Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013 (II.22.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2018. 12. 04

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete


a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről


(Egységes szerkezetben a 11/2018.(XII.03.) önkormányzati rendelettel.)


Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Balatonmagyaród Község közigazgatási területén ez e rendeletben meghatározott magatartást megvalósító természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


  1. fejezet


Általános rendelkezések


2.§


  1. E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak minősül minden olyan magatartás, melyet Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő- testülete e rendeletben ekként meghatároz.


  1. A rendelet szabályai nem alkalmazhatók azon magatartási szabályok megsértése esetén, amelyet magasabb szintű jogszabály szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nyilvánít, illetve amelyet más jogszabály közigazgatási bírsággal sújt.


Eljárási szabályok


3.§


(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlását mind a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása esetében, mind a közigazgatási bírság kiszabása tekintetében a Képviselő- testület a jegyzőre ruházza át.


(2)[1]

(3) [2]Alkalmazható jogkövetkezmények


4.§ [3]  1. fejezet


Egyes közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások


5.§


(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki

1. az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás után nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,

2. szemetet halmoz fel,

3. a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a szállató gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,

4. a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,

5. az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik,

6. az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja és kaszálja rendszeresen, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

7. a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

8. a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le (útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre),

9. gépkocsit tiltott helyen és módon mos,

10. szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt,

11.közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

12. az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,

13. építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,

14. közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,

15. a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,

16. közútra, útpadkára építési törmeléket helyez el engedély nélkül,

17. vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol,

18. alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,

19. a településen lévő tavakba, holtágakba élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,

20. [4]

21. avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi.

   22. a közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek nem megfelelően használja, közterületen engedély nélkül összejövetelt, megmozdulást, rendezvényt szervez

       23. napszaktól függetlenül olyan tevékenységet, magatartást folytat, amely mások     pihenését vagy nyugalmát bármely módon zavarja.

(2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki Balatonmagyaród jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló 10/2001.(VI. 21.) rendelet címer és zászló használatát szabályozó rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza. Az önkormányzat címerét vagy zászlóját engedély nélkül vagy a használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon felhasználja.


(3) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki


  1. a Temetőbe kutyát visz be, a vak vezető kutya kivételével;
  2. az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a Temetőbe építőanyagot szállít be, építési vagy bontási munkát kezd el,
  3. hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen rak le,
  4. hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a Temetőben éget el,
  5. hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét megzavarja, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérti;


(4) [5]


(5) [6]

  1. fejezet


Záró rendelkezések


6.§


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon 2013. február 25. napján lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások esetében kell alkalmazni.


Kalász Mátyás                                                             Papné Szabó Mónika

 polgármester                                                                      jegyző


A rendelet kihirdetve:


Balatonmagyaród, 2013. február 22.


Papné Szabó Mónika

                                                                                                      jegyző[1]

Hatályon kívül helyezte a 11/2018.(XII.03.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. december 04. napjától

[2]

Hatályon kívül helyezte a 11/2018.(XII.03.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. december 04. napjától

[3]

Hatályon kívül helyezte a 11/2018.(XII.03.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. december 04. napjától

[4]

Hatályon kívül helyezte a 11/2018.(XII.03.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. december 04. napjától

[5]

Hatályon kívül helyezte a 11/2018.(XII.03.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. december 04. napjától

[6]

Hatályon kívül helyezte a 11/2018.(XII.03.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2018. december 04. napjától​