Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (III.29.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2019. 04. 01

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete


a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és

adományozásárólBalatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

DÍSZPOLGÁRI CÍM


1. §.


Balatonmagyaród Község Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, díszpolgári címet alapít.


2. §.


A „Balatonmagyaród Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, egész életművével olyan általános elismerést szerzett, mely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez; a község fejlődése, gyarapodása érdekében kiemelkedő tevékenységet nyújtott, maradandó értéket teremtett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A község vezetésében hosszú időn át végzett áldozatkész és eredményes munkát fejtett ki.A díszpolgári cím elismerés adományozásának rendje


 1. §


 1. A díszpolgári címet a község lakossága nevében a Képviselő-testület alkalmanként, nem időhöz kötötten adományozza.


 1. A díszpolgári cím adományozására bárki írásban javaslatot tehet, mely javaslathoz a Képviselő-testület megválasztott tagjai legalább felének ajánlása (aláírása) is szükséges.


 1. A díszpolgári kitüntető címből évente egy adományozható.
 1. §


 1. A díszpolgári címet a Képviselő-testület ünnepélyes keretek között adományozza.


 1. Az adományozást a Képviselő-testület határozat formájában, jegyzőkönyvbe foglalja és részletesen indokolja.


 1. § 1. A díszpolgári címmel, külön erre a célra készített díszoklevél, emlékérem és arany pecsétgyűrű jár.


 1. A díszpolgári oklevél a község címerén kívül tartalmazza az adományozó megjelölését, kitüntetett személy nevét, foglalkozását, az adományozás okát és keltét, valamint a polgármester aláírását és a képviselő-testület pecsétjének lenyomatát.

Az oklevél mintáját jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


 1. Az oklevél egy minta példányát az irattárban meg kell őrizni.


 1. Az emlékérem bronzból készül. Az emlékérem Balatonmagyaród Díszpolgára feliratot, a község címerét, a kitüntetett nevét és az évszámot tartalmazza.

Az érem leírását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.


 1. A díszpolgári cím elismerésben részesített személyekről nyilvántartást kell vezetni.


 1. A díszpolgári cím adományozás költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetéséből kell biztosítani.


 1. A pecsétgyűrű aranyból készül és Balatonmagyaród község címerének lenyomatát tartalmazza. A belső oldalán szerepel az adományozás éve. A gyűrű súlya a kézméret nagyságától függően változhat.


 1. §(1) A község díszpolgára


a.) az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,

b.) meghívandó az önkormányzat ünnepségeire, valamint egyéb kiemelkedő rendezvényeire, melyeken megkülönböztetett hely illeti meg.

c.) Elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.


(2) A fenti jogok érvényesítéséért a polgármester a felelős.
 1. §


 1. A díszpolgári címet a polgármester és a települési képviselők javaslatára a Képviselő-testület megvonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná válik.


 1. A képviselő-testület erre vonatkozó határozatát és a megvonás tényét az érdekeltekkel közölni kell.


II. fejezet

„BALATONMAGARÓDÉRT” kitüntető díj


8. §.


Balatonmagyaród Község Képviselő-testülete „BALATONMAGYARÓDÉRT” kitüntető díjat alapít személyek és közösségek bármely területen végzett maradandó értékű teljesítménye elismerésére, mellyel jelentősen hozzájárultak a falu szellemi, erkölcsi, anyagi és kulturális értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.


9. §.


 1. A kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akiknek (amelyek) a tudományok, művészetek, fejlesztés, gyógyítás, az oktatás-nevelés, közművelődés, sport, településfejlesztés, környezetvédelem, a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal, maradandó alkotásaikkal hozzájárultak, hozzájárulnak Balatonmagyaród település fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez. A község múltjának feltárásáért és terjesztéséért kiemelkedően dolgoztak.


(2) A kitüntető cím különösen az alábbi területeken elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére adományozható:


a.) a közművelődés, művészeti élet területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó vagy hosszú ideje kimagasló színvonalon teljesítő művészeti csoportok, egyesületek, magánszemélyek részére,


b.) önkéntes tűzoltóság és a polgári védelem tagjainak, illetve közösségeknek, magánszemélyeknek, akik a szolgálat teljesítésével összefüggő, valamint emberi helytállásukkal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet elhárításában kiemelkedő munkát végeztek, hozzájárultak a falu közbiztonságának javulásához,


c.) a sportért dolgozó sportvezetőknek, sportolóknak, szakosztályoknak, csoportoknak, kluboknak, akik hosszabb ideje eredményesen tevékenykedtek Balatonmagyaród sportéletéért,


d.) azoknak a személyeknek, akik az egészségügy területén kimagasló munkát végeztek,


e.) azoknak a személyeknek, akik Balatonmagyaród gazdaságának fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájárultak,


f.) azon szakemberek, közösségek részére, akik Balatonmagyaród környezeti állapota megóvása, műszaki- és agrárinfrastruktúrája fejlesztése érdekében kimagasló eredményeket értek el,


g.) a közszolgálat, az államigazgatási munka helyi megvalósításában kimagasló teljesítményt nyújtott.A kitüntető díj elismerés adományozásának rendje


 1. §


 1. A kitüntető díjat a község lakossága nevében a Képviselő-testület alkalmanként, nem időhöz kötötten adományozza.


 1. A kitüntető díj adományozására bárki írásban javaslatot tehet, mely javaslathoz a Képviselő-testület megválasztott tagjai legalább negyedének ajánlása (aláírása) is szükséges.


 1. A kitüntető díjból évente kettő adományozható. 1. §


 1. A kitüntető díjat a Képviselő-testület ünnepélyes keretek közötti adományozza.


 1. Az adományozást a Képviselő-testület határozat formájában, jegyzőkönyvbe foglalja és részletesen indokolja.


 1. §


 1. A kitüntető díj elismeréssel, külön erre a célra készített díszoklevél, emlékérem és tárgyjutalom jár.


 1. A díszoklevél a község címerén kívül tartalmazza az adományozó megjelölését, kitüntetett személy nevét, foglalkozását, az adományozás okát és keltét, valamint a polgármester aláírását és a képviselő-testület pecsétjének lenyomatát.

Az oklevél mintáját jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.


 1. Az oklevél egy minta példányát az irattárban meg kell őrizni.


 1. Az emlékérem bronzból készül. Az emlékérem „BALATONMAGYARÓDÉRT” kitüntető díj feliratot, a község címerét, a kitüntetett nevét és az évszámot tartalmazza.

Az érem leírását jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.


 1. A kitüntető díj elismerésben részesített személyekről nyilvántartást kell vezetni.


 1. A kitüntető díj adományozás költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetéséből kell biztosítani. 1. §


 1. A kitüntető díj elismerést a polgármester és a települési képviselők javaslatára a Képviselő-testület megvonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná válik.


 1. A képviselő-testület erre vonatkozó határozatát és a megvonás tényét az érdekeltekkel közölni kell.


III. fejezet

Vegyes rendelkezések


14. §.A kitüntető cím és díj adományozására vonatkozó javaslatokat – részletes indokolással - minden év május 15-ig kell megküldeni a polgármesternek.15. §.


(1) Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/2010. (IX.28.) önkormányzati rendelete.

Kalász Mátyás                                               Papné Szabó Mónika

polgármester                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve: 2019. március 29.


Papné Szabó Mónika

          jegyző

1. melléklet
BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


……….. SZÁMÚ HATÁROZATA ÉRTELMÉBENKITÜNTETETT NEVE

RÉSZÉRE


BALATONMAGYARÓD DÍSZPOLGÁRA

CÍMET ADOMÁNYOZZA


A CÍM ELNYERÉSÉNEK MEGOKOLÁSA:DÁTUM:                                                                                               ……………………………………

                                                                                                          POLGÁRMESTER


2. melléklet
BALATONMAGYARÓD DÍSZPOLGÁRA
           

                       


                 KITÜNTETETT NEVE


                   KITÜNTETÉS ÉVE
3. melléklet
BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


……….. SZÁMÚ HATÁROZATA ÉRTELMÉBENKITÜNTETETT NEVE

RÉSZÉRE


„BALATONMAGYARÓDÉRT” KITÜNTETŐ DÍJ ELISMERÉST ADOMÁNYOZZA


AZ ELISMERÉS ELNYERÉSÉNEK MEGOKOLÁSA:DÁTUM:                                                                                               ……………………………………

                                                                                                          POLGÁRMESTER


4. melléklet
          „BALATONMAGYARÓDÉRT”

                       KITÜNTETŐ DÍJ
           

                       


                 KITÜNTETETT NEVE


                   KITÜNTETÉS ÉVE