10

10


2.6.

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

5 181


2500

200

4


200


115

800

26


500

700136

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 500


0

0

0

400

0

0

0

800

0

0

300

0

0

0

0

3.1.

ÁHT belülre számlázott

800

800
3.2.

ÁHT kívülre számlázott

700

400300

4.

Pénzügyi szolgáltatások

250


0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

II.

Szolgáltatások

11 406


2 500

200

73

630

250

0

1 335

2 280

1 032

200

915

1 790

15

50

136

1.

ÁFA kiadások

5 307


675

122

104

76

184

0

360

1 597

758

311

298

648

4

30

140

1.1.

Vásárolt term. és szolg. Áfa kiadásai

4 307


675

122

104

76

184


360

597

758

311

298

648

4

30

140

1.2.

Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1000
2.

Kiküldetés, reprezentáció, reklám

477


0

0

0

0

0

0

0

420

0

0

0

50

0

0

7

2.1.

Belföldi kiküldetés

47

20
207

2.2.

Reprezentáció

300

300
2.3.

Reklám- és propaganda

130

100
30
3.

Egyéb dologi kiadások

730


0

0

0

0

250

0

0

100

0

30

50

300

0

0

0

4.

Számlázott szellemi tevékenység.

30


0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

III.

Különféle dologi kiadások

6 544


675

122

104

76

434

0

360

2 147

758

341

348

998

4

30

147

1.

Adók, díjak, egyéb befizetések

573


0

0

13

25

0

0

0

128

36

298

66

7

0

0

0

1.1.

Munkáltató által fizetett SZJA

178
13

28

36

28

66

7
1.2.

Díjak, egyéb befizetések

395

25
100


270


IV.

Egyéb folyó kiadások

573


0

0

13

25

0

0

0

128

36

298

66

7

0

0

0


Dologi kiadások összesen

23 319


3 175

572

444

731

884

0

1 695

5 025

3 669

1 759

1 469

3 075

19

140

662

7a. melléklet


A működési célú bevételek 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2014. évre

2015. évre

2016. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Működési támogatások

01

10 132

10 200

10 300

Közhatalmi bevételek

02

19 104

19 525

19 525

Működési bevételek

03

13 059

13 712

14 398

Működési célú átvett pénzeszközök

04

8 930

9 375

9 845

Finanszírozási bevételek

05

28 667

29 000

30 000

Működési célú bevételek összesen (01+…+05)

06

79 892

81 812

84 068

Személyi juttatások

07

20 819

21 032

21 663

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

08

4 782

4 813

4 958

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

09

23 319

23 785

24 261

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10

3 738

3 738

3 738

Egyéb működési célú kiadások

11

3 001

2 336

2 343

Finanszírozási kiadások

12

38 529

26 108

27 105

Működési célú kiadások összesen (07+…+12)

13

94 188

81 812

84 0687b. melléklet


A felhalmozási célú kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2014. évre

2015. évre

2016. évre

1

2

3

4

5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

14

0

0

0

Felhalmozási bevételek

15

640

650

650

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

19 476

0

0

Finanszírozási bevételek

17

8 830

9 470

10 120

Felhalmozási célú bevételek összesen (14+…+17)

18

28 946

10 120

10 770

Beruházások

19

2 460

3 000

2 000

Felújítások

20

3 000

2 000

1 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

Finanszírozási kiadások

22

9 190

5 120

7 770

Felhalmozási célú kiadások összesen (18+…+22)

23

14 650

10 120

10 770

Támogatási kölcsönök visszatérülése

24

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen (6+18)

25

108 838

91 932

94 838

Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)

26

108 838

91 932

94 838


8. mellékletBalatonmagyaród Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervMegnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt

Szeptemb

Október

Novemb

Decemb

Össz

Bevételek


Működési támogatások

840

840

840

845

840

840

840

845

840

840

840

882

10 132

Közhatalmi bevételek

50

100

9 000

50

30

50

50

50

9 000

50

30

644

19 104

Működési bevételek

510

510

530

1 070

1 350

1 750

1 850

1 950

1 550

950

540

499

13 059

Működési célú átvett pe

650

650

800

730

650

1 600

650

650

650

650

650

600

8 930

Felhalm. Célú tám. ÁH bel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

90

0

0

230

0

0

90

0

0

230

640

Felhalmozási célú átvett pe

50

29

100

50

16 547

500

500

350

350

300

300

400

19 476

Finanszírozási bevételek

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 125

3 122

37 497

Bevételek összesen:

5 225

5 254

14 485

5 870

22 542

8 095

7 015

6 970

15 605

5 915

5 485

6 377

108 838Kiadások


Személyi juttatások

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 735

1 734

20 819

Munkaadót terh jár és szha

398

399

398

399

398

399

398

399

398

399

398

399

4 782

Dologi kiadások

1 610

1 610

2 605

1 610

1 610

2 605

1 610

1 610

2 605

1 610

1 629

2 605

23 319

Ellátottak pénzbeli jutt

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

317

3 738

Egyéb műk célú kiadások

60

60

915

185

60

275

60

185

920

60

60

161

3 001

Beruházás

0

600

0

400

616

0

0

0

0

844

0

0

2 460

Felújítások

0

0

0

0

0

900

1 500

600

0

0

0

0

3 000

Egyéb felhalm célú kiad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 977

3 972

47 719

Kiadások összesen:

8 091

8 692

9 941

8 617

8 707

10 202

9 591

8 817

9 946

8 936

8 110

9 188

108 838


9. melléklet

Bérleti díjak 2014.01.01.-től

A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újraváltásért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 +1,7% infl

Javaslat

Egyes sírhely

4 700 Ft

4 780 Ft

4 800 Ft

Kettes sírhely

9 400 Ft

9 560 Ft

9 600 Ft

Gyermek sírhely

2 000 Ft

2 034 Ft

2 050 Ft

Sírbolt

75 100 Ft

76 377 Ft

76 400 Ft

Urnasírhely

2 700 Ft

2 746 Ft

2 750 Ft

Urnasírbolt

9 400 Ft

9 560 Ft

9 600 Ft

A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 +1,7% infl

Javaslat

Temető fenntartási hozzájár díj

3 350 Ft/alkalom

3 407 Ft/alkalom

3 500 Ft/alkalom

Ravatalozó bérleti díj

2 700 Ft/alkalom

2 746 Ft/alkalom

2 800 Ft/alkalom

Hulladék elhelyezési díj

4 700 Ft/alkalom

4 780 Ft/alkalom

4 800 Ft/alkalom

Hűtő bérleti díj

675 Ft/nap

686 Ft/nap

700 Ft/nap

Parkolási díjak

Megnevezés

Bruttó

 +1,7% infl

Javaslat

Személygépkocsi óradíja

370 Ft

376 Ft

380 Ft

Személygépkocsi napidíja

1 000 Ft

1 017 Ft

1 000 Ft

Autóbusz óradíja

1 800 Ft

1 831 Ft

1 850 Ft

Autóbusz napidíja (2 ó)

3 600 Ft

3 661 Ft

3 700 Ft

Iskolabusz óradíja 50% kedv

900 Ft

915 Ft

925 Ft

Iskolabusz napidíja 50% kedv

1 800 Ft

1 831 Ft

1 850 Ft

Motorkerékpár

250 Ft

254 Ft

260 Ft

Őstermelők piaci helyfoglalása

3 700 Ft

3 763 Ft

3 800 Ft

Sziget büfé

62 400 Ft

63 461 Ft

60 000 Ft

Éves parkolás (horgászok)

6 100 Ft

6 204 Ft

6 200 Ft

Kultúrház terembérleti díjak

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 +1,7% infl

Javaslat

Minden helyiség:
 - kulturális célra fűtéssel

16 500 Ft

16 781 Ft

16 800 Ft

 - nem kulturális célra fűtéssel

20 300 Ft

20 645 Ft

20 600 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

13 900 Ft

14 136 Ft

14 100 Ft

Előtér nem kulturális célra

3 300 Ft

3 356 Ft

3 350 Ft

Kisterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

7 000 Ft

7 119 Ft

7 100 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

4 400 Ft

4 475 Ft

4 500 Ft

Nagyterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

17 700 Ft

18 001 Ft

18 000 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

11 400 Ft

11 594 Ft

11 600 Ft


- 2 -


9. melléklet

Egyéb bérleti díjak

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 +1,7% infl

Javaslat

Fodrászüzlet bérleti díja

9 500 Ft

9 662 Ft

9 600 Ft

Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt)

1 500 Ft

1 526 Ft

1 600 Ft

Terület bérbeadás (Óvoda árkád)

0 Ft

0 Ft

2 000 Ft


Bruttó

 +1,7% infl

Javaslat

Hirdetés 20 szóig

1 100 Ft

1 119 Ft

1 120 Ft

Hirdetés 20 szó felett szavanként

70 Ft

71 Ft

70 Ft

Fénymásolás

20 Ft

20 Ft

20 Ft10. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokrólI.a 19/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról alapján
Magánszemélyek kommunális adója:


Dupla telek esetén 1 telek adómentes


20.000,- Ft
2014. évi kedvezmény összesen:

2 adózó

40.000,- Ft


II.Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére11. melléklet
Létszámadatok 2014.Kormányzati funkció

Feladat neve

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka tv hatálya

Összesen:

Összesen

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

munkaidős

munkaidős

munkaidős

munkaidős

900020

Munkahelyi étkezés


1

0

1

1

107051

Szociális étkeztetés1
1

0

1

011130

Önkormányzat

1


1

0

1

107055

Falugondnoki szolgáltatás1
1

0

1

054020

Védett természeti területek

1

2

1

2

3

082091

Közművelődési intézmény


1

0

1

1

041232

Startmunka program, közfoglalkoztatás

7


7

0

7


Összesen:

0

0

2

0

9

4

11

4

1512. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Sorsz.

Megnevezés

Bevételek

Kiadások

2013

2014

Összesen

2013

2014

Összesen

1.

Településcentrum fejlesztés

0

16 447

16 447

22 895

0

22 895


Összesen:

0

16 447

16 447

22 895

0

22 895


13. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat kötelező és önként vállalat feladatai

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

1. Önkormányzati hivatal

0

1. Önkormányzati hivatal

0

  - Hivatal működési tám

0

  - személyi, járulék, dologi kiadás

0

2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)

2 424

2. Település-üzemeltetés

3 291

 - zöldterüle tgazdálkodás

863

 - zöldterület gazdálkodás

884

 -  közvilágítás

906

 -  közvilágítás

1 695

 - köztemető fenntartása

1 695

 - köztemető fenntartása

140

 - közutak fenntartása

140

 - közutak fenntartása

572

3. Egyéb önkormányzati feladatok

1 500

3.


4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

6 965

4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

10 936

5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás

362

5.


6. Óvodai ellátás

0

6. Óvodai ellátás

0

  - költségvetési támogatás

0

 - személyi juttatás

0

  - saját bevételek

0

 - munkaadói járulékok

0

  - önkormányzati hozzájárulások

0

 - dologi kiadások

0

7. Iskola

0

7.  Iskola

350

 - étkeztetés

0

   - étkeztetés

0

 - térítési díj

0

   - hozzájárulás

350

8. OEP-től átvett pénzeszköz

0

8. Egészségügyi ellátások

540  - védőnő

0  - fogorvosi ügyelet

25  - háziorvos

0  - háziorvosi ügyelet hozzájárulás

515

9. Helyi adók

17 560

9.


10. Művelődési Ház

0

10. Művelődési Ház

4 673

11. Hulladékszállítás

0

11. Hulladékszállítás

3 175

12. Vagyonhasznosítás

2 100

12. Vagyonhasznosítás

1 831

13. Kistérség

0

13. Kistérség: tagdíj

241

14. Közbiztonság

0

14. Közbiztonság

50

 - mezőőri szolgálat

0

 - mezőőri szolgálat

0

 - közterület felügyelet

0

 - közterület felügyelet

0

 - Körzeti megbízottak

0

 - körzeti megbízottak támogatása

50

15. Sport

0

15. Sportegyesület támogatása

250

16. Közfoglalkoztatás

8 993

16. Közfoglalkoztatás

8 930

Összesen

39 904

Összesen

34 267

Likvid hitel

0Bevételek összesen

39 904

Kiadások összesen

34 26713. melléklet

 - 2 -

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

1. Felhalmozási

3 389

1. Beruházás

2 460

2. Állategészségügyi ellátás

0

2. Állategészségügyi ellátás

274

3. Önkormányzati jogalkotás

0

3. Önkormányzati jogalkotás

3 820

4. Felújítás

16 447

4. Felújítás

3 000

5. Pénzmaradvány

37 497

5.


6.Védett természeti területek

5 652

6. Védett természeti területek

6 032

7.


7. Pénzeszközátadás

0

8. Önkormányzati igazgatás

5 187

8. Önkormányzati igazgatás

8 819

9.


9. Tartalék

47 719

10.


10. Kölcsönnyújtás

0

11.


11. ÁHT kívüli támogatások

1 570

12. Munkahelyi étkezés

762

12. Munkahelyi étkezés

877

Összesen

68 934

Összesen

74 571