Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2017. 04. 30

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő - testületének


6/2015.(IV.30.)


önkormányzati r e n d e l e t e


az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


(1) A Képviselő - testület Balatonmagyaród Község Önkormányzata és költségvetési intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtását


  I. bevételi főösszegét                                   130 555 e Ft-ban , ebből

                        1.) működési célú bevételét                 49 063 e Ft-ban ,

                        2.) felhalmozási célú bevételét             27 324 e Ft-ban ,

                        3.) Finanszírozási bevételek                 54 168 e Ft-ban,


  II. kiadási főösszegét                                    60 349 e Ft-ban , ebből

            1.) működési célú kiadását                  49 045 e Ft-ban,

ebből:

a) személyi jellegű kiadásokat             21 260 e Ft-ban,

b) munkaadót terhelő járulékokat          4 960 e Ft-ban,

c) dologi jellegű kiadásokat                 18 210 e Ft-ban,

d) egyéb műk. célú kiadások áht-n belüli              890 e Ft-ban,

e) egyéb műk. célú kiadások áht-n kívüli           1 653 e Ft-ban,

f) ellátottak pénzbeli juttatásai                           2 033 e Ft-ban,


            2.) felhalmozási célú kiadását                 11 304 e Ft-ban ,

            ebből:

  1. beruházások összegét                         3 369 e Ft-ban,                       
  2. felújítások összegét                           7 935 e Ft-ban,
  3. egyéb felhalm. célú tám. áht-n belüli
  4. egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívüli           
  5. kamatkiadás                                     (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi bevételeinek részletezését a 2a, 3a, 4a, mellékletek mutatják be.


(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2014. évi kiadásainak részletezését a 2b, 3b, 4b mellékletek mutatják be.


(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Balatonmagyaród Község Önkormányzata kormányzati funkciónkénti kiadások, ill. a létszámadatok alakulását a rendelet 5, 6. táblázatai tartalmazzák.


Foglalkoztatottak létszáma az év végén:   11 fő


Ebből: Balatonmagyaród Önkormányzatánál                         5 fő,

            Ebből a közmunkaprogram keretében                        6 fő2.§.


  1. A Képviselő-testület az állami hozzájárulások elszámolást tudomásul veszi a 3. melléklet szerint.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A beruházási és felújítási kiadásokat az 4. melléklet szerint.

2. Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkciónként a 3.b. mellékletek szerint.

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint.


3.§(1) Az önkormányzat – 2014. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint egyszerűsített pénzmaradvány és eredmény-kimutatását a 7, 8, 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát, valamint a 2014. évi pénzmaradványt és annak felhasználását a 8, 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


(4) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(5) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §


(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2016. április 30-án.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balatonmagyaród Község Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.13.) rendelet.

    Kalász Mátyás                                                       Papné Szabó Mónika

    polgármester                                                                 jegyző
Kihirdetve: Balatonmagyaród, 2015. április 30.Papné Szabó Mónika

         jegyző


1. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzt működési és felhalmozási költségvetésének BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg


adatok ezer Ft-ban


BEVÉTELEK
KIADÁSOKKiem előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

Teljesítés

Kiem előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

Teljesítés

A)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

51 225

51 790

52 287

52 339

55 605

49 063

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

55 659

55 659

56 308

58 453

58 785

49 045

I.

Működési támogatások

10 132

10 697

20 124

20 176

20 491

16 926

I.

Személyi juttatások

20 819

20 819

21 025

22 673

22 966

21 260

II.

Közhatalmi bevételek

19 104

19 104

19 104

19 104

22 030

21 597

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

4 782

4 782

5 016

5 461

5 461

4 960

III.

Működési bevételek

13 059

13 059

13 059

13 059

13 084

10 540

III.

Dologi kiadások

23 319

23 319

23 581

23 581

23 581

18 210

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 930

8 930

0

0

0

0

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 738

3 738

3 778

3 830

3 830

2 033

V.

Egyéb működési célú kiadások

3 001

3 001

2 908

2 908

2 947

2 582

B)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

20 116

20 116

26 616

26 616

30 734

27 324

B)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

5 460

5 860

13 060

13 470

13 470

11 304

I.

Felhalmozási célú átadások ÁH belülről

0

0

22 947

22 947

27 065

27 065

I.

Beruházások

2 460

2 860

3 360

4 620

4 620

3 369

II.

Felhalmozási bevételek

640

640

640

640

640

75

II.

Felújítások

3 000

3 000

9 700

8 850

8 850

7 935

III.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

19 476

19 476

3 029

3 029

3 029

184

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

0

C)

Finanszírozási bevételek

37 497

37 497

37 497

37 497

37 497

54 168

C)

Finanszírozási kiadások

47 719

47 884

47 032

44 529

51 581

0


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

108 838

109 403

116 400

116 452

123 836

130 555


KIADÁSOK ÖSSZESEN

108 838

109 403

116 400

116 452

123 836

60 349

2a. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi bevételeiezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

Telj

I.

Működési támogatások

10 132 Ft

10 697 Ft

20 124 Ft

20 176 Ft

20 491 Ft

16 926 Ft

1.

Önkormányzat működési támogatásai

10 132 Ft

10 697 Ft

11 119 Ft

10 980 Ft

11 295 Ft

10 212 Ft


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

3 924 Ft

3 924 Ft

4 286 Ft

4 286 Ft

4 286 Ft

4 286 Ft


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 024 Ft

4 024 Ft

5 811 Ft

5 672 Ft

5 672 Ft

4 611 Ft


1.4. Kulturális feladatok támogatása

0 Ft

565 Ft

565 Ft

565 Ft

565 Ft

565 Ft


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0 Ft

0 Ft

43 Ft

43 Ft

43 Ft

43 Ft


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 184 Ft

2 184 Ft

414 Ft

414 Ft

729 Ft

707 Ft

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

0 Ft

0 Ft

9 005 Ft

9 196 Ft

9 196 Ft

6 714 Ft


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)

0 Ft

0 Ft

75 Ft

75 Ft

75 Ft

65 Ft


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

0 Ft

0 Ft

8 930 Ft

8 930 Ft

8 930 Ft

6 458 Ft


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

191 Ft

191 Ft

191 Ft

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0 Ft

0 Ft

22 947 Ft

22 947 Ft

27 065 Ft

27 065 Ft

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 Ft

0 Ft

6 500 Ft

6 500 Ft

10 618 Ft

10 618 Ft

2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0 Ft

0 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

III.

Közhatalmi bevételek

19 104 Ft

19 104 Ft

19 104 Ft

19 104 Ft

22 030 Ft

21 597 Ft

1.

Jövedelemadók

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Vagyoni típusú adó

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft

5 617 Ft


4.1. Építményadó

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft

1 633 Ft


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

3 984 Ft

5.

Értékesítési és forglami adók

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

13 771 Ft

13 771 Ft


5.1. Iparűzési adó

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

13 771 Ft

13 771 Ft

6.

Gépjárműadó

819 Ft

819 Ft

819 Ft

819 Ft

819 Ft

812 Ft

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

0 Ft

500 Ft

500 Ft

1 201 Ft

1 201 Ft

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

725 Ft

725 Ft

225 Ft

225 Ft

225 Ft

196 Ft

IV.

Működési bevételek

13 059 Ft

13 059 Ft

13 059 Ft

13 059 Ft

13 084 Ft

10 540 Ft

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

50 Ft

50 Ft

50 Ft

50 Ft

75 Ft

77 Ft

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft

3 216 Ft

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 073 Ft

4.

Tulajdonosi bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5.

Ellátási díjak

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

2 890 Ft

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

1 646 Ft

7.

Kamatbevételek

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

711 Ft

8.

Egyéb működési bevételek

892 Ft

892 Ft

892 Ft

892 Ft

892 Ft

927 Ft

V.

Felhalmozási bevételek

640 Ft

640 Ft

640 Ft

640 Ft

640 Ft

75 Ft

1.

Immateriális javak értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Ingatlanok értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280 Ft

280 Ft

280 Ft

280 Ft

280 Ft

0 Ft

5.

Kamatbevételek

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

75 Ft

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft

8 930 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft

8 930 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

19 476 Ft

19 476 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

184 Ft

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

16 447 Ft

16 447 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

184 Ft

VIII.

Finanszírozási bevételek

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

54 168 Ft

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

54 168 Ft


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1.2. Maradvány igénybevétele

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

37 497 Ft

53 712 Ft


1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

456 Ft


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

108 838 Ft

109 403 Ft

116 400 Ft

116 452 Ft

123 836 Ft

130 555 Ft
2b. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2014. évi kiadásaiezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

Telj

I.

Személyi juttatások

20 819 Ft

20 819 Ft

21 025 Ft

22 673 Ft

22 966 Ft

21 260 Ft

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 769 Ft

16 769 Ft

16 265 Ft

16 704 Ft

16 704 Ft

15 088 Ft

2.

Külső személyi juttatások

4 050 Ft

4 050 Ft

4 760 Ft

5 969 Ft

6 262 Ft

6 172 Ft

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 782 Ft

4 782 Ft

5 016 Ft

5 461 Ft

5 461 Ft

4 960 Ft

III.

Dologi kiadások

23 319 Ft

23 319 Ft

23 581 Ft

23 581 Ft

23 581 Ft

18 210 Ft

1.

Készletbeszerzés

4 796 Ft

4 796 Ft

5 246 Ft

5 246 Ft

5 246 Ft

3 445 Ft

2.

Kommunikációs szolgáltatások

230 Ft

230 Ft

230 Ft

230 Ft

230 Ft

218 Ft

3.

Szolgáltatási kiadások

11 176 Ft

11 176 Ft

11 861 Ft

11 861 Ft

11 861 Ft

10 049 Ft

4.

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

6 544 Ft

6 544 Ft

6 244 Ft

6 244 Ft

6 244 Ft

4 498 Ft

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

573 Ft

573 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 738 Ft

3 738 Ft

3 778 Ft

3 830 Ft

3 830 Ft

2 033 Ft

V.

Egyéb működési célú kiadások

3 001 Ft

3 001 Ft

2 908 Ft

2 908 Ft

2 947 Ft

2 582 Ft

1.

Elvonások és befizetések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

39 Ft

39 Ft

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 131 Ft

1 131 Ft

1 158 Ft

1 158 Ft

1 158 Ft

890 Ft

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 870 Ft

1 870 Ft

1 750 Ft

1 750 Ft

1 750 Ft

1 653 Ft

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

VI.

Beruházások

2 460 Ft

2 860 Ft

3 360 Ft

4 620 Ft

4 620 Ft

3 369 Ft

VII.

Felújítások

3 000 Ft

3 000 Ft

9 700 Ft

8 850 Ft

8 850 Ft

7 935 Ft

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

IX.

Finanszírozási kiadások

47 719 Ft

47 884 Ft

47 032 Ft

44 529 Ft

51 581 Ft

0 Ft


KIADÁSOK ÖSSZESEN

108 838 Ft

109 403 Ft

116 400 Ft

116 452 Ft

123 836 Ft

60 349 Ft


3a. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú bevételeiezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

Teljesítés

I.

Működési támogatások

10 132 Ft

10 697 Ft

20 124 Ft

20 176 Ft

20 491 Ft

16 926 Ft

1.

Önkormányzat működési támogatásai

10 132 Ft

10 697 Ft

11 119 Ft

10 980 Ft

11 295 Ft

10 212 Ft


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

3 924 Ft

3 924 Ft

4 286 Ft

4 286 Ft

4 286 Ft

4 286 Ft


 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft


 - Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám

2 424 Ft

2 424 Ft

2 424 Ft

2 424 Ft

2 424 Ft

2 424 Ft


 - Pénzbeli szociális ellátás

0 Ft

0 Ft

362 Ft

362 Ft

362 Ft

362 Ft


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 024 Ft

4 024 Ft

5 811 Ft

5 672 Ft

5 672 Ft

4 611 Ft


 - Falugondnoki szolgálat

2 500 Ft

2 500 Ft

2 500 Ft

2 500 Ft

2 500 Ft

2 500 Ft


 - Szociális étkezés

1 162 Ft

1 162 Ft

1 162 Ft

1 162 Ft

1 162 Ft

1 162 Ft


 - Pénzbeli szociális ellátás

362 Ft

362 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Rendszeres szociális segély

0 Ft

0 Ft

1 430 Ft

1 430 Ft

1 430 Ft

599 Ft


 - Természetbeni lakásfenntartási támogatás

0 Ft

0 Ft

540 Ft

540 Ft

540 Ft

310 Ft


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

0 Ft

0 Ft

139 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Ovódáztatási támogatás

0 Ft

0 Ft

40 Ft

40 Ft

40 Ft

40 Ft


1.4. Kulturális feladatok támogatása

0 Ft

565 Ft

565 Ft

565 Ft

565 Ft

565 Ft


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0 Ft

0 Ft

43 Ft

43 Ft

43 Ft

43 Ft


 - 2013. évi bérkompenzáció

0 Ft

0 Ft

43 Ft

43 Ft

43 Ft

43 Ft


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 184 Ft

2 184 Ft

414 Ft

414 Ft

729 Ft

707 Ft


 - Rendszeres szociális segély

1 430 Ft

1 430 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Természetbeni lakásfenntartási támogatás

540 Ft

540 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

214 Ft

214 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Bérkompenzáció (2014. évi)

0 Ft

0 Ft

152 Ft

152 Ft

272 Ft

272 Ft


 - Magyarország szeretlek program támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

195 Ft

195 Ft


 - Ágazati pótlék

0 Ft

0 Ft

262 Ft

262 Ft

262 Ft

240 Ft

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

0 Ft

0 Ft

9 005 Ft

9 196 Ft

9 196 Ft

6 714 Ft


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)

0 Ft

0 Ft

75 Ft

75 Ft

75 Ft

65 Ft


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

0 Ft

0 Ft

8 930 Ft

8 930 Ft

8 930 Ft

6 458 Ft


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

191 Ft

191 Ft

191 Ft

III.

Közhatalmi bevételek

19 104 Ft

19 104 Ft

19 104 Ft

19 104 Ft

22 030 Ft

21 597 Ft

1.

Jövedelemadók

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Vagyoni típusú adó

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft

6 014 Ft

5 617 Ft


4.1. Építményadó

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft

1 754 Ft

1 633 Ft


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

4 260 Ft

3 984 Ft

5.

Értékesítési és forgalmi adók

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

13 771 Ft

13 771 Ft


5.1. Iparűzési adó

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

11 546 Ft

13 771 Ft

13 771 Ft

6.

Gépjárműadó

819 Ft

819 Ft

819 Ft

819 Ft

819 Ft

812 Ft

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

0 Ft

500 Ft

500 Ft

1 201 Ft

1 201 Ft


 7.1. Talajterhelési díj

0 Ft

0 Ft

500 Ft

500 Ft

1 201 Ft

1 201 Ft

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

725 Ft

725 Ft

225 Ft

225 Ft

225 Ft

196 Ft


 8.1. Pótlék, bírság

200 Ft

200 Ft

200 Ft

200 Ft

200 Ft

185 Ft


 8.2. Talajterhelési díj

500 Ft

500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 8.3. Igazgatási szolgáltatási díj

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft

11 Ft

IV.

Működési bevételek

13 059 Ft

13 059 Ft

13 059 Ft

13 059 Ft

13 084 Ft

10 540 Ft

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

50 Ft

50 Ft

50 Ft

50 Ft

75 Ft

77 Ft


 - Mg. termény eladás

50 Ft

50 Ft

50 Ft

50 Ft

50 Ft

52 Ft


 - Képeslap

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

25 Ft

25 Ft

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft

4 300 Ft

3 216 Ft


 - Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés

4 000 Ft

4 000 Ft

4 000 Ft

4 000 Ft

4 000 Ft

3 074 Ft


 - Hirdetés, fénymásolás

60 Ft

60 Ft

60 Ft

60 Ft

60 Ft

41 Ft


 - Köztemető fenntartás, működtetés

160 Ft

160 Ft

160 Ft

160 Ft

160 Ft

66 Ft


 - Belépőjegy (Műv. Ház)

80 Ft

80 Ft

80 Ft

80 Ft

80 Ft

35 Ft

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 073 Ft


 - Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 500 Ft

1 073 Ft

4.

Tulajdonosi bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5.

Ellátási díjak

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

2 890 Ft


 - Intézményi ellátás

2 600 Ft

2 600 Ft

2 600 Ft

2 600 Ft

2 600 Ft

2 793 Ft


 - Munkahelyi étkezés

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

97 Ft

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

2 017 Ft

1 646 Ft

7.

Kamatbevételek

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

711 Ft

8.

Egyéb működési bevételek

892 Ft

892 Ft

892 Ft

892 Ft

892 Ft

927 Ft


 - Ingatlan bérbeadás

320 Ft

320 Ft

320 Ft

320 Ft

320 Ft

529 Ft


 - Kányavári sziget bűfé, őstermelők bérleti díja

572 Ft

572 Ft

572 Ft

572 Ft

572 Ft

275 Ft


 - Egyéb működési bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

10 Ft


 - Biztosító által fizetett kártérítés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

113 Ft

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft

8 930 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8 930 Ft

8 930 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Közfoglalkoztatás

8 930 Ft

8 930 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

VIII.

Finanszírozási bevételek

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

54 168 Ft

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

54 168 Ft


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1.2. Maradvány igénybevétele

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

28 667 Ft

53 712 Ft


1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

456 Ft


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

79 892 Ft

80 457 Ft

80 954 Ft

81 006 Ft

84 272 Ft

103 231 Ft
3b. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési célú kiadásaiezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

Teljesítés

I.

Személyi juttatások

20 819 Ft

20 819 Ft

21 025 Ft

22 673 Ft

22 966 Ft

21 260 Ft

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 769 Ft

16 769 Ft

16 265 Ft

16 704 Ft

16 704 Ft

15 088 Ft

2.

Külső személyi juttatások

4 050 Ft

4 050 Ft

4 760 Ft

5 969 Ft

6 262 Ft

6 172 Ft

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

4 782 Ft

4 782 Ft

5 016 Ft

5 461 Ft

5 461 Ft

4 960 Ft

III.

Dologi kiadások

23 319 Ft

23 319 Ft

23 581 Ft

23 581 Ft

23 581 Ft

18 210 Ft

1.

Készletbeszerzés

4 796 Ft

4 796 Ft

5 246 Ft

5 246 Ft

5 246 Ft

3 445 Ft

2.

Kommunikációs szolgáltatások

230 Ft

230 Ft

230 Ft

230 Ft

230 Ft

218 Ft

3.

Szolgáltatási kiadások

11 176 Ft

11 176 Ft

11 861 Ft

11 861 Ft

11 861 Ft

10 049 Ft

4.

Különféle dologi kiadások

6 544 Ft

6 544 Ft

6 244 Ft

6 244 Ft

6 244 Ft

4 498 Ft

5.

Egyéb folyó kiadások

573 Ft

573 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 738 Ft

3 738 Ft

3 778 Ft

3 830 Ft

3 830 Ft

2 033 Ft


 - Rendszeres szociális segély

616 Ft

616 Ft

616 Ft

616 Ft

616 Ft

57 Ft


 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1 094 Ft

1 094 Ft

1 094 Ft

1 094 Ft

1 094 Ft

685 Ft


 - Normatív lakásfenntartási támogatás

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

344 Ft


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben

214 Ft

214 Ft

139 Ft

191 Ft

191 Ft

191 Ft


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás pénzben

0 Ft

0 Ft

75 Ft

75 Ft

75 Ft

65 Ft


 - Pénzbeli átmeneti segély

214 Ft

214 Ft

214 Ft

214 Ft

214 Ft

114 Ft


 - Pénzbeli temetési segély

150 Ft

150 Ft

150 Ft

150 Ft

150 Ft

45 Ft


 - Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

485 Ft


 - Önkormányzat saját hatáskörben természetben

250 Ft

250 Ft

250 Ft

250 Ft

250 Ft

7 Ft


 - Óvodáztatási támogatás

0 Ft

0 Ft

40 Ft

40 Ft

40 Ft

40 Ft

V.

Egyéb működési célú kiadások

3 001 Ft

3 001 Ft

2 908 Ft

2 908 Ft

2 947 Ft

2 582 Ft

1.

Elvonások és befizetések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

39 Ft

39 Ft

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 131 Ft

1 131 Ft

1 158 Ft

1 158 Ft

1 158 Ft

890 Ft


 - Közoktatási támogatás Zalakaros

350 Ft

350 Ft

350 Ft

350 Ft

350 Ft

70 Ft


 - Fogorvosi ügyelet

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft

37 Ft


 - Fejlesztési célú támogatás Kistérség

0 Ft

0 Ft

27 Ft

27 Ft

27 Ft

27 Ft


 - Belső ellenőrzés Kistérség

70 Ft

70 Ft

70 Ft

70 Ft

70 Ft

70 Ft


 - Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás

93 Ft

93 Ft

93 Ft

93 Ft

93 Ft

93 Ft


 - Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez)

422 Ft

422 Ft

422 Ft

422 Ft

422 Ft

422 Ft


 - Közösségi közlekedés pályázat Kistérség

111 Ft

111 Ft

111 Ft

111 Ft

111 Ft

111 Ft


 - SZAK családsegítés

35 Ft

35 Ft

35 Ft

35 Ft

35 Ft

35 Ft


 - SZAK gyermekjólét

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft

25 Ft

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 870 Ft

1 870 Ft

1 750 Ft

1 750 Ft

1 750 Ft

1 653 Ft


 - Balatonmagyaródi Sport Egyesület

250 Ft

250 Ft

250 Ft

250 Ft

250 Ft

250 Ft


 - Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród

500 Ft

500 Ft

500 Ft

500 Ft

500 Ft

500 Ft


 - Kisbalaton Polgárőr Egyesület

260 Ft

260 Ft

260 Ft

260 Ft

260 Ft

260 Ft


 - Kis-Balaton Alapítvány támogatása

300 Ft

300 Ft

300 Ft

300 Ft

300 Ft

300 Ft


 - Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

20 Ft

20 Ft

20 Ft

20 Ft

20 Ft

20 Ft


 - TÖOSZ Budapest

10 Ft

10 Ft

10 Ft

10 Ft

10 Ft

10 Ft


 - Zala-Volán

120 Ft

120 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


 - Zalakomári Körzeti megbízottak

50 Ft

50 Ft

50 Ft

50 Ft

0 Ft

0 Ft


- Zalai mentésügyi alapítvány

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

50 Ft

50 Ft


 - Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás)

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

263 Ft

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

IX.

Finanszírozási kiadások

38 529 Ft

39 094 Ft

38 942 Ft

36 849 Ft

43 901 Ft

0 Ft


KIADÁSOK ÖSSZESEN

94 188 Ft

94 753 Ft

95 250 Ft

95 302 Ft

102 686 Ft

49 045 Ft


4a. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételeiezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

Teljesítés

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0 Ft

0 Ft

22 947 Ft

22 947 Ft

27 065 Ft

27 065 Ft

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 Ft

0 Ft

6 500 Ft

6 500 Ft

10 618 Ft

10 618 Ft


 - Adósság konszolidációban részt nem vett támogatás

0 Ft

0 Ft

6 500 Ft

6 500 Ft

6 500 Ft

6 500 Ft


 - Kamera pályázat

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 118 Ft

4 118 Ft

2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0 Ft

0 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft


 - Fejezeti kezeléstől EU-s programokra

0 Ft

0 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

16 447 Ft

V.

Felhalmozási bevételek

640 Ft

640 Ft

640 Ft

640 Ft

640 Ft

75 Ft

1.

Immateriális javak értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Ingatlanok értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280 Ft

280 Ft

280 Ft

280 Ft

280 Ft

0 Ft

5.

Kamatbevételek

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

75 Ft

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

19 476 Ft

19 476 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

184 Ft

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

16 447 Ft

16 447 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

184 Ft


 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

3 029 Ft

184 Ft

VIII.

Finanszírozási bevételek

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

0 Ft

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

0 Ft


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


1.2. Maradvány igénybevétele

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

8 830 Ft

0 Ft


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 946 Ft

28 946 Ft

35 446 Ft

35 446 Ft

39 564 Ft

27 324 Ft4b. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat felhalmozási célú kiadásaiezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2014. évi előir.

I. mód

II. mód

III. mód

IV. mód

Teljesítés

VI.

Beruházások

2 460 Ft

2 860 Ft

3 360 Ft

4 620 Ft

4 620 Ft

3 369 Ft


 - Búszváró kiépítéshez terület vásárlás

100 Ft

100 Ft

100 Ft

100 Ft

100 Ft

0 Ft


 - Napelemes pályázat (kultúrház) önrész

844 Ft

844 Ft

844 Ft

844 Ft

844 Ft

0 Ft


 - Hangosító berendezés

600 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

954 Ft


 - Műtrágya szóró (kistraktorhoz)

235 Ft

235 Ft

235 Ft

235 Ft

235 Ft

216 Ft


 - Talajmaró (kistraktorhoz)

381 Ft

381 Ft

381 Ft

381 Ft

381 Ft

445 Ft


 - Irodabútor csere

300 Ft

300 Ft

300 Ft

300 Ft

300 Ft

0 Ft


 - Eszköz beszerzés kultúrba

0 Ft

0 Ft

500 Ft

500 Ft

500 Ft

500 Ft


 - Laptop vásárlás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

160 Ft

160 Ft

160 Ft


 - Játszótéri elemek elhelyezése

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 100 Ft

1 100 Ft

1 094 Ft

VII.

Felújítások

3 000 Ft

3 000 Ft

9 700 Ft

8 850 Ft

8 850 Ft

7 935 Ft


 - Hivatal udvar/park fejlesztése

2 000 Ft

2 000 Ft

2 500 Ft

1 400 Ft

1 400 Ft

1 400 Ft


 - Hivatal épület belső felújítása

1 000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

914 Ft

0 Ft


 - Fodrász üzlet festés, ajtó csere

0 Ft

0 Ft

200 Ft

200 Ft

200 Ft

199 Ft


 - Kultúr felújítás

0 Ft

0 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft


 - Tűzcsap javítása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

250 Ft

336 Ft

336 Ft

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH bel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kív

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

IX.

Finanszírozási kiadások

9 190 Ft

8 790 Ft

8 090 Ft

7 680 Ft

7 680 Ft

0 Ft


KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 650 Ft

14 650 Ft

21 150 Ft

21 150 Ft

21 150 Ft

11 304 Ft5. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékaiKormányzati funkciók
ezer Ft-banMegnevezés

2014. évi előir

IV. mód

Teljesítés


051030 Települési hulladék gyűjt.

045160 Közútak, hidak üzem.

900020 Munkahelyi étkezés

900020 IV. mód

Teljesítés

013350 Önkormányzati vagyon gazd

066010 Zöldterület-kezelés

066010 IV. mód

Teljesítés

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

011130 IV. mód

Teljesítés

064010 Közvilágítás

066020 Város-, és község gazd.

066020 IV. mód

Teljesítés

107051 Szociális étkezés

107051 IV. mód

Teljesítés

107055 Falugond. szolg.

107055 IV. mód

Teljesítés

I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

16 769

16 704

15 088


0

0

337

373

62

0

0

819

819

0

0

0

0

1 538

828

771

2 444

2 706

2 979

1 681

1 901

1 891

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

15 013

14 509

13 467
282

295

47669

669

1 218

508

710

2 048

2 139

2 360

1 416

1 518

1 506

2.

Normatív jutalmak

541

980

878
23

46

9102

102

102

102


171

342

379

118

236

236

3.

Céljuttatás

0

0

0
4.

Helyettesítési díj, túlóra

0

0

0
5.

Végkielégítés

0

0

0
6.

Jubileumi jutalom

0

0

0
7.

Béren kívüli juttatások

280

1 215

743

32

648

48

71

218

61


225

240


147

149

8.

Költségtérítések

935

0

0
32

0


147

0

0

225

0

0

147

0

0

9.

Lakhatási támogatások

0

0

0
10.

Szociális támogatások

0

0

0
11.

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0

0

0
II.

Külső személyi juttatások

4 050

6 262

6 1722 887

3 109

3 109


190

2 038

1 965
118

118

101


Személyi juttatások összesen

20 819

22 966

21 260


0

0

337

373

62

0

0

819

819

2 887

3 109

3 109

0

1 728

2 866

2 736

2 444

2 706

2 979

1 799

2 019

1 992


Járulékok

4 782

5 461

4 960
96

118

18225

225

780

839

839


452

787

691

794

901

826

471

559

548


Munkaadót terhelő jár. és SZHA

4 782

5 461

4 960


0

0

96

118

18

0

0

225

225

780

839

839

0

452

787

691

794

901

826

471

559

548


Megnevezés

054020 Védett term. területek

054020 IV. mód

Teljesítés

082091 Közműv. int.

082091 IV. mód

Teljesítés

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

041232 Közfoglalkoztat.

Teljesítés

I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3 621

2 904

2 293

406

431

439

0

0

6 742

5 834

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

3 002

2 333

2 004

305

305

3376 742

5 834

2.

Normatív jutalmak

102

102

102

25

50

50

3.

Céljuttatás4.

Helyettesítési díj, túlóra5.

Végkielégítés6.

Jubileumi jutalom7.

Béren kívüli juttatások

170

469

187

39

76

52

8.

Költségtérítések

347

0

0

37

0

0

9.

Lakhatási támogatások10.

Szociális támogatások11.

Foglalkoztatottak egyéb juttatásaiII.

Külső személyi juttatások
855

997

997


Személyi juttatások összesen

3 621

2 904

2 293

1 261

1 428

1 436

0

0

6 742

5 834


Járulékok

942

752

635

337

370

365910

813


Munkaadót terhelő jár. és SZHA

942

752

635

337

370

365

0

0

910

813
6. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Dologi kiadásaiKormányzati funkciók


ezer Ft-ban
Megnevezés

2014. évi előir

IV. mód

Teljesítés


051030 Települési hulladék gyűjt.

Teljesítés

045160 Közútak, hidak üzem.

Teljesítés

900020 Munkahelyi étkezés

900020 IV. mód

Teljesítés

013350 Önkormányzati vagyonnal gazd

013350 IV. mód

Teljesítés

066010 Zöldterület-kezelés

066010 IV. mód

Teljesítés

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

064010 Közvilágítás

Teljesítés

066020 Város-, és község gazd.

066020 IV. mód

Teljesítés

107051 Szociális étkezés

107051 IV. mód

Teljesítés

1.

Élelmiszerek

1 800

1 800

1 563


218

218

30

1 582

1 582

1 533

2.

Irodaszer, nyomtatvány

100

100

50


1

1

0


50

50

35

9

9

2

3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

37

37

35


1

1

0


30

30

30

6

6

5

4.

Hajtó- és kenőanyag

779

779

531


52


5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 055

1 055

234


18

18

0
30

30

26
300

300

59

132

132

2

6.

Munkaruha, védőruha

175

175

167


4

4

1
20

20

20
20

20

20

26

26

29

7.

Egyéb készletek (anyagok)

850

850

631
250

266

12

12

2
150

150

44
70

70

27

88

88

105

8.

Reprezentáció

0

450

234450

234
I.

Készletbeszerzések

4 796

5 246

3 445


0

0

250

266

254

254

33

0

0

0

200

200

142

0

0

0

470

920

405

1 843

1 843

1 676

1.

Kommunikációs szolgáltatások

230

230

218


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230

230

218

0

0

0

1.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

130

130

121


130

130

121
1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

100

100

97


100

100

97
2.

Különféle szolgáltatási kiadások

9 426

10 406

10 609


2 500

2 868

200

218

73

73

10

230

255

107

250

330

98

0

1 335

1 137

1 000

1 560

1 327

1 032

1 032

811

2.1.

Vásárolt élelmezés

860

860

653


50

50

40

500

500

302

2.2.

Gázenergia-szolgáltatás

760

760

504


36

36

5

60

60

50


264

264

206

2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 380

1 380

1 052


18

18

2

45

45

15

900

726
132

132

126

2.4.

Víz- és csatornadíjak

270

270

210


12

12

2

65

65

14

4

88

88

128

2.5.

Karbantartás, kisjavítás

975

975

1 014


3

3

0

60

60

4

50

50

9


320

301

150

150

52

22

22

29

2.6.

Egyéb szolgáltatás

5 181

6 161

6 276


2500

2868

200

218

4

4

1

0

25

24

200

280

89

0

115

110

800

1360

1231

26

26

20


Egyéb üzemeltetés, fenntartás

5 181

5 471

5 652


2500

2868

200

218

4

4

1
200

280

89


115

110

800

1010

890

26

26

20


Pénzügyi szolgáltatások

0

250

218250

218

Adók, díjak egyéb befizetések

0

440

406


25

24
100

123
3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 500

1 455

775


0

0

0

0

0

0

0

400

400

234

0

0

0

0

0

0

800

755

541

0

0

0

3.1.

ÁHT belülre számlázott

800

755

541


800

755

541
3.2.

ÁHT kívülre számlázott

700

700

234

400

400

234

4.

Pénzügyi szolgáltatások

250

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

II.

Szolgáltatások

11 406

12 091

11 602


2 500

2 868

200

218

73

73

10

630

655

341

250

330

98

0

1 335

1 137

2 280

2 545

2 086

1 032

1 032

811

1.

ÁFA kiadások

5 307

5 307

4 472


675

774

122

72

104

104

11

76

76

86

184

184

45

0

360

296

1 597

1 597

1 479

758

758

625

1.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

4 307

4 275

3 440


675

774

122

72

104

104

11

76

76

86

184

184

45


360

296

597

565

447

758

758

625

1.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1 032

1 032


1000

1032

1032
2.

Kiküldetés, reklám

477

177

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420

120

77

0

0

0

2.1.

Belföldi kiküldetés

47

47

28


20

20

9
2.2.

Reprezentáció

300

0

0


300

0

0
2.3.

Reklám- és propaganda

130

130

79


100

100

68
3.

Egyéb dologi kiadások

730

730

279


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

250

49

0

0

0

100

100

41

0

0

0

4.

Számlázott szellemi tevékenység.

30

30

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

0

0

0

0

III.

Különféle dologi kiadások

6 544

6 244

4 858


675

774

122

72

104

104

11

76

76

86

434

434

94

0

360

296

2 147

1 847

1 597

758

758

625

1.

Adók, díjak, egyéb befizetések

573

0

0


0

0

0

0

13

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

128

0

0

36

0

0

1.1.

Munkáltató által fizetett SZJA

178

0

0


13

028

0

0

36

0

0

1.2.

Díjak, egyéb befizetések

395

0

0

25

0

0100

0

0
IV.

Egyéb folyó kiadások

573

0

0


0

0

0

0

13

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

128

0

0

36

0

0


Dologi kiadások összesen

23 319

23 581

19 905


3 175

3 642

572

556

444

431

54

731

731

427

884

964

334

0

1 695

1 433

5 025

5 312

4 088

3 669

3 633

3 112

 - 2 -

6. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Dologi kiadásaiKormányzati funkciók

ezer Ft-ban
Megnevezés

107055 Falugond. szolg.

107055 IV. mód

Teljesítés

054020 Védett term. területek

054020 IV. mód

Teljesítés

082091 Közműv. int.

082091 IV. mód

Teljesítés

081030 Sport lét. műk.

Teljesítés

013320 Köztem fenntart. műk.

Teljesítés

041232 Közfoglalkoztat.

Teljesítés
1.

Élelmiszerek2.

Irodaszer, nyomtatvány
40

40

13

3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.4.

Hajtó- és kenőanyag

700

700

39979

80
5.

Kisértékű tárgyi eszköz

100

100

15
220

220

1640

3

215

113
6.

Munkaruha, védőruha

20

20

2085

77
7.

Egyéb készletek (anyagok)

100

100

12

100

100

66

60

60

10120

8


8.

ReprezentációI.

Készletbeszerzések

920

920

446

140

140

79

280

280

117

0

0

60

11

379

270
1.

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)2.

Különféle szolgáltatási kiadások

200

515

570

615

615

525

1 790

1 790

1 405

15

2

50

61

136

135
2.1.

Vásárolt élelmezés
10

10

1

300

300

310


2.2.

Gázenergia-szolgáltatás400

400

243


2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás
20

20

8

250

250

169

5

2

10

4


2.4.

Víz- és csatornadíjak
35

35

22

40

40

2030

20


2.5.

Karbantartás, kisjavítás

200

200

253

50

50

0

100

100

6

10

0

10

37


3
2.6.

Egyéb szolgáltatás

0

315

317

500

500

494

700

700

657

0

0

0

0

136

132

Egyéb üzemeltetés, fenntartás58

500

500

494

700

700

657

136

132

Pénzügyi szolgáltatások
Adók, díjak egyéb befizetések


315

259
3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
3.1.

ÁHT belülre számlázott3.2.

ÁHT kívülre számlázott
300

300

0

4.

Pénzügyi szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
II.

Szolgáltatások

200

515

570

915

915

525

1 790

1 790

1 405

15

2

50

61

136

135
1.

ÁFA kiadások

311

311

179

298

298

159

648

648

257

4

0

30

20

140

109
1.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

311

311

179

298

298

159

648

648

257

4

0

30

20

140

109
1.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz2.

Kiküldetés, reklám

0

0

12

0

0

0

50

50

11

0

0

0

0

7

7
2.1.

Belföldi kiküldetés12
20

20

0

7

7
2.2.

Reprezentáció2.3.

Reklám- és propaganda30

30

11


3.

Egyéb dologi kiadások

30

30

4

50

50

0

300

300

185

0

0

0

0

0

0
4.

Számlázott szellemi tevékenység.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
III.

Különféle dologi kiadások

341

341

195

348

348

159

998

998

453

4

0

30

20

147

116
1.

Adók, díjak, egyéb befizetések

298

0

0

66

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0
1.1.

Munkáltató által fizetett SZJA

28

0

0

66

0

0

7

0

0


1.2.

Díjak, egyéb befizetések

270

0

0
IV.

Egyéb folyó kiadások

298

0

0

66

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások összesen

1 759

1 776

1 211

1 469

1 403

763

3 075

3 068

1 975

19

2

140

92

662

521

7. mellékletezer Ft-ban

Mérleg

Ssz.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak


ESZKÖZÖK01

A/I/1        Vagyoni értékű jogok

0

0

02

A/I/2        Szellemi termékek

0

0

03

A/I/3        Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

04

A/I        Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

0

0

05

A/II/1        Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

409 709

404 457

06

A/II/2        Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 688

15 958

07

A/II/3        Tenyészállatok

0

0

08

A/II/4        Beruházások, felújítások

0

0

09

A/II/5        Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

A/II        Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

428 397

420 415

11

A/III/1        Tartós részesedések (11>=12+13)

3 260

3 260

12

A/III/1a        - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

13

A/III/1b        - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

14

A/III/2        Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

15

A/III/2a        - ebből: államkötvények

0

0

16

A/III/2b        - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

17

A/III/3        Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

18

A/III        Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

3 260

3 260

19

A/IV/1        Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

20

A/IV/2        Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

21

A/IV        Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

22

A)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

431 657

423 675

23

B/I/1        Vásárolt készletek

114

84

24

B/I/2        Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

25

B/I/3        Egyéb készletek

0

0

26

B/I/4        Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

27

B/I/5        Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

28

B/I        Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

114

84

29

B/II/1        Nem tartós részesedések

0

0

30

B/II/2        Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

31

B/II/2a        - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

32

B/II/2b        - ebből: kincstárjegyek

0

0

33

B/II/2c        - ebből: államkötvények

0

0

34

B/II/2d        - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

35

B/II/2e        - ebből: befektetési jegyek

0

0

36

B/II        Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

37

B)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

114

84

38

C/I        Hosszú lejáratú betétek

0

0

39

C/II        Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

70

63

40

C/III        Forintszámlák

37 427

53 923

41

C/IV        Devizaszámlák

0

0

42

C/V        Idegen pénzeszközök

0

0

43

C)        PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

37 497

53 986

44

D/I/1        Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

45

D/I/1a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

46

D/I/2        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

47

D/I/2a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

48

D/I/3        Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

641

646

49

D/I/4        Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

3 809

4 344

50

D/I/5        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

51

D/I/6        Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

52

D/I/6a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

53

D/I/7        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

3 029

2 845

54

D/I/7a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

55

D/I/8        Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

56

D/I/8a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

57

D/I        Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

7 479

7 835

58

D/II/1        Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

59

D/II/1a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

60

D/II/2        Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

61

D/II/2a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

62

D/II/3        Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

63

D/II/4        Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

64

D/II/5        Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

65

D/II/6        Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

66

D/II/6a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

67

D/II/7        Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

68

D/II/7a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

69

D/II/8        Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

70

D/II8a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

71

D/II        Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

72

D/III/1        Adott előlegek (72>=73+...+77)

65

0

73

D/III/1a        - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

74

D/III/1b        - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

75

D/III/1c        - ebből: készletekre adott előlegek

34

0

76

D/III/1d        - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

77

D/III/1e        - ebből: egyéb adott előlegek

31

0

78

D/III/2        Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

79

D/III/3        Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

80

D/III/4        Forgótőke elszámolása

0

0

81

D/III/5        Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

82

D/III/6        Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

83

D/III/7        Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

84

D/III        Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

65

0

85

D)        KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

7 544

7 835

86

E)        EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1 747

4 965

87

F/1        Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

88

F/2        Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

89

F/3        Halasztott ráfordítások

0

0

90

F)        AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

478 559

490 545


FORRÁSOK92

G/I        Nemzeti vagyon induláskori értéke

431 771

431 771

93

G/II        Nemzeti vagyon változásai

0

0

94

G/III        Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

37 497

37 497

95

G/IV        Felhalmozott eredmény

8 892

8 892

96

G/V        Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

97

G/VI        Mérleg szerinti eredmény

0

-6 277

98

G)        SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

478 160

471 883

99

H/I/1        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

100

H/I/2        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

101

H/I/3        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

102

H/I/4        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

103

H/I/5        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

236

0

104

H/I/5a        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

105

H/I/6        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

106

H/I/7        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

107

H/I/8        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

108

H/I/8a        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

109

H/I/9        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

110

H/I/9a        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

111

H/I/9b        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

112

H/I/9c        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

113

H/I/9d        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

114

H/I/9e        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

115

H/I/9f        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

116

H/I/9g        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

117

H/I/9h        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

118

H/I        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

236

0

119

H/II/1        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

120

H/II/2        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

121

H/II/3        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

122

H/II/4        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

123

H/II/5        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

124

H/II/5a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

125

H/II/6        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

126

H/II/7        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

127

H/II/8        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

128

H/II/8a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

129

H/II/9        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

0

456

130

H/II/9a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

456

131

H/II/9b        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

132

H/II/9c        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

133

H/II/9d        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

134

H/II/9e        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

135

H/II/9f        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

136

H/II/9g        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

137

H/II/9h        - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

138

H/II        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

0

456

139

H/III/1        Kapott előlegek

163

369

140

H/III/2        Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

141

H/III/3        Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

142

H/III/4        Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

143

H/III/5        Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

144

H/III/6        Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

145

H/III/7        Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

146

H/III        Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

163

369

147

H)        KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

399

825

148

I)        EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

149

J)        KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

150

K/1        Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

151

K/2        Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

1 390

152

K/3        Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

16 447

153

K)        PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

0

17 837

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

478 559

490 545


8a. mellékletezer Ft-ban

Eredménykimutatás

Ssz.

Megnevezés

Tárgyi időszak

01

01        Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

21 497

02

02        Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7 256

03

03        Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

535

04

I        Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

29 288

05

04        Saját termelésű készletek állományváltozása

0

06

05        Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

07

II        Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

08

06        Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10 667

09

07        Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 714

10

08        Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

17 499

11

III        Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

34 880

12

09        Anyagköltség

3 444

13

10        Igénybe vett szolgáltatások értéke

9 599

14

11        Eladott áruk beszerzési értéke

0

15

12        Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

775

16

IV        Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

13 818

17

13        Bérköltség

15 253

18

14        Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 146

19

15        Bérjárulékok

5 209

20

V        Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

27 608

21

VI        Értékcsökkenési leírás

16 883

22

VII        Egyéb ráfordítások

23 084

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

-17 225

24

16        Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

25

17        Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

786

26

18        Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

27

18a        - ebből: árfolyamnyereség

0

28

VIII        Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

786

29

19        Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

30

20        Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

31

21        Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

456

32

21a        - ebből: árfolyamveszteség

0

33

IX        Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

456

34

B)        PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

330

35

C)        SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

-16 895

36

22        Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

37

23        Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

10 618

38

X        Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

10 618

39

XI        Rendkívüli ráfordítások

0

40

D)        RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

10 618

41

E)        MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

-6 277

8b. mellékletezer Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS


Megnevezés

Összeg

01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

76 387

02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

60 349

03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

16 038

04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

54 168

05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

54 168

07

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

70 206

08

05        Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06        Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III        Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07        Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08        Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV        Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B)        Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C)        Összes maradvány (=A+B)

70 206

16

D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 390

17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

68 816

18

F)        Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G)        Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0
9. melléklet


Pénzeszközök változásaMegnevezés

2013.12.31-én

2014.12.31-én

Változás Ft-ban

Változás %-ban

Pénztár

70 660 Ft

63 370 Ft

-7 290 Ft

-10,32%

Költségvetési számla

5 946 678 Ft

24 529 333 Ft

18 582 655 Ft

312,49%

Lekötött bankbetét

27 649 439 Ft

24 649 439 Ft

-3 000 000 Ft

-10,85%

Víziközmű számla

330 948 Ft

515 719 Ft

184 771 Ft

55,83%

Beruházási alap (Kamat) számla

3 499 610 Ft

1 080 080 Ft

-2 419 530 Ft

-69,14%

Összesen:

37 497 335 Ft

50 837 941 Ft

13 340 606 Ft

35,58%

10. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról

I.a helyi adókról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján
Magánszemélyek kommunális adója:


Dupla telek estén 1 telek adómentes:                                              20.000,- Ft


2014. évi kedvezmények összesen:                                                40.000,- Ft

II.Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítés mentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére.


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2014. évi vagyonkimutatása2013. évi záró

2014. évi záró


e Ft-ban

ESZKÖZÖK

478.559

490.545

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

431.657

423.675

I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok    Törzsvagyon forgalomképes                          korlátozottan forgalomképes                          forgalomképtelen    Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 2. Szellemi termékek    Törzsvagyon forgalomképes                          korlátozottan forgalomképes                          forgalomképtelen    Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 3. Immateriális javak értékhelyesbítése    Törzsvagyon forgalomképes                          korlátozottan forgalomképes                          forgalomképtelen    Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonII. Tárgyi eszközök

428.397

420.415

 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

409.709

404.457

     Törzsvagyon forgalomképes

46.597

46.509

                           korlátozottan forgalomképes

276.477

274.405

                           forgalomképtelen

86.635

83.543

     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18.688

15.958

     Törzsvagyon forgalomképes

4.193

6.117

                           korlátozottan forgalomképes

14.495

9.841

                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 3. Tenyészállatok     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 4. Beruházások, felújítások     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon


III. Befektetett pénzügyi eszközök

3.260

3.260

 1. Tartós részesedések     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

3.260

3.260

 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonIV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon  1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonB) FORGÓESZKÖZÖKI. Készletek

114

84

 1. Vásárolt készletek

114

84

 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatokII. Értékpapírok 1. Nem tartós részesedések 2. Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokC) PÉNZESZKÖZÖK I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

70

63

 III. Forintszámlák

37.427

53.923

 IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközökD) KÖVETELÉSEK

7.544

7.835

 I. Költségvetési évben esedékes követelések

7.479

7.835

 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

65


E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

1.747

4.965

F) Aktív időbeli elhatárolásokFORRÁSOK

478.559

490.545

G) SAJÁT TŐKE

478.160

471.883

 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

431.771

431.771

 II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke

37.497

37.497

 IV. Felhalmozott eredmény

8.892

8.892

 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény


-6.277

H) KÖTELEZETTSÉGEK

399

825

 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

236


 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek


456

 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

163

369

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOKJ) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOKK) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK


17837KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK


Könyvviteli mérlegen kívüli tételek

22.801

22.801
„0”-ra leírt használatban lévő eszközök állománya

22.801

22.801

                   használaton kívüli eszközök állományaÖnkormányzat tulajdonában levő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök  képzőművészeti alkotások  régészeti leletek  kép- és hang archívumok  gyűjtemények  kulturális javak


Könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek  kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek