Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2017. 06. 01 - 2018. 04. 30

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő - testületének


5/2017.(V.31.)


önkormányzati r e n d e l e t e


az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


(1) A Képviselő - testület Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtását


  I. bevételi főösszegét                                   127 806 e Ft-ban , ebből

                        1.) működési célú bevételét                 55 980 e Ft-ban ,

                        2.) felhalmozási célú bevételét              8 143 e Ft-ban ,

                        3.) finanszírozási bevételét                  63 683 e Ft-ban,


  II. kiadási főösszegét                                  63 242 e Ft-ban , ebből

            1.) működési célú kiadását                 48 051 e Ft-ban,

ebből:

a) személyi jellegű kiadásokat           17 932 e Ft-ban,

b) munkaadót terhelő járulékokat         4 185 e Ft-ban,

c) dologi jellegű kiadásokat               19 488 e Ft-ban,

d) egyéb műk. célú kiadások áht-n belüli      1 159 e Ft-ban,

e) egyéb műk. célú kiadások áht-n kívüli      2 561 e Ft-ban,

f) ellátottak pénzbeli juttatásai                       2 726 e Ft-ban,


            2.) felhalmozási célú kiadását                14 549 e Ft-ban ,

            ebből:

  1. beruházások összegét                        1 282 e Ft-ban,                       
  2. felújítások összegét                          13 267 e Ft-ban,
  3. egyéb felhalm. célú tám. áht-n belüli          e Ft-ban,
  4. egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívüli                


3.) finanszírozási kiadás                              642 e Ft-ban,(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezését a 2, 3, mellékletek mutatják be.


(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2016. évi kiadásainak részletezését a 2, 3, 5, mellékletek mutatják be.


(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6)  Balatonmagyaród Község Önkormányzata kormányzati funkciónkénti kiadások és bevételek alakulását a rendelet 3.b és 3.c táblázatai tartalmazzák.


Foglalkoztatottak létszáma az év végén: 11 fő


2.§.


  1. A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását tudomásul veszi a 4. melléklet szerint.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A beruházási és felújítási kiadásokat az 5. melléklet szerint.

2. Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkciónként a 3.c. melléklet szerint.


3.§(1) Az önkormányzat – 2016. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványkimutatását és eredménykimutatását a 8. és 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(4) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2016. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.4. §


(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2018. április 30-án.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) rendelet.

    Kalász Mátyás                                                       Papné Szabó Mónika

    polgármester                                                                 jegyző
Kihirdetve: Balatonmagyaród, 2017. május 31.Papné Szabó Mónika

         jegyzőMellékletek