Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2013. 05. 17

Balatonmagyaród Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2000.(XI.28.) önkormányzati rendelete


a temetőkről és a temetkezésről


(Egységes szerkezetben a 10/2012.(V.31.), 9/2013.(V.16.) önkormányzati rendeletekkel)


Balatonmagyaród Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban: Tv) 40.§ (1) bekezdésében és 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999.(X.1.) Korm.rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


 1. §.


 1. A rendelet hatálya a Balatonmagyaród község közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonú köztemetőre és kegyeleti emlékhelyre (továbbiakban: Temető) terjed ki.
 2. Az önkormányzat a Temetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatal útján teljesíti.


Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele


 1. §.


A Temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr. Szabályait kell alkalmazni.


Temetési helyek, sírjelek

 1. §.


 1. A Temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
  • egyes sírhely,
  • kettős sírhely,
  • gyermek sírhely,
  • sírbolt,
  • urnasírhely,
  • urnasírbolt, a térképen kijelölt helyen


 1. A sírhelyek mérete:

- egyes sírhely esetén hosszúság:       250 cm

                                    szélesség:        160 cm

                                    mélység:          200 cm

- kettős sírhely esetén hosszúság:      250 cm

                                    szélesség:        250 cm

                                    mélység:         200 cm

- sírbolt esetén hosszúság:                  300 cm

                                    szélesség:        300 cm

                                    magasság:       250 cm

- urnasírbolt esetén hosszúság:          150 cm

                                    szélesség:        100 cm

                                    magasság:       250 cm

- gyermeksírhely esetén hosszúság:   150 cm

                                    szélesség:        100 cm

                                    mélység:          200 cm

- urnasírhely esetén hosszúság:          150 cm

                                    szélesség:        100 cm

                                    mélység:          200 cm


 1. A sírhelyek között 30 cm széles gyalogutat kell biztosítani.


 1. A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 250 cm. E magassági méreten belül – a Tv. és Vhr. Rendelkezéseit figyelembe – sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.


 1. A (4) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az építési hatóság részére be kell jelenteni. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.


 1. §.


 1. Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a Temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.


 1. Különösen indokolt esetben (pl. a helyi hozzátartozó idős, mozgásában korlátozott stb.), akkor az (1) bekezdéstől eltérően lehet eljárni.


 1. A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. 10.§. (3) bekezdésére tekintettel nincs akadálya. Az eltérésre vonatkozó igényt az indoklással megjelölve a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.


A temetési helyek feletti rendelkezési jog


 1. §.


 1. A 3. §. (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamára a 145/1999.(X.1.) Korm.rendelet 18. §. (1) bekezdése vonatkozik az alábbi eltérésekkel:
  1. sírbolt ese4tén a rendelkezési jog időtartama 100 év,
  2. urnasírbolt esetén a rendelkezési jog időtartama 25 év.


 1. A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.A Temető infrastrukturális létesítményei


 1. §.


Az önkormányzat a tulajdonában álló Temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

 • a Temetőhöz vezető utat,
 • gépjármű várakozó helyet,
 • ravatalozó,
 • halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
 • boncoló helység – csoportot
 • a Temető bekerítését,
 • illemhelyet,
 • a Temető területének parkosítását, fásítását,
 • vízvételi lehetőséget a Temető területén található 2 db nyomókútról. 1. §.


 1. A 6. §-ban felsorolt létesítmények közül
  1. sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja;
  2. a Temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a Temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják;
  3. a gépjárműparkolót bárki ingyenesen használhatja.


 1. Díjat kell fizetni, az alábbiakban felsorolt tevékenységekért
  1. a Temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért és áramhasználatért, a Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartás hozzájárulási díjat kötelesek fizetni;
  2. a ravatalozó használatáért ravatalozó bérleti díjat;
  3. halotthűtő használatért hűtő bérleti díjat;
  4. a Temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezéséért, amennyiben annak elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik, hulladék-elhelyezési díjat.


 1. A (2) bekezdésben említett díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.A Temető rendje


 1. §.


 1. A Temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a Temető nyitva tartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, pontos címét valamint a Temető részletes térképét ki kell függeszteni.


 1. A Temető nyitva tartási ideje folyamatos.


 1. §.


 1. A nyitva tartási idő alatt a Temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a Temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.


 1. A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt – a Temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.


 1. A Temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a Temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.9/A. § A sírjelek, a növényzet és sírgondozás szabályai [1]


(1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.


(2) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák, és növénytelepítések:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása;

b) cserepes, vágott-művirág, koszorú elhelyezése;

c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 1 m magasságot.

 1. A megváltott temetési helyen csak az önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetők ki 1 méternél magasabbra növő fák, cserjék, bokrok. Az engedély nélkül ültetett 1 méternél magasabbra növő fákat, cserjéket, bokrokat az önkormányzat eltávolíttathatja.


(4) Az ültetett növényzetet (fát, bokrot) a temetkezési hely birtokosának/gondozójának úgy kell elhelyezni, hogy az kifejlett állapotban se akadályozza más sírhelyek kialakítását és a temetőben való közlekedést.


(5) A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett rendelkezni jogosultat terhelő kötelezettség, melyre az önkormányzat megfelelő határidő tűzésével felszólíthatja, illetve az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni a temetési hely felett rendelkezni jogosultat. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető kapuján (hirdetőtábláján) 90 napra ki kell függeszteni. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyen további temetkezés nem történhet.

 1. Közvetlen veszély esetén az építési engedélyhez kötött sírjel helyreállítását az üzemeltető kérelmére az építésügyi hatóság rendeli el, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a közvetlen veszélyt - az üzemeltető közreműködésével, a rendelkezési jog jogosultjának költségére - hatósági úton szünteti meg.
 2. A közvetlen veszély elhárításának érdekében az azonnali beavatkozást igénylő szükséges és elégséges mértékű intézkedéseket az önkormányzat a rendelkezési jog jogosultjának költségére elvégeztetheti.


 1. A köztemetők tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezések, új síremlék állítása miatt - vagy más módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja 1 hónapon belül köteles intézkedni. 1. §.


 1. Tilos
  1. a Temetőbe kutyát bevinni, a vak vezető kutya kivételével;
  2. az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a Temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát kezdeni;
  3. hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni;
  4. hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a Temetőben elégetni;
  5. hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni;
  6. a sírokat és a Temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.


 1. [2]


Záró rendelkezés


 1. §.


 1. E rendelet az 5. §. (2) bekezdésének, valamint a 7. §. (2); (3) bekezdésének kivételével 2000. december 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


 1. A rendelet 5. §. (2) bekezdése, valamint a 7. §. (2); (3) bekezdése 2001. január 1. napján lép hatályba.


 1. E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonmagyaród Község Önkormányzatának a módosított 1/2000.(III.6.( Kt. számú, az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló rendelet 6. számú mellékletének i./ pontja.


Balatonmagyaród, 2000. november 28.            Gönczné Majoros Ildikó sk.                                      Németh Zoltán sk.

                        jegyző                                                             polgármester


[1]

Megállapította a 9/2013.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. május 17. napjától

[2]

Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. június 1. napjától