Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.07.) önkormányzati rendelete

egyszeri támogatás megállapításáról

Hatályos: 2016. 11. 08 - 2016. 12. 31

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2016. (XI.07.) önkormányzati rendelete

egyszeri támogatás megállapításáról
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:1. §(1)       Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a növekvő anyagi terhekre és a közelgő karácsonyi ünnepekre tekintettel 2016. évben egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti azokat a Balatonmagyaródon legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Balatonmagyaród községben élő öregségi nyugdíjban részesülő személyeket, aki(k)nek az egy főre jutó havi nyugdíja nem haladja meg a 114.400 Ft-ot.


(2)       A támogatás mértéke:                        10.000,- Ft/fő.


(3)       A támogatás kiosztásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik.2. §  1. A Képviselő-testület a karácsonyra való tekintettel 2016. évben a Balatonmagyaródon legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Balatonmagyaród községben élő 16 év alatti gyermekek, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek és a korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermekek megajándékozására gyermekenként 10.000,- Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt.


(2)       A támogatás kiosztásáról az Önkormányzati Hivatal gondoskodik.


3. §


(1)A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetése szociális előirányzata terhére biztosítja.


(2) Az egyszeri szociális támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a polgármester jogosult dönteni.
4. §  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1. E rendelet 2016. december 31-én hatályát veszti.


                         Kalász Mátyás                                             Papné Szabó Mónika

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetési záradék:


Jelen rendelet Balatonmagyaród községben 2016. november 07. napján kifüggesztésre került.

                                                                                                Papné Szabó Mónika

                                                                                                            jegyző