Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XII.01.) önkormányzati rendelete

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 02 - 2017. 12. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 11/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló

1/2017.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) – (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait a 2b., 3b. melléklet részletezi, a 2017. évi költségvetés bevételeit a 2a., 3a. melléklet részletez, azt


72 700 eFt költségvetési kiadással

 50 261 eFt költségvetési bevétellel

22 439 eFt költségvetési hiánnyal


állapítja meg.

(2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 22 439 eFt finanszírozási bevétellel (22 439 e Ft belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 114 833 eFt. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 7 929 eFt működési hiány, és 14 510 eFt felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.


2.§


(1)A R. 3 § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Kiemelt bevételi előirányzatok:

a) Működési bevételek

1.Működési célú támogatások              26 312 eFt


Költségvetési bevételek összesen:                     50 261 eFt”


                                                        3.§(1) A R. 4 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Működési kiadások

1.Személyi juttatások                               20 800 eFt

2.Munkaadókat terhelő járulékok               4 504 eFt

                        3.Dologi kiadások                                     22 364 eFt

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai                    4 391 eFt                        


Költségvetési kiadások összesen                             72 700 eFt


4.§


A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,

a R. 2a. számú melléklete helyébe e rendelet 2a. számú melléklete,

a R. 2b. számú melléklete helyébe e rendelet 2b. számú melléklete,

a R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,

a R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete,
5.§


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.            Kalász Mátyás                                                           Papné Szabó Mónika

            polgármester                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve!

Balatonmagyaród, 2017. december 1.

Papné Szabó Mónika

                                                                                                          jegyző


Mellékletek