Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 20 - 2016. 05. 05

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
1/2015. (II.19.)


Ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZAT


2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§


 1. A rendelet célja Balatonmagyaród Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


 1. A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és annak bizottságaira terjed ki.


 1. A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a 1.-13. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2015. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő – testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2015. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2015. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt


60 640 eFt költségvetési kiadással

58 297 eFt költségvetési bevétellel

2 343 eFt költségvetési hiánnyal


állapítja meg.

(2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 2.343 eFt finanszírozási bevétellel (2.343 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 116.466 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 588 eFt működési többlettel, és 2.931 eFt felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.


I. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3a., 4a. melléklet tartalmazza.


Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1.Működési célú támogatások              20 184 eFt

2.Közhatalmi bevételek                        22 553 eFt

3.Működési bevételek                           12 336 eFt

4.Működési célra átvett pénzeszközök          0 e Ft


b)Felhalmozási bevételek

1.Felhalmozási célú átadások ÁH belül            0 eFt   

2.Felhalmozási bevételek                              380 eFt

3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  2 844 eFt       


c) Finanszírozási bevételek              58 169 eFt


Költségvetési bevételek összesen:       116 466 eFt


II. A költségvetési kiadások

4. §

 (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások

1.Személyi juttatások                               20 421 eFt

2.Munkaadókat terhelő járulékok             4 909 eFt

3.Dologi kiadások                                    25 206 eFt

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai,                 1 186 eFt

5.Egyéb működési célú kiadások               2 763 eFt                        

                               


b) Felhalmozási kiadások

1.Beruházások                                           6 155 eFt

2. Felújítások                                                    0 eFt

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások               0 eFt


c) Finanszírozási kiadások                        55 826 eFt


Költségvetési kiadások összesen          116 466 eFt

(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3a, 3b, 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.


5. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 4b. melléklet, felújítási kiadások részletezése a 4b. melléklet tartalmazza.


6. §


Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 11. melléklet szerint állapítja meg.III. Költségvetési kiadások és bevételek

7. §


(1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 12, 13. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalékát 53 483 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 55 826 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.


(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 2 343 eFt.


8. §


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.IV. A költségvetési létszámkeret


9. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:


- 14 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.


10. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.


(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 3a. és a 4a. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 3b. melléklet szerint.


(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 3b. melléklet szerint.


(5) Az önkormányzat 2015. évre céltartalékot nem képzett.


(6) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2015. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25.§. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.


Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok


11. §


(1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát.

A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.


(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.


(4) Az önállóan működő intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.


12. §


 (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.


(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.


(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának szabályai


13. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.


 1. A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.


 1. A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:


a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető

b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni


 1. A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


 1. A Képviselő - testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.


 1. Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.


 1. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


 1. A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.


 1. Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül kötelesek elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik. A hitelfelvételről a Képviselő-testület minden esetben külön határozatban dönt.


 1. A Képviselő-testület a 2015. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 30.920.-Ft-ban állapítja meg.


(3) A központi működési támogatások (egyes köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az adatszolgáltató intézmény vezetője felelős.


(4) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.


(5) Az önállóan működő intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.


(6) Az önállóan működő intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.


(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


(8) A képviselő - testület tagjai és a bizottságok munkájában résztvevő külsős tagok részére külön rendeletben meghatározott tiszteletdíjra a költségvetésben előirányzatot biztosít.


15. §


(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2015. évben bevételeit és kiadásait a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.


(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.


(3) A költségvetési számlával rendelkező Közös Hivatal és az önállón működő költségvetési szervek finanszírozási támogatást havonta a tárgyhónap 5. napjáig ill. szükség szerint kell átutalni.


16. §


 (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

17. §


(1) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.


(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.


(4) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.


(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.


(6) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.


(7) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.


18.§.


(1) A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


19. §.


(1)  A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


(2)  A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.


Vegyes rendelkezések

20. §


(1) A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok stb.) részére az 3b. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.  A támogatás teljesítése úgy történik, hogy az I. félévben a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel. A második részlet folyósítása az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése függvényében és szerződés szerint történik.

(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.


21.§.


Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2015. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2014. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.Záró és vegyes rendelkezések


22. §


 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
             Kalász Mátyás                                               Papné Szabó Mónika

             polgármester                                                            jegyző             


A rendelet kihirdetésre került Balatonmagyaródon, 2015. február 19. napján.                        Papné Szabó Mónika

                                  jegyző
1. mellékletBalatonmagyaród Község Önkormányzt működési és felhalmozási költségvetésének BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérlegadatok ezer Ft-ban


BEVÉTELEKKIADÁSOK


Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2015. évi előir.

Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2015. évi előir.

A)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

55 073

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

54 485

I.

Működési támogatások

20 184

I.

Személyi juttatások

20 421

II.

Közhatalmi bevételek

22 553

II.

Munkaadókat terhelő járulékok ész szha

4 909

III.

Működési bevételek

12 336

III.

Dologi kiadások

25 206

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186
V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

B)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3 224

B)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

6 155

I.

Felhalmozási célú átadások ÁH belülről

0

I.

Beruházások

6 155

II.

Felhalmozási bevételek

380

II.

Felújítások

0

III.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

C)

Finanszírozási bevételek

58 169

C)

Finanszírozási kiadások

55 826


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

116 466


KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 466


2a. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi bevételei


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I.

Működési támogatások

20 184

1.

Önkormányzat működési támogatásai

12 029


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

6 529


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 032


1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 200


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

268

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

8 155


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)

0


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

7 964


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

191

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

III.

Közhatalmi bevételek

22 553

1.

Jövedelemadók

0

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0

4.

Vagyoni típusú adó

6 014


4.1. Építményadó

1 754


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260

5.

Értékesítési és forglami adók

15 319


5.1. Iparűzési adó

14 500

6.

Gépjárműadó

819

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

220

IV.

Működési bevételek

12 336

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

90

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 200

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 250

4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.

Ellátási díjak

3 100

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 836

7.

Kamatbevételek

1 000

8.

Egyéb működési bevételek

860

V.

Felhalmozási bevételek

380

1.

Immateriális javak értékesítése

0

2.

Ingatlanok értékesítése

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280

5.

Kamatbevételek

100

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

VIII.

Finanszírozási bevételek

58 169

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

58 169


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0


1.2. Maradvány igénybevétele

58 169


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

116 466
2b. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi kiadásai


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I.

Személyi juttatások

20 421

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

2.

Külső személyi juttatások

3 243

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 909

III.

Dologi kiadások

25 206

1.

Készletbeszerzés

5 824

2.

Kommunikációs szolgáltatások

200

3.

Szolgáltatási kiadások

12 403

4.

Különféle dologi kiadások

6 779

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

1.

Elvonások és befizetések

0

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 063

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 700

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0

VI.

Beruházások

6 155

VII.

Felújítások

0

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0

IX.

Finanszírozási kiadások

55 826


KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 466


3a. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú bevételei


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I.

Működési támogatások

20 184

1.

Önkormányzat működési támogatásai

12 029


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

6 529


 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

861


 - Talapülés-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám

4 804


 - Pénzbeli szociális ellátás

864


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 032


 - Falugondnoki szolgálat

2 500


 - Szociális étkezés

1 162


 - Rendszeres szociális segély

164


 - Természetbeni lakásfenntartási támogatás

176


 - Ovódáztatási támogatás

30


1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 200


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0


 - 2013. évi bérkompenzáció

0


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

268


 - Bérkompenzáció (2014. évi)

0


 - Ágazati pótlék

268

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

8 155


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)

0


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

7 964


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

191

III.

Közhatalmi bevételek

22 553

1.

Jövedelemadók

0

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0

4.

Vagyoni típusú adó

6 014


4.1. Építményadó

1 754


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260

5.

Értékesítési és forglami adók

14 500


5.1. Iparűzési adó

14 500

6.

Gépjárműadó

819

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000


 7.1. Talajterhelési díj

1 000

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

220


 8.1. Pótlék, bírság

200


 8.2. Igazgatási szolgáltatási díj

20

IV.

Működési bevételek

12 336

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

90


 - Mg. termény eladás

60


 - Képeslap

30

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 200


 - Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés

4 000


 - Hirdetés, fénymásolás

50


 - Köztemető fenntartás, működtetés

100


 - Belépőjegy (Műv. Ház)

50

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 250


 - Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke

1 250

4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.

Ellátási díjak

3 100


 - Intézményi ellátás

3 000


 - Munkahelyi étkezés

100

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 836

7.

Kamatbevételek

1 000

8.

Egyéb működési bevételek

860


 - Ingatlan bérbeadás

560


 - Kányavári sziget bűfé, őstermelők bérleti díja

300

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

55 238

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

55 238


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0


1.2. Maradvány igénybevétele

55 238


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

110 3113b. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú kiadásai


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I.

Személyi juttatások

20 421

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

2.

Külső személyi juttatások

3 243

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

4 909

III.

Dologi kiadások

25 206

1.

Készletbeszerzés

5 824

2.

Kommunikációs szolgáltatások

200

3.

Szolgáltatási kiadások

12 403

4.

Különféle dologi kiadások

6 779

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186


 - Rendszeres szociális segély

0


 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

205


 - Normatív lakásfenntartási támogatás

196


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben

191


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás pénzben

0


 - Pénzbeli átmeneti segély

214


 - Pénzbeli temetési segély

150


 - Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás

100


 - Önkormányzat saját hatáskörben természetben

100


 - Óvodáztatási támogatás

30

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

1.

Elvonások és befizetések

0

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 063


 - Közoktatási támogatás Zalakaros

280


 - Fogorvosi ügyelet

25


 - Fejlesztési célú támogatás Kistérség

0


 - Belső ellenőrzés Kistérség

70


 - Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás

93


 - Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez)

424


 - Közösségi közlekedés pályázat Kistérség

111


 - SZAK családsegítés

35


 - SZAK gyermekjólét

25

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 700


 - Balatonmagyaródi Sport Egyesület

250


 - Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród

500


 - Kisbalaton Polgárőr Egyesület

260


 - Kis-Balaton Alapítvány támogatása

300


 - Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

20


 - TÖOSZ Budapest

10


 - Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás)

360

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0

IX.

Finanszírozási kiadások

55 826


KIADÁSOK ÖSSZESEN

110 3114a. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételei


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0


 - Fejezeti kezeléstől EU-s programokra

0

V.

Felhalmozási bevételek

380

1.

Immateriális javak értékesítése

0

2.

Ingatlanok értékesítése

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280

5.

Kamatbevételek

100

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844


 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

2 844

VIII.

Finanszírozási bevételek

2 931

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

2 931


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0


1.2. Maradvány igénybevétele

2 931


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 155


4b. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai


ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

VI.

Beruházások

6 155


 - Kamera rendszer

4 500


 - Zongora

200


 - Kültéri pingpong asztal

455


 - Irodabútor csere

1 000

VII.

Felújítások

0

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0

IX.

Finanszírozási kiadások

0


KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 155
5. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai

Kormányzati funkciók


Megnevezés

2015. évi előir


051030 Települési hulladék gyűjt.

045160 Közútak, hidak üzem.

900020 Munkahelyi étkezés

013350 Önkormányzati vagyon gazd

066010 Zöldterület-kezelés

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

064010 Közvilágítás

066020 Város-, és község gazd.

107051 Szociális étkezés

107055 Falugond. szolg.

054020 Védett term. területek

082091 Közműv. int.

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

041232 Közfoglalkoztat.

I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178


0

0

59

0

2 857

0

0

1 642

2 918

1 900

1 722

460

0

0

5 620

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

15 538
50


2 3901 380

2 468

1 626

1 610

3945 620

2.

Normatív jutalmak

693
4


221115

197

127


29
3.

Céljuttatás

0

4.

Helyettesítési díj, túlóra

0

5.

Végkielégítés

0

6.

Jubileumi jutalom

0

7.

Béren kívüli juttatások

947
5


246147

253

147

112

37
8.

Költségtérítések

0

9.

Lakhatási támogatások

0

10.

Szociális támogatások

0

11.

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0

II.

Külső személyi juttatások

3 2431 481


600


122


1 040

Személyi juttatások összesen

20 421


0

0

59

0

2 857

1 481

0

2 242

2 918

2 022

1 722

1 500

0

0

5 620

1.

Szociális hozzájárulási adó

4 570
16


705

400


566

788

506

435

395759

2.

Egészségügyi hozzájárulás

159
1


4125

42

25

19

6
3.

Munkaadót terhelő SZJA

180
1


4728

48

28

21

7

Munkaadót terhelő jár. és SZHA

4 909


0

0

18

0

793

400

0

619

878

559

475

408

0

0

7596. mellékletBalatonmagyaród Község Önkormányzatának Dologi kiadásai


Kormányzati funkciók


Megnevezés

2015. évi előir


051030 Települési hulladék gyűjt.

045160 Közútak, hidak üzem.

900020 Munkahelyi étkezés

013350 Önkormányzati vagyonnal gazd

066010 Zöldterület-kezelés

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

064010 Közvilágítás

066020 Város-, és község gazd.

107051 Szociális étkezés

107055 Falugond. szolg.

054020 Védett term. területek

082091 Közműv. int.

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

041232 Közfoglalkoztat.

1.

Élelmiszerek

1 700
34


1 6662.

Irodaszer, nyomtatvány

85

50

5


30

3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

41

35

64.

Hajtó- és kenőanyag

612500

112

5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 621
2


50350

98

50


350


20

701

6.

Munkaruha, védőruha

230
1


2020

29

20

140

7.

Egyéb készletek (anyagok)

1 035250

2


15080

118

50

100

70


20

195

8.

Reprezentáció

500

500
I.

Készletbeszerzések

5 824


0

250

39

0

220

0

0

1 035

1 922

620

130

420

0

40

1 148

1.

Kommunikációs szolgáltatások

200


0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

150

150
1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

50

50
2.

Különféle szolgáltatási kiadások

11 153


3 500

200

13

195

250

0

1 155

1 610

1 077

560

690

1 730

13

60

100

2.1.

Vásárolt élelmezés

910

100

500


10

300
2.2.

Gázenergia-szolgáltatás

590
5

60

225300
2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 283
3

30800


137


100

200

3

10


2.4.

Víz- és csatornadíjak

260
3

30

137


30

30


30


2.5.

Karbantartás, kisjavítás

1 120
1

50

50


240

150

49

300

50

100

10

20

100

2.6.

Egyéb szolgáltatás

6 990


3500

200

1

25

200

0

115

1360

29

260

500

800

0

0

0


Egyéb üzemeltetés, fenntartás

6 345


3500

200

1


200


115

1000

29


500

800

Pénzügyi szolgáltatások

250

250

Adók, díjak egyéb befizetések

395

25
110


260


3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 250


0

0

0

400

0

0

0

700

0

0

150

0

0

0

0

3.1.

ÁHT belülre számlázott

700

700
3.2.

ÁHT kívülre számlázott

550

400150

II.

Szolgáltatások

12 603


3 500

200

13

595

250

0

1 155

2 510

1 077

560

840

1 730

13

60

100

1.

ÁFA kiadások

6 029


945

122

14

154

149

0

312

2 038

810

248

221

648

4

27

337

1.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

5 029


945

122

14

154

149


312

1038

810

248

221

648

4

27

337

1.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1000
2.

Kiküldetés, reklám

200


0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

50

0

0

0

2.1.

Belföldi kiküldetés

70

50
20
2.2.

Reklám- és propaganda

130

100
30
3.

Egyéb dologi kiadások

500


0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

0

300

0

0

0

4.

Számlázott szellemi tevékenység.

50


0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

III.

Különféle dologi kiadások

6 779


945

122

14

154

249

0

312

2 338

810

248

221

998

4

27

337


Dologi kiadások összesen

25 206


4 445

572

66

749

719

0

1 467

5 883

3 809

1 428

1 191

3 148

17

127

1 585


7a. melléklet

A működési célú bevételek 2015-2016-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2015. évre

2016. évre

2017. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások

Működési támogatások

01

20 184

20 380

20 580

Közhatalmi bevételek

02

22 553

22 780

23 000

Működési bevételek

03

12 336

12 460

12 580

Működési célú átvett pénzeszközök

04

0

0

0

Finanszírozási bevételek

05

55 238

29 000

30 000

Működési célú bevételek összesen (01+…+05)

06

110 311

84 620

86 160

Személyi juttatások

07

20 421

20 830

21 250

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

08

4 909

5 010

5 060

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

09

25 206

25 520

26 030

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10

1 186

1 210

1 235

Egyéb működési célú kiadások

11

2 763

3 000

3 200

Finanszírozási kiadások

12

55 826

29 050

29 385

Működési célú kiadások összesen (07+…+12)

13

110 311

84 620

86 1607b. melléklet

A felhalmozási célú kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sor-szám

2015. évre

2016. évre

2017. évre

1

2

3

4

5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

14

0

0

0

Felhalmozási bevételek

15

380

400

450

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

2 844

0

0

Finanszírozási bevételek

17

2 931

4 600

2 550

Felhalmozási célú bevételek összesen (14+…+17)

18

6 155

5 000

3 000

Beruházások

19

6 155

3 000

2 000

Felújítások

20

0

2 000

1 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21

0

0

0

Finanszírozási kiadások

22

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen (18+…+22)

23

6 155

5 000

3 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése

24

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen (6+18)

25

116 466

89 620

89 160

Önkormányzat kiadásai összesen (13+23)

26

116 466

89 620

89 160


8. melléklet

Bérleti díjak 2015.01.01.-től

A sírhelyek feletti rendelkezési jog, valamint az újraváltásáért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Egyes sírhely

4 800 Ft

4 790 Ft

4 800 Ft

Kettes sírhely

9 600 Ft

9 581 Ft

9 600 Ft

Gyermek sírhely

2 050 Ft

2 046 Ft

2 050 Ft

Sírbolt

76 400 Ft

76 247 Ft

76 400 Ft

Urnasírhely

2 750 Ft

2 745 Ft

2 750 Ft

Urnasírbolt

9 600 Ft

9 581 Ft

9 600 Ft

A temetőben tevékenységekért fizetendő díjak mértéke

Megnevezés

Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Temető fenntartási hozzájár díj

3 500 Ft/alkalom

3 493 Ft/alkalom

3 500 Ft/alkalom

Ravatalozó bérleti díj

2 800 Ft/alkalom

2 794 Ft/alkalom

2 800 Ft/alkalom

Hulladék elhelyezési díj

4 800 Ft/alkalom

4 790 Ft/alkalom

4 800 Ft/alkalom

Hűtő bérleti díj

700 Ft/nap

699 Ft/nap

700 Ft/nap

Parkolási díjak

Megnevezés

Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Személygépkocsi óradíja

380 Ft

379 Ft

380 Ft

Személygépkocsi napidíja

1 000 Ft

998 Ft

1 000 Ft

Autóbusz óradíja

1 850 Ft

1 846 Ft

1 850 Ft

Autóbusz napidíja (2 ó)

3 700 Ft

3 693 Ft

3 700 Ft

Iskolabusz óradíja 50% kedv

925 Ft

923 Ft

925 Ft

Iskolabusz napidíja 50% kedv

1 850 Ft

1 846 Ft

1 850 Ft

Motorkerékpár

260 Ft

259 Ft

260 Ft

Őstermelők piaci helyfoglalása

3 800 Ft

3 792 Ft

3 800 Ft

Sziget büfé

60 000 Ft

59 880 Ft

55 000 Ft

Éves parkolás (horgászok)

6 200 Ft

6 188 Ft

6 200 Ft

Kultúrház terembérleti díjak

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 -0,2% infl

Javaslat

Minden helyiség:
 - kulturális célra fűtéssel

16 800 Ft

16 766 Ft

16 800 Ft

 - nem kulturális célra fűtéssel

20 600 Ft

20 559 Ft

20 600 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

14 100 Ft

14 072 Ft

14 100 Ft

Előtér nem kulturális célra

3 350 Ft

3 343 Ft

3 350 Ft

Kisterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

7 100 Ft

7 086 Ft

7 100 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

4 500 Ft

4 491 Ft

4 500 Ft

Nagyterem:
 - nem kulturális célra fűtéssel

18 000 Ft

17 964 Ft

18 000 Ft

 - nem kulturális célra fűtés nélkül

11 600 Ft

11 577 Ft

11 600 Ft

 - 2 -

8. melléklet

Egyéb bérleti díjak

Megnevezés

Bruttó/Nettó

 -0,2% infl

Javaslat

Fodrászüzlet bérleti díja

9 600 Ft

9 581 Ft

9 600 Ft

Terület bérbeadás (Műv. Ház előtt)

1 600 Ft

1 597 Ft

1 600 Ft

Terület bérbeadás (Ovóda árkád)

2 000 Ft

1 996 Ft

2 000 Ft


Bruttó

 -0,2% infl

Javaslat

Hirdetés 20 szóig

1 120 Ft

1 118 Ft

1 120 Ft

Hirdetés 20 szó felett szavanként

70 Ft

70 Ft

70 Ft

Fénymásolás

20 Ft

20 Ft

20 Ft9. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokrólI.a 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról alapján
Magánszemélyek kommunális adója:


Dupla telek esetén 1 telek adómentes


20.000,- Ft
2015. évi kedvezmény összesen:

2 adózó

40.000,- Ft


II.Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére

10. melléklet
Létszámadatok 2015.Kormányzati funkció

Feladat neve

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka tv hatálya

Összesen:

Összesen

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

Teljes

Rész

munkaidős

miunkaidős

munkaidős

munkaidős

900020

Munkahelyi étkezés


1

0

1

1

107051

Szociális étkeztetés1
1

0

1

066020

Város-és Községgazdálkodás

1


1

0

1

107055

Falugondnoki szolgáltatás1
1

0

1

054020

Védett természeti területek


2

0

2

2

066010

Zöldterület-kezelés

2

082091

Közművelődési intézmény


1

0

1

1

041232

Startmunka program, közfoglalkoztatás

7


7

0

7


Összesen:

0

0

2

0

10

4

10

4

14


11. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Sorsz.

Megnevezsé

Bevételek

Kiadások

2014

2015

Összesen

2014

2015

Összesen

1.

EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

0

0

0

0

0

0


Összesen:

0

0

0

0

0

0


12. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat kötelező és önként vállalat feladatai

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

 Kötelező feladatok

ezer Ft-ban

1. Önkormányzati hivatal

0

1. Önkormányzati hivatal

0

  - Hivatal működési tám

0

  - személyi, járulék, dologi kiadás

0

2. Település-üzemeltetés (Levonás: beszámítás után)

4 804

2. Település-üzemeltetés

6 535

 - zöldterületgazdálkodás

3 124

 - zöldterületgazdálkodás

4 369

 -  közvilágítás

1 024

 -  közvilágítás

1 467

 - köztemető fenntartása

100

 - köztemető fenntartása

127

 - közutak fenntartása

556

 - közutak fenntartása

572

3. Egyéb önkormányzati feladatok

861

3.


4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

3 662

4. Szociális és gyerm.jóléti fel.

11 614

5. Hozzájár pénzbeli szociális ellátás

864

5.


6. Óvodai ellátás

0

6. Óvodai ellátás

0

  - költségvetési támogatás

0

 - személyi juttatás

0

  - saját bevételek

0

 - munkaadói járulékok

0

  - önkormányzati hozzájárulások

0

 - dologi kiadások

0

7. Iskola

0

7.  Iskola

280

 - étkeztetés

0

   - étkeztetés

0

 - térítési díj

0

   - hozzájárulás

280

8. OEP-től átvett pénzeszköz

0

8. Egészségügyi ellátások

542  - védőnő

0  - fogorvosi ügyelet

25  - háziorvos

0  - háziorvosi ügyelet hozzájárulás

517

9. Helyi adók

20 514

9.


10. Művelődési Ház

1 200

10. Művelődési Ház

4 866

11. Hulladékszállítás

0

11. Hulladékszállítás

4 445

12. Vagyonhasznosítás

1 110

12. Vagyonhasznosítás

749

13. Kistérség

0

13. Kistérség: tagdíj

171

14. Közbiztonság

0

14. Közbiztonság

0

 - mezőőri szolgálat

0

 - mezőőri szolgálat

0

 - közterületfelügyelet

0

 - közterületfelügyelet

0

 - Körzeti megbízottak

0

 - körzeti megbízottak támogatása

0

15. Sport

0

15. Sportegyesület támogatása

250

16. Közfoglalkoztatás

7 964

16. Közfoglalkoztatás

7 964

Összesen

40 979

Összesen

37 416

Likvid hitel

0Bevételek összesen

40 979

Kiadások összesen

37 41613. melléklet

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok

ezer Ft-ban

1. Felhalmozási

3 224

1. Beruházás

6 155

2. Állategészségügyi ellátás

0

2. Állategészségügyi ellátás

274

3. Önkormányzati jogalkotás

0

3. Önkormányzati jogalkotás

1 881

4. Felújítás

0

4. Felújítás

0

5. Pénzmaradvány

58 169

5.


6.Védett természeti területek

5 380

6. Védett természeti területek

3 388

7.


7. Pénzeszközátadás

0

8. Önkormányzati igazgatás

8 614

8. Önkormányzati igazgatás

9 933

9.


9. Tartalék

55 826

10.


10. Kölcsönnyújtás

0

11.


11. ÁHT kívüli támogatások

1 450

12. Munkahelyi étkezés

100

12. Munkahelyi étkezés

143

Összesen

75 487

Összesen

79 050