Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2020. 07. 07

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő - testületének


8/2020.(VII.6.)


önkormányzati r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2019. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


(1) A Képviselő - testület Balatonmagyaród Község Önkormányzata és költségvetési intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtását


  I. bevételi főösszegét                                     81 453 e Ft-ban , ebből

                        1.) működési célú bevételét                 52 315 e Ft-ban ,

                        2.) felhalmozási célú bevételét                        e Ft-ban ,

                        3.) finanszírozási bevételét                  29 138 e Ft-ban,


  II. kiadási főösszegét                                    59 152 e Ft-ban , ebből

            1.) működési célú kiadását                 53 052 e Ft-ban,

ebből:

a) személyi jellegű kiadásokat           20 786 e Ft-ban,

b) munkaadót terhelő járulékokat        3 733 e Ft-ban,

c) dologi jellegű kiadásokat                19 013 e Ft-ban

d) egyéb műk. célú kiadások áht-n belüli      2 989 e Ft-ban,

e) egyéb műk. célú kiadások áht-n kívüli      1 652 e Ft-ban,

f) ellátottak pénzbeli juttatásai                      4 879 e Ft-ban,


            2.) felhalmozási célú kiadását               5 110 e Ft-ban ,

            ebből:

  1. beruházások összegét                       114  e Ft-ban,                       
  2. felújítások összegét                        4 996 e Ft-ban,
  3. egyéb felhalm. célú tám. áht-n belüli       e Ft-ban,
  4. egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívüli                


3.) finanszírozási kiadás                         990 e Ft-ban,


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi bevételeinek részletezését a 2, 3, mellékletek mutatják be.


(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2019. évi kiadásainak részletezését a 2, 3, 5, mellékletek mutatják be.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


2.§.


  1. A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását tudomásul veszi a 4. melléklet szerint.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A beruházási és felújítási kiadásokat az 5. melléklet szerint.

2. Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként az 1., 3a,  4. mellékletek szerint.


3.§


(1) Az önkormányzat – 2019. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványkimutatását és eredménykimutatását a 8. és 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §


(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2021. április 30-án.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balatonmagyaród Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) rendelet.     Erdős János                                                           Papné Szabó Mónika

     polgármester                                                                   jegyző


Kihirdetve: Balatonmagyaród, 2020. július 6.

Papné Szabó Mónika

         jegyző

Mellékletek