Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2016. 05. 06 - 2017. 04. 30

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő - testületének


6/2016.(V.05.)


önkormányzati r e n d e l e t e


az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


(1) A Képviselő - testület Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtását


  I. bevételi főösszegét                                  126 906 e Ft-ban , ebből

                        1.) működési célú bevételét                47 619 e Ft-ban ,

                        2.) felhalmozási célú bevételét              8 439 e Ft-ban ,

                        3.) finanszírozási bevételét                  70 848 e Ft-ban,


  II. kiadási főösszegét                                    63 939 e Ft-ban , ebből

            1.) működési célú kiadását                 47 489 e Ft-ban,

ebből:

a) személyi jellegű kiadásokat             19 085 e Ft-ban,

b) munkaadót terhelő járulékokat          4 450 e Ft-ban,

c) dologi jellegű kiadásokat                  19 578 e Ft-ban,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai               1 530 e Ft-ban,

e) egyéb műk. célú kiadások                   2 846 e Ft-ban,


            2.) felhalmozási célú kiadását                15 994 e Ft-ban ,

            ebből:

  1. beruházások összegét                        15 816 e Ft-ban,                       
  2. felújítások összegét                               178 e Ft-ban,


3.) finanszírozási kiadás                               456 e Ft-ban(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezését a 3a, 4a, mellékletek mutatják be.


(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2015. évi kiadásainak részletezését a 3b, 4b, 5, 6, mellékletek mutatják be.


(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Balatonmagyaród Község Önkormányzata kormányzati funkciónkénti kiadások, ill. a létszámadatok alakulását a rendelet 5, 6. táblázatai tartalmazzák.


Foglalkoztatottak létszáma az év végén: 10 fő


Ebből: Balatonmagyaród Önkormányzatánál                         3 fő,

            a Közmunka programban                                            7  fő2.§.


  1. A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását tudomásul veszi a 2. melléklet szerint.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A beruházási és felújítási kiadásokat az 4b. melléklet szerint.

2. Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkciónként a 3b., 5. és 6. mellékletek szerint.

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint.3.§(1) Az önkormányzat – 2015. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványkimutatását és eredménykimutatását a 8a. és 8b. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2015. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.4. §


(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2017. április 30-án.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) rendelet.

    Kalász Mátyás                                                       Papné Szabó Mónika

    polgármester                                                                     jegyző
Kihirdetve: Balatonmagyaród, 2016. május 5.Papné Szabó Mónika

         jegyző

1. melléklet

Balatonmagyaród Község Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének 2015. évi BEVÉTELEIT és KIADÁSAIT bemutató pénzügyi mérleg
adatok ezer Ft-ban
BEVÉTELEKKIADÁSOK


Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés

Kiem. előir. Szám

Kiemelt előirányzat neve

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés

A)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

55 073

50 232

52 852

53 030

47 619

A)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

54 485

52 668

56 809

57 005

47 489

I.

Működési támogatások

20 184

20 342

20 482

20 527

19 941

I.

Személyi juttatások

20 421

17 768

20 212

20 212

19 085

II.

Közhatalmi bevételek

22 553

22 553

24 553

24 686

21 090

II.

Munkaadókat terhelő járulékok ész szha

4 909

4 093

4 757

4 757

4 450

III.

Működési bevételek

12 336

7 337

7 817

7 817

6 588

III.

Dologi kiadások

25 206

25 854

26 689

26 879

19 578

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186

1 702

1 720

1 726

1 530
V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

3 251

3 431

3 431

2 846

B)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3 224

10 859

10 860

10 860

8 439

B)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

6 155

17 450

17 456

17 771

15 994

I.

Felhalmozási célú átadások ÁH belülről

0

7 635

7 635

7 635

7 585

I.

Beruházások

6 155

17 272

17 278

17 593

15 816

II.

Felhalmozási bevételek

380

380

380

380

29

II.

Felújítások

0

178

178

178

178

III.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

2 845

825

III.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

0

C)

Finanszírozási bevételek

58 169

64 853

66 379

70 206

70 848

C)

Finanszírozási kiadások

55 826

55 826

55 826

59 320

456


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091

134 096

126 906


KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091

134 096

63 9392a. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi bevételei

ezer Ft-banSorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés

I.

Működési támogatások

20 184

20 342

20 482

20 527

19 941

1.

Önkormányzat működési támogatásai

12 029

12 187

12 309

12 348

12 348


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

6 529

5 687

5 687

5 686

5 686


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0

0

0

0

0


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 032

5 178

5 178

5 245

5 245


1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0

122

244

217

217


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

268

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

8 155

8 155

8 173

8 179

7 593


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)

0

0

0

0

0


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

7 964

7 964

7 964

7 964

7 378


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

191

191

209

215

215

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

7 635

7 635

7 635

7 585

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

7 635

7 635

7 635

7 585

III.

Közhatalmi bevételek

22 553

22 553

24 553

24 686

21 090

1.

Jövedelemadók

0

0

0

0

0

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0

0

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0

0

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adó

6 014

6 014

7 114

7 167

6 704


4.1. Építményadó

1 754

1 754

2 354

2 354

1 891


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260

4 260

4 760

4 813

4 813

5.

Értékesítési és forglami adók

14 500

14 500

14 500

14 500

11 529


5.1. Iparűzési adó

14 500

14 500

14 500

14 500

11 529

6.

Gépjárműadó

819

819

969

969

871

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000

1 000

1 650

1 730

1 730

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

220

220

320

320

256

IV.

Működési bevételek

12 336

7 337

7 817

7 817

6 588

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

90

190

330

330

285

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 200

200

240

240

179

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 250

1 141

1 141

1 141

1 065

4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

5.

Ellátási díjak

3 100

3 100

3 100

3 100

2 869

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 836

816

816

816

814

7.

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

1 000

579

8.

Egyéb működési bevételek

860

890

1 190

1 190

797

V.

Felhalmozási bevételek

380

380

380

380

29

1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280

280

280

280

0

5.

Kamatbevételek

100

100

100

100

29

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

2 845

825

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

2 845

825

VIII.

Finanszírozási bevételek

58 169

64 853

66 379

70 206

70 848

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

58 169

64 853

66 379

70 206

70 848


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

0


1.2. Maradvány igénybevétele

58 169

64 853

66 379

70 206

70 206


1.3. ÁH belüli megelőlegezések

0

0

0

0

642


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091

134 096

126 9062b. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi kiadásai
ezer Ft-banSorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés

I.

Személyi juttatások

20 421

17 768

20 212

20 212

19 085

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672

15 577

14 770

2.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540

4 635

4 315

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 909

4 093

4 757

4 757

4 450

III.

Dologi kiadások

25 206

25 854

26 689

26 879

19 578

1.

Készletbeszerzés

5 824

4 905

4 904

4 904

4 054

2.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

210

150

3.

Szolgáltatási kiadások

12 403

13 798

14 447

14 637

11 283

4.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

7 128

4 091

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186

1 702

1 720

1 726

1 530

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

3 251

3 431

3 431

2 846

1.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

0

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 063

1 551

1 101

1 101

820

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

0

0

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 700

1 700

2 330

2 330

2 026

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

0

0

VI.

Beruházások

6 155

17 272

17 278

17 593

15 816

VII.

Felújítások

0

178

178

178

178

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0

0

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0

0

0

0

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

0

0

IX.

Finanszírozási kiadások

55 826

55 826

55 826

59 320

456


KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 466

125 944

130 091

134 096

63 9393a. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi működési célú bevételeiezer Ft-banSorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés

I.

Működési támogatások

20 184

20 342

20 482

20 527

19 941

1.

Önkormányzat működési támogatásai

12 029

12 187

12 309

12 348

12 348


1.1. Helyi önk működésének általános támogatása

6 529

5 687

5 687

5 686

5 686


 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

861

861

861

860

860


 - Talapülés-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám

4 804

4 804

4 804

4 804

4 804


 - Pénzbeli szociális ellátás

864

0

0

0

0


 - 2014. évi bérkompenzáció

0

22

22

22

22


1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tám.

0

0

0

0

0


1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 032

5 178

5 178

5 245

5 245


 - Falugondnoki szolgálat

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500


 - Szociális étkezés

1 162

1 162

1 162

1 273

1 273


 - Rendszeres szociális segély

164

168

168

169

169


 - Természetbeni lakásfenntartási támogatás

176

176

176

176

176


 - Ovódáztatási támogatás

30

40

40

40

40


 - Ágazati pótlék

0

268

268

223

223


 - Pénzbeli szociális ellátás

0

864

864

864

864


1.4. Kulturális feladatok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200


1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0

122

244

217

217


 - 2014. évi bérkompenzáció

0

0

0

0

0


 - Bérkompenzáció (2015. évi)

0

122

244

217

217


1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

268

0

0

0

0


 - Bérkompenzáció (2015. évi)

0

0

0

0

0


 - Ágazati pótlék

268

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.

8 155

8 155

8 173

8 179

7 593


2.1. Fejezeti kezeléstől (Gyermekvéd pénzbeli)

0

0

0

0

0


2.2. Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka)

7 964

7 964

7 964

7 964

7 378


2.3. Központi kezeléstől (Gyermekvédelmi természetben)

191

191

209

215

215

III.

Közhatalmi bevételek

22 553

22 553

24 553

24 686

21 090

1.

Jövedelemadók

0

0

0

0

0

2.

 Szociális hozzájárulási adó és járulék

0

0

0

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

0

0

0

0

0

4.

Vagyoni típusú adó

6 014

6 014

7 114

7 167

6 704


4.1. Építményadó

1 754

1 754

2 354

2 354

1 891


4.2. Magánszemélyek kommunális adója

4 260

4 260

4 760

4 813

4 813

5.

Értékesítési és forglami adók

14 500

14 500

14 500

14 500

11 529


5.1. Iparűzési adó

14 500

14 500

14 500

14 500

11 529

6.

Gépjárműadó

819

819

969

969

871

7.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000

1 000

1 650

1 730

1 730


 7.1. Talajterhelési díj

1 000

1 000

1 650

1 730

1 730

8.

Egyéb közhatalmi bevételek

220

220

320

320

256


 8.1. Pótlék, bírság

200

200

300

300

256


 8.2. Igazgatási szolgáltatási díj

20

20

20

20

0

IV.

Működési bevételek

12 336

7 337

7 817

7 817

6 588

1.

Árú- és készletértékesítés ellenértéke

90

190

330

330

285


 - Mg. termény eladás

60

60

200

230

216


 - Képeslap

30

30

30

0

0


 - Vashulladék

0

100

100

100

69

2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 200

200

240

240

179


 - Parkolójegy, parkerdő üzemeltetés

4 000

0

0

0

0


 - Hirdetés, fénymásolás

50

50

50

50

22


 - Köztemető fenntartás, működtetés

100

100

100

100

85


 - Belépőjegy (Műv. Ház)

50

50

50

50

32


 - Anyakönyvi szolgáltatás

0

0

40

40

40

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 250

1 141

1 141

1 141

1 065


 - Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke

1 250

1 141

1 141

1 141

1 065

4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

5.

Ellátási díjak

3 100

3 100

3 100

3 100

2 869


 - Intézményi ellátás

3 000

3 000

3 000

3 000

2 844


 - Munkahelyi étkezés

100

100

100

100

25

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 836

816

816

816

814

7.

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

1 000

579

8.

Egyéb működési bevételek

860

890

1 190

1 190

797


 - Ingatlan bérbeadás

560

560

560

560

421


 - Kányavári sziget bűfé, őstermelők bérleti díja

300

300

300

250

0


 - Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

50

48


 - Egyéb bevétel

0

30

330

330

328

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

1.

Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

55 238

58 262

59 783

63 295

63 937

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

55 238

58 262

59 783

63 295

63 937


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

0


1.2. Maradvány igénybevétele

55 238

58 262

59 783

63 295

63 295


1.3. ÁH belüli megelőlegezések

0

0

0

0

642


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

110 311

108 494

112 635

116 325

111 556
3b. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi működési célú kiadásaiezer Ft-banSorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés

I.

Személyi juttatások

20 421

17 768

20 212

20 212

19 085

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672

15 577

14 770

2.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540

4 635

4 315

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szha

4 909

4 093

4 757

4 757

4 450

III.

Dologi kiadások

25 206

25 854

26 689

26 879

19 578

1.

Készletbeszerzés

5 824

4 905

4 904

4 904

4 054

2.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

210

150

3.

Szolgáltatási kiadások

12 403

13 798

14 447

14 637

11 283

4.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

7 128

4 091

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 186

1 702

1 720

1 726

1 530


 - Rendszeres szociális segély

0

0

0

0

0


 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

205

211

211

211

211


 - Normatív lakásfenntartási támogatás

196

196

196

196

196


 - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben

191

191

209

215

215


 - Beiskolázási támogatás

0

500

500

500

450


 - Pénzbeli átmeneti segély

214

214

114

114

133


 - Pénzbeli temetési segély

150

150

150

150

105


 - Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás

100

100

300

300

180


 - Önkormányzat saját hatáskörben természetben

100

100

0

0

0


 - Óvodáztatási támogatás

30

40

40

40

40

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 763

3 251

3 431

3 431

2 846

1.

Elvonások és befizetések

0

0

0

0

0

2.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

1 063

1 551

1 101

1 101

820


 - Közoktatási támogatás Zalakaros

280

280

280

280

0


 - Gyermekek utaztatása KLIK

0

450

0

0

0


 - Fogorvosi ügyelet

25

25

25

25

25


 - Fejlesztési célú támogatás Kistérség

0

0

0

0

0


 - Belső ellenőrzés Kistérség

70

70

70

70

70


 - Orvosi ügyelet Kistérség működési hozzájárulás

93

93

93

93

93


 - Orvosi ügyelet díja (Kistérséghez)

424

462

462

462

462


 - Közösségi közlekedés pályázat Kistérség

111

111

111

111

111


 - SZAK családsegítés

35

35

35

35

35


 - SZAK gyermekjólét

25

25

25

25

24

3.

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

0

0

4.

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

1 700

1 700

2 330

2 330

2 026


 - Balatonmagyaródi Sport Egyesület

250

250

250

250

250


 - Tűzoltó Egyesület Balatonmagyaród

500

500

500

500

500


 - Kisbalaton Polgárőr Egyesület

260

260

260

260

260


 - Kis-Balaton Alapítvány támogatása

300

300

300

300

300


 - Gyermekek utaztatása KLIK

0

0

630

630

473


 - Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

20

20

20

20

20


 - TÖOSZ Budapest

10

10

10

10

10


 - Vörös Kereszt (házi segítségnyújtás)

360

360

360

360

213

5.

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

0

0

IX.

Finanszírozási kiadások

55 826

55 826

55 826

59 320

456


KIADÁSOK ÖSSZESEN

110 311

108 494

112 635

116 325

47 9454a. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételeiezer Ft-banSorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés

II.

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

7 635

7 635

7 635

7 585

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

2.

 Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

7 635

7 635

7 635

7 585


 - Fejezeti kezeléstől EU-s programokra

0

0

0

0

0


 - MVH pályázati támogatás

0

7 635

7 635

7 635

7 585

V.

Felhalmozási bevételek

380

380

380

380

29

1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

4.

Önkormányzati vagyon üzemeletetés

280

280

280

280

0

5.

Kamatbevételek

100

100

100

100

29

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

2 845

825

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 844

2 844

2 845

2 845

825


 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

2 844

2 844

2 845

2 845

825

VIII.

Finanszírozási bevételek

2 931

6 591

6 596

6 911

6 911

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

2 931

6 591

6 596

6 911

6 911


1.1. Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

0


1.2. Maradvány igénybevétele

2 931

6 591

6 596

6 911

6 911


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 155

17 450

17 456

17 771

15 350


4b. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú kiadásaiezer Ft-banSorsz.

Megnevezés

2015. évi előir.

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés

VI.

Beruházások

6 155

17 272

17 278

17 593

15 816


 - Kamera rendszer

4 500

4 500

4 500

4 815

4 814


 - Zongora

200

200

206

206

206


 - Kültéri pingpong asztal

455

455

455

455

0


 - Irodabútor csere

1 000

1 000

1 000

1 000

0


 - Laptop

0

115

115

115

112


 - Asztai számítógép

0

95

95

95

93


 - Kasza kistraktorhoz

0

515

515

515

499


 - Utánfutó

0

300

300

300

0


 - Falugondnoki busz

0

10 092

10 092

10 092

10 092

VII.

Felújítások

0

178

178

178

178


 - Ablak csere fodrász üzlet

0

178

178

178

178

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül

0

0

0

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül

0

0

0

0

0

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre

0

0

0

0

0

IX.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0


KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 155

17 450

17 456

17 771

15 994

5. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi Személyi juttatásai és Munkaadót terhelő járulékai
Kormányzati funkciók
ezer Ft-ban

Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés


051030 Települési hulladék gyűjt.

045160 Közútak, hidak üzem.

900020 Munkahelyi étkezés

900020 I.félévi mód

900020 III.n.évi mód

Teljesítés

013350 Önkormányzati vagyon gazd

066010 Zöldterület-kezelés

066010 I.félévi mód

066010 III.n.évi mód

066010 IV.n.évi mód

Teljesítés

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

011130 III.n.évi mód

011130 IV.n.évi mód

Teljesítés

064010 Közvilágítás

081030 Sport lét. műk.

013320 Köztem fenntart. műk.

I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672

15 577

14 770


0

0

59

18

22

22

0

2 857

1 778

2 123

2 083

1 970

0

1 413

1 318

1 278

0

0

0

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

15 538

12 163

12 511

12 511

11 781
50

10

14

14


2 390

1 515

1 860

1 820

1 707


344

344

340
2.

Normatív jutalmak

693

1 492

2 524

2 429

2 361
4

7

7

7


221

116

116

116

116


1 032

937

901
3.

Céljuttatás

0

4.

Helyettesítési díj, túlóra

0

5.

Végkielégítés

0

6.

Jubileumi jutalom

0

7.

Béren kívüli juttatások

947

600

637

637

628
5

1

1

1


246

147

147

147

147


37

37

37
8.

Költségtérítések

0

9.

Lakhatási támogatások

0

10.

Szociális támogatások

0

11.

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0

II.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540

4 635

4 315143

143

143

1 481

907

1 002

1 002

Személyi juttatások összesen

20 421

17 768

20 212

20 212

19 085


0

0

59

18

22

22

0

2 857

1 778

2 266

2 226

2 113

1 481

2 320

2 320

2 280

0

0

0

1.

Szociális hozzájárulási adó

4 570

3 878

4 529

4 529

4 226
16

3

6

6


705

441

573

573

567

400

617

617

606
2.

Egészségügyi hozzájárulás

159

101

107

107

105
1

0

0

0


41

25

25

25

25


6

6

6
3.

Munkaadót terhelő SZJA

180

114

121

121

119
1

0

0

0


47

28

28

28

28


7

7

7

Munkaadót terhelő jár. és SZHA

4 909

4 093

4 757

4 757

4 450


0

0

18

3

6

6

0

793

494

626

626

620

400

630

630

619

0

0

0Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés


066020 Város-, és község gazd.

066020 III.n.évi mód

066020 IV.n.évi mód

Teljesítés

107051 Szociális étkezés

107051 I.félévi mód

107051 IV.n.évi mód

Teljesítés

107055 Falugond. szolg.

107055 III.n.évi mód

Teljesítés

054020 Védett term. területek

054020 I.félévi mód

082091 Közműv. int.

082091 I.félévi mód

082091 IV.n.évi mód

Teljesítés

041232 Közfoglalkoztat.

Teljesítés

I.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 178

14 255

15 672

15 577

14 770


1 642

1 297

1 336

1 333

2 918

2 637

2 644

2 638

1 900

1 901

1 901

1 722

0

460

660

653

471

5 620

5 157

1.

Törvény szerinti illetmény, munkabér

15 538

12 163

12 511

12 511

11 781


1 380

1 035

1 074

1 071

2 468

1 618

1 618

1 615

1 626

1 627

1 627

1 610

0

394

394

394

250

5 620

5 157

2.

Normatív jutalmak

693

1 492

2 524

2 429

2 361


115

115

115

115

197

898

898

895

127

127

12729

229

229

2003.

Céljuttatás

0

4.

Helyettesítési díj, túlóra

0

5.

Végkielégítés

0

6.

Jubileumi jutalom

0

7.

Béren kívüli juttatások

947

600

637

637

628


147

147

147

147

253

121

128

128

147

147

147

112

0

37

37

30

218.

Költségtérítések

0

9.

Lakhatási támogatások

0

10.

Szociális támogatások

0

11.

Foglalkoztatottak egyéb juttatásai

0

II.

Külső személyi juttatások

3 243

3 513

4 540

4 635

4 315


600

1 915

1 915

1 812

122

265

2331 040

1 310

1 310

1 125
Személyi juttatások összesen

20 421

17 768

20 212

20 212

19 085


2 242

3 212

3 251

3 145

2 918

2 637

2 644

2 638

2 022

2 166

2 134

1 722

0

1 500

1 970

1 963

1 596

5 620

5 157

1.

Szociális hozzájárulási adó

4 570

3 878

4 529

4 529

4 226


566

827

827

720

788

681

681

678

506

544

530

435

0

395

522

522

395

759

724

2.

Egészségügyi hozzájárulás

159

101

107

107

105


25

25

25

25

42

20

21

21

25

25

25

19

0

6

6

5

33.

Munkaadót terhelő SZJA

180

114

121

121

119


28

28

28

28

48

23

24

24

28

28

28

21

0

7

7

6

4
Munkaadót terhelő jár. és SZHA

4 909

4 093

4 757

4 757

4 450


619

880

880

773

878

724

726

723

559

597

583

475

0

408

535

533

402

759

7246. mellékletBalatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi Dologi kiadásai

Kormányzati funkciók

ezer Ft-ban
Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés


051030 Települési hulladék gyűjt.

051030 IV.n.évi mód

Teljesítés

045160 Közútak, hidak üzem.

045160 III.n.évi mód

045160 IV.n.évi mód

Teljesítés

900020 Munkahelyi étkezés

900020 I.félévi mód

Teljesítés

013350 Önkormányzati vagyonnal gazd

013350 I.félévi mód

013350 III.n.évi mód

013350 IV.n.évi mód

Teljesítés


1.

Élelmiszerek

1 700

869

869

869

869

34

7

72.

Irodaszer, nyomtatvány

85

70

70

80

77


3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

41

40

40

40

37


4.

Hajtó- és kenőanyag

612

712

712

712

553


5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 621

1 638

1 652

1 652

1 494

2

1

16.

Munkaruha, védőruha

230

230

235

235

231

1

0

07.

Egyéb készletek (anyagok)

1 035

846

826

826

630

250

200

200

171

2

0

08.

Reprezentáció

500

500

500

490

163


I.

Készletbeszerzések

5 824

4 905

4 904

4 904

4 054


0

0

0

250

200

200

171

39

8

8

0

0

0

0

0


1.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

210

150


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

150

150

150

150

98


1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

50

50

60

60

52


2.

Különféle szolgáltatási kiadások

11 153

12 657

13 276

13 466

10 418


3 500

3 320

2 524

200

250

265

261

13

2

2

195

345

535

555

529


2.1.

Vásárolt élelmezés

910

2 900

3 000

3 000

2 138


2.2.

Gázenergia-szolgáltatás

590

586

736

736

596

5

1

1

60

60

60

60

59


2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 283

1 251

1 301

1 301

1 237

3

1

1

30

30

30

30

21


2.4.

Víz- és csatornadíjak

260

228

347

347

185

3

0

0

30

30

70

70

56


2.5.

Karbantartás, kisjavítás

1 120

1 197

1 347

1 537

1 371

1

0

0

50

200

350

370

369


2.6.

Egyéb szolgáltatás

6 990

6 495

6 545

6 545

4 891


3500

3320

2524

200

250

265

261

1

0

0

25

25

25

25

24Egyéb üzemeltetés, fenntartás

6 345

5 850

5 900

5 600

3 995


3500

3320

2524

200

250

265

261

1

0

0
Pénzügyi szolgáltatások

250

250

250

250

245Adók, díjak egyéb befizetések

395

395

395

695

651
25

25

25

25

24


3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 250

1 141

1 171

1 171

865


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

400

400

400

314


3.1.

ÁHT belülre számlázott

700

700

700

700

510


3.2.

ÁHT kívülre számlázott

550

441

471

471

355
400

400

400

400

314


II.

Szolgáltatások

12 603

13 998

14 657

14 847

11 433


3 500

3 320

2 524

200

250

265

261

13

2

2

595

745

935

955

843


1.

ÁFA kiadások

6 029

6 201

6 368

6 368

3 704


945

945

648

122

122

120

46

14

3

3

154

195

244

244

220


1.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

5 029

5 201

5 368

5 368

3 588


945

945

648

122

122

120

46

14

3

3

154

195

244

244

220


1.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1 000

1 000

1 000

116


2.

Kiküldetés, reklám

200

200

210

210

146


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2.1.

Belföldi kiküldetés

70

70

80

80

26


2.2.

Reklám- és propaganda

130

130

130

130

120


3.

Egyéb dologi kiadások

500

500

500

500

241


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4.

Számlázott szellemi tevékenység.

50

50

50

50

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


III.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

7 128

4 091


945

945

648

122

122

120

46

14

3

3

154

195

244

244

220Dologi kiadások összesen

25 206

25 854

26 689

26 879

19 578


4 445

4 265

3 172

572

572

585

478

66

13

13

749

940

1 179

1 199

1 063


 - 2 -


6. melléklet


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi Dologi kiadásai

Kormányzati funkciók


ezer Ft-banMegnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés


066010 Zöldterület-kezelés

066010 I.félévi mód

066010 IV.névi mód

Teljesítés

011130 Önkorm. Jogalkotó és ig. tev.

064010 Közvilágítás

064010 IV. n.évi mód

Teljesítés

066020 Város-, és község gazd.

066020 III.n.évi mód

066020 IV.n.évi mód

Teljesítés

107051 Szociális étkezés

107051 I.félévi mód

107051 IV.névi mód

Teljesítés

1.

Élelmiszerek

1 700

869

869

869

869


1 666

862

862

862

2.

Irodaszer, nyomtatvány

85

70

70

80

77


50

50

60

59

5

0

0

0

3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

41

40

40

40

37


35

35

35

31

6

5

5

6

4.

Hajtó- és kenőanyag

612

712

712

712

553100

100

55

5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 621

1 638

1 652

1 652

1 494


50

100

100

90

350

350

250

121

98

66

66

65

6.

Munkaruha, védőruha

230

230

235

235

231


20

20

20

20

20

20

20

20

29

30

30

30

7.

Egyéb készletek (anyagok)

1 035

846

826

826

630


150

150

150

69

80

110

110

111

118

31

31

31

8.

Reprezentáció

500

500

500

490

163


500

500

490

163

I.

Készletbeszerzések

5 824

4 905

4 904

4 904

4 054


220

370

370

234

0

0

0

0

1 035

1 065

965

505

1 922

994

994

994

1.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

210

150


0

0

0

0

0

0

0

0

200

210

210

150

0

0

0

0

1.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

150

150

150

150

98


150

150

150

98

1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

50

50

60

60

52


50

60

60

52

2.

Különféle szolgáltatási kiadások

11 153

12 657

13 276

13 466

10 418


250

250

290

123

0

1 155

1 260

1 216

1 610

1 860

1 810

1 451

1 077

3 051

2 996

1 960

2.1.

Vásárolt élelmezés

910

2 900

3 000

3 000

2 138


100

100

100

22

500

2 500

2 500

1 716

2.2.

Gázenergia-szolgáltatás

590

586

736

736

596150

100

89

225

225

225

102

2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 283

1 251

1 301

1 301

1 237800

905

905


50

50

10

137

137

82

60

2.4.

Víz- és csatornadíjak

260

228

347

347

18550

50

30

137

137

137

31

2.5.

Karbantartás, kisjavítás

1 120

1 197

1 347

1 537

1 371


50

50

90

88


240

240

201

150

150

150

118

49

17

17

17

2.6.

Egyéb szolgáltatás

6 990

6 495

6 545

6 545

4 891


200

200

200

35

0

115

115

110

1360

1360

1360

1182

29

35

35

34


Egyéb üzemeltetés, fenntartás

6 345

5 850

5 900

5 600

3 995


200

200

200

35


115

115

110

1000

1000

855

715

29

35

35

34


Pénzügyi szolgáltatások

250

250

250

250

245


250

250

250

245


Adók, díjak egyéb befizetések

395

395

395

695

651


110

110

255

222

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 250

1 141

1 171

1 171

865


0

0

0

0

0

0

0

0

700

700

700

510

0

0

0

0

3.1.

ÁHT belülre számlázott

700

700

700

700

510


700

700

700

510

3.2.

ÁHT kívülre számlázott

550

441

471

471

355


II.

Szolgáltatások

12 603

13 998

14 657

14 847

11 433


250

250

290

123

0

1 155

1 260

1 216

2 510

2 770

2 720

2 111

1 077

3 051

2 996

1 960

1.

ÁFA kiadások

6 029

6 201

6 368

6 368

3 704


149

190

190

103

0

312

314

314

2 038

2 116

2 096

609

810

1 095

1 095

750

1.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

5 029

5 201

5 368

5 368

3 588


149

190

190

103


312

314

314

1038

1116

1096

493

810

1095

1095

750

1.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1 000

1 000

1 000

116


1000

1000

1000

116

2.

Kiküldetés, reklám

200

200

210

210

146


0

0

0

0

0

0

0

0

150

150

160

109

0

0

0

0

2.1.

Belföldi kiküldetés

70

70

80

80

26


50

50

50

1

2.2.

Reklám- és propaganda

130

130

130

130

120


100

100

110

108

3.

Egyéb dologi kiadások

500

500

500

500

241


100

100

100

80

0

0

0

0

100

100

100

56

0

0

0

0

4.

Számlázott szellemi tevékenység.

50

50

50

50

0


0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

50

0

0

0

0

0

III.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

7 128

4 091


249

290

290

183

0

312

314

314

2 338

2 416

2 406

774

810

1 095

1 095

750


Dologi kiadások összesen

25 206

25 854

26 689

26 879

19 578


719

910

950

540

0

1 467

1 574

1 530

5 883

6 251

6 091

3 390

3 809

5 140

5 085

3 704

 - 3 -

6. mellékletBalatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi  Dologi kiadásai

Kormányzati funkciók

ezer Ft-ban
Megnevezés

2015. évi előir

I. félévi mód

III. n.évi mód

IV. n.évi mód

Teljesítés


107055 Falugond. szolg.

107055 IV.névi mód

Teljesítés

054020 Védett term. területek

054020 I.félévi mód

054020 III.n.évi mód

Teljesítés

082091 Közműv. int.

082091 I.félévi mód

082091 III.n.évi mód

082091 IV.n.évi mód

Teljesítés

081030 Sport lét. műk.

Teljesítés1.

Élelmiszerek

1 700

869

869

869

869


2.

Irodaszer, nyomtatvány

85

70

70

80

77

30

0

0

0


20

20

20

18

3.

Könyv, folyóírat, egyéb inf.hord.

41

40

40

40

37


4.

Hajtó- és kenőanyag

612

712

712

712

553


500

500

399


5.

Kisértékű tárgyi eszköz

1 621

1 638

1 652

1 652

1 494


50

350

344

350

350

350

150

142

6.

Munkaruha, védőruha

230

230

235

235

231


20

20

20


7.

Egyéb készletek (anyagok)

1 035

846

826

826

630


50

50

15

100

0

0

0

70

70

70

70

26

8.

Reprezentáció

500

500

500

490

163


I.

Készletbeszerzések

5 824

4 905

4 904

4 904

4 054


620

920

778

130

0

0

0

420

440

440

240

186

0

01.

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

210

210

150


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.1.

Nem adatátvit célú távközl (telefon)

150

150

150

150

98


1.2.

Adatátviteli célú távközl (internet)

50

50

60

60

52


2.

Különféle szolgáltatási kiadások

11 153

12 657

13 276

13 466

10 418


560

715

649

690

71

100

99

1 730

1 730

1 830

1 960

1 466

13

42.1.

Vásárolt élelmezés

910

2 900

3 000

3 000

2 138

10

0

0

0

300

300

400

400

400

2.2.

Gázenergia-szolgáltatás

590

586

736

736

596

300

300

300

350

345

2.3.

Villamosenergia-szolgáltatás

1 283

1 251

1 301

1 301

1 237

100

70

70

70

200

200

200

150

164

3

12.4.

Víz- és csatornadíjak

260

228

347

347

185

30

1

30

29

30

30

30

30

18

2.5.

Karbantartás, kisjavítás

1 120

1 197

1 347

1 537

1 371


300

300

244

50

0

0

0

100

100

100

230

229

10

32.6.

Egyéb szolgáltatás

6 990

6 495

6 545

6 545

4 891


260

415

405

500

0

0

0

800

800

800

800

310

0

0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás

6 345

5 850

5 900

5 600

3 995

500

0

0

0

800

800

800

800

310


Pénzügyi szolgáltatások

250

250

250

250

245Adók, díjak egyéb befizetések

395

395

395

695

651


260

415

405


3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 250

1 141

1 171

1 171

865


0

0

0

150

41

71

41

0

0

0

0

0

0

03.1.

ÁHT belülre számlázott

700

700

700

700

510


3.2.

ÁHT kívülre számlázott

550

441

471

471

355

150

41

71

41


II.

Szolgáltatások

12 603

13 998

14 657

14 847

11 433


560

715

649

840

112

171

140

1 730

1 730

1 830

1 960

1 466

13

41.

ÁFA kiadások

6 029

6 201

6 368

6 368

3 704


248

268

266

221

29

37

36

648

653

680

680

372

4

11.1.

Vás. term. és szolg. Áfa kiadásai

5 029

5 201

5 368

5 368

3 588


248

268

266

221

29

37

36

648

653

680

680

372

4

11.2.

Kiszáml. term. és szolg. Áfa befiz

1 000

1 000

1 000

1 000

116


2.

Kiküldetés, reklám

200

200

210

210

146


0

0

0

0

0

0

0

50

50

60

50

37

0

02.1.

Belföldi kiküldetés

70

70

80

80

26

20

20

30

30

25

2.2.

Reklám- és propaganda

130

130

130

130

120

30

30

30

20

12

3.

Egyéb dologi kiadások

500

500

500

500

241


0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

105

0

04.

Számlázott szellemi tevékenység.

50

50

50

50

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0III.

Különféle dologi kiadások

6 779

6 951

7 128

7 128

4 091


248

268

266

221

29

37

36

998

1 003

1 040

1 030

514

4

1
Dologi kiadások összesen

25 206

25 854

26 689

26 879

19 578


1 428

1 903

1 693

1 191

141

208

176

3 148

3 173

3 310

3 230

2 166

17

5
7. mellékletezer Ft-ban

12/A Mérleg

Ssz.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak


ESZKÖZÖK01

A/I/1        Vagyoni értékű jogok

0

0

02

A/I/2        Szellemi termékek

0

0

03

A/I/3        Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

04

A/I        Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

0

0

05

A/II/1        Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

404 457

389 050

06

A/II/2        Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15 958

21 148

07

A/II/3        Tenyészállatok

0

0

08

A/II/4        Beruházások, felújítások

0

0

09

A/II/5        Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

A/II        Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

420 415

410 198

11

A/III/1        Tartós részesedések (11>=12+13)

3 260

3 260

12

A/III/1a        - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

13

A/III/1b        - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

14

A/III/2        Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

15

A/III/2a        - ebből: államkötvények

0

0

16

A/III/2b        - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

17

A/III/3        Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

18

A/III        Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

3 260

3 260

19

A/IV/1        Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

20

A/IV/2        Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

21

A/IV        Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

22

A)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

423 675

413 458

23

B/I/1        Vásárolt készletek

84

0

24

B/I/2        Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

25

B/I/3        Egyéb készletek

0

0

26

B/I/4        Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

27

B/I/5        Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

28

B/I        Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

84

0

29

B/II/1        Nem tartós részesedések

0

0

30

B/II/2        Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

31

B/II/2a        - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

32

B/II/2b        - ebből: kincstárjegyek

0

0

33

B/II/2c        - ebből: államkötvények

0

0

34

B/II/2d        - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

35

B/II/2e        - ebből: befektetési jegyek

0

0

36

B/II        Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

37

B)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

84

0

38

C/I        Hosszú lejáratú betétek

0

0

39

C/II        Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

63

16

40

C/III        Forintszámlák

53 923

46 808

41

C/IV        Devizaszámlák

0

0

42

C/V        Idegen pénzeszközök

0

0

43

C)        PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

53 986

46 824

44

D/I/1        Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

45

D/I/1a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

46

D/I/2        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

47

D/I/2a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

48

D/I/3        Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

646

2 020

49

D/I/4        Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

4 344

4 452

50

D/I/5        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

51

D/I/6        Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

52

D/I/6a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

53

D/I/7        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

2 845

2 020

54

D/I/7a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

55

D/I/8        Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

56

D/I/8a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

57

D/I        Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

7 835

8 492

58

D/II/1        Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

59

D/II/1a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

60

D/II/2        Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

61

D/II/2a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

62

D/II/3        Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

63

D/II/4        Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

64

D/II/5        Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

65

D/II/6        Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

66

D/II/6a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

67

D/II/7        Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

68

D/II/7a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

69

D/II/8        Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

70

D/II8a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

71

D/II        Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

72

D/III/1        Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

73

D/III/1a        - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

74

D/III/1b        - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

75

D/III/1c        - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

76

D/III/1d        - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

77

D/III/1e        - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

78

D/III/2        Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

79

D/III/3        Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

80

D/III/4        Forgótőke elszámolása

0

26

81

D/III/5        Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

82

D/III/6        Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

83

D/III/7        Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

84

D/III        Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

0

26

85

D)        KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

7 835

8 518

86

E)        EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

4 965

6 294

87

F/1        Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

88

F/2        Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

89

F/3        Halasztott ráfordítások

0

0

90

F)        AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

490 545

475 094


FORRÁSOK92

G/I        Nemzeti vagyon induláskori értéke

431 771

431 771

93

G/II        Nemzeti vagyon változásai

0

0

94

G/III        Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

37 497

37 497

95

G/IV        Felhalmozott eredmény

8 892

2 615

96

G/V        Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

97

G/VI        Mérleg szerinti eredmény

-6 277

975

98

G)        SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

471 883

472 858

99

H/I/1        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

100

H/I/2        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

101

H/I/3        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

102

H/I/4        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

103

H/I/5        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

104

H/I/5a        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

105

H/I/6        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

106

H/I/7        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

107

H/I/8        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

108

H/I/8a        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

109

H/I/9        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

110

H/I/9a        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

111

H/I/9b        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

112

H/I/9c        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

113

H/I/9d        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

114

H/I/9e        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

115

H/I/9f        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

116

H/I/9g        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

117

H/I/9h        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

118

H/I        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

0

0

119

H/II/1        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

120

H/II/2        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

121

H/II/3        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

122

H/II/4        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

123

H/II/5        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

124

H/II/5a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

125

H/II/6        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

126

H/II/7        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

127

H/II/8        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

128

H/II/8a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

129

H/II/9        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

456

642

130

H/II/9a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

131

H/II/9b        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

132

H/II/9c        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

133

H/II/9d        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

134

H/II/9e        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

135

H/II/9f        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

136

H/II/9g        - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

137

H/II/9h        - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

138

H/II        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

456

642

139

H/III/1        Kapott előlegek

369

159

140

H/III/2        Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

141

H/III/3        Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

142

H/III/4        Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

143

H/III/5        Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

144

H/III/6        Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

145

H/III/7        Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

146

H/III        Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

369

159

147

H)        KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

825

801

148

I)        EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

149

J)        KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

150

K/1        Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

151

K/2        Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 390

1 435

152

K/3        Halasztott eredményszemléletű bevételek

16 447

0

153

K)        PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

17 837

1 435

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

490 545

475 094


8a. mellékletezer Ft-ban

13/A Eredménykimutatás

Ssz.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

01        Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

21 497

21 070

02

02        Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7 256

4 398

03

03        Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

535

2

04

I        Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

29 288

25 470

05

04        Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

06

05        Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

07

II        Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

08

06        Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10 667

12 347

09

07        Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 714

7 593

10

08        Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

17 499

5 500

11

III        Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

34 880

25 440

12

09        Anyagköltség

3 444

4 054

13

10        Igénybe vett szolgáltatások értéke

9 599

10 578

14

11        Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

15

12        Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

775

864

16

IV        Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

13 818

15 496

17

13        Bérköltség

15 253

14 310

18

14        Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 146

4 821

19

15        Bérjárulékok

5 209

4 449

20

V        Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

27 608

23 580

21

VI        Értékcsökkenési leírás

16 883

20 418

22

VII        Egyéb ráfordítások

23 084

15 081

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

-17 225

-23 665

24

16        Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

25

17        Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

786

608

26

18        Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

0

27

18a        - ebből: árfolyamnyereség

0

0

28

VIII        Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

786

608

29

19        Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

30

20        Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

31

21        Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

456

642

32

21a        - ebből: árfolyamveszteség

0

0

33

IX        Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

456

642

34

B)        PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

330

-34

35

C)        SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

-16 895

-23 699

36

22        Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

7 585

37

23        Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

10 618

17 089

38

X        Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

10 618

24 674

39

XI        Rendkívüli ráfordítások

0

0

40

D)        RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

10 618

24 674

41

E)        MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

-6 277

975

8b. mellékletezer Ft-ban

7/A MARADVÁNYKIMUTATÁS


Megnevezés

Összeg

01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

56 057

02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

63 482

03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-7 425

04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

70 848

05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

456

06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

70 392

07

A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

62 967

08

05        Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06        Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III        Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07        Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08        Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV        Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B)        Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C)        Összes maradvány (=A+B)

62 967

16

D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 435

17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

61 532

18

F)        Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G)        Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

9. melléklet


Pénzeszközök változásaMegnevezés

2014.12.31-én

2015.12.31-én

Változás Ft-ban

Változás %-ban

Pénztár

63 370 Ft

15 670 Ft

-47 700 Ft

-75,27%

Költségvetési számla

24 529 333 Ft

16 350 919 Ft

-8 178 414 Ft

-33,34%

Lekötött bankbetét

24 649 439 Ft

28 008 687 Ft

3 359 248 Ft

13,63%

Víziközmű számla

515 719 Ft

1 340 137 Ft

824 418 Ft

159,86%

Beruházási alap (Kamat) számla

1 080 080 Ft

1 108 814 Ft

28 734 Ft

2,66%

Összesen:

50 837 941 Ft

46 824 227 Ft

-4 013 714 Ft

-7,90%
10. melléklet
Balatonmagyaród Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról

I.a helyi adókról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet alapján
Magánszemélyek kommunális adója:


Dupla telek estén 1 telek adómentes:                                              20.000,- Ft


2015. évi kedvezmények összesen:                                                60.000,- Ft

II.Balatonmagyaród Község Önkormányzata térítés mentesen biztosítja az orvosi rendelő használatát a vállalkozó orvos részére.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2015. évi vagyonkimutatása
2015. évi záró

2016. évi záró


e Ft-ban

ESZKÖZÖK

490.545

475.094

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

423.675

413.458

I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok    Törzsvagyon forgalomképes                          korlátozottan forgalomképes                          forgalomképtelen    Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 2. Szellemi termékek    Törzsvagyon forgalomképes                          korlátozottan forgalomképes                          forgalomképtelen    Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 3. Immateriális javak értékhelyesbítése    Törzsvagyon forgalomképes                          korlátozottan forgalomképes                          forgalomképtelen    Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonII. Tárgyi eszközök

420.415

410.198

 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

404.457

389.050

     Törzsvagyon forgalomképes

46.509

48.203

                           korlátozottan forgalomképes

274.405

265.908

                           forgalomképtelen

83.543

74.939

     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15.958

21.148

     Törzsvagyon forgalomképes

6.117

217

                           korlátozottan forgalomképes

9.841

20.373

                           forgalomképtelen


558

     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 3. Tenyészállatok     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 4. Beruházások, felújítások     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon


III. Befektetett pénzügyi eszközök

3.260

3.260

 1. Tartós részesedések     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

3.260

3.260

 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonIV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon  1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése     Törzsvagyon forgalomképes                           korlátozottan forgalomképes                           forgalomképtelen     Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonB) FORGÓESZKÖZÖKI. Készletek

84


 1. Vásárolt készletek

84


 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 3. Egyéb készletek 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 5. Növendék-, hízó és egyéb állatokII. Értékpapírok 1. Nem tartós részesedések 2. Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokC) PÉNZESZKÖZÖK I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

63

16

 III. Forintszámlák

53.923

46.808

 IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközökD) KÖVETELÉSEK

7.835

8.518

 I. Költségvetési évben esedékes követelések

7.835

8.492

 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások


26

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

4.965

6.294

F) Aktív időbeli elhatárolásokFORRÁSOK

490.545

475.094

G) SAJÁT TŐKE

471.883

472.858

 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

431.771

431.771

 II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke

37.497

37.497

 IV. Felhalmozott eredmény

8.892

2.615

 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény

-6.277

975

H) KÖTELEZETTSÉGEK

825

801

 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

456

642

 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

369

159

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOKJ) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOKK) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

17837

1.435KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK


Könyvviteli mérlegen kívüli tételek

22.801

25.151
„0”-ra leírt használatban lévő eszközök állománya

22.801

25.151

                   használaton kívüli eszközök állományaÖnkormányzat tulajdonában levő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök  képzőművészeti alkotások  régészeti leletek  kép- és hang archívumok  gyűjtemények  kulturális javak


Könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek  kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek