Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011 (XII.20.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2011. 12. 21 - 2017. 04. 28

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelete


a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékérőlBalatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet ( a továbbiakban: Tvr.) 42/A.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről a következő rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1.§


A rendelet hatálya Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetékességi területén történő házasságkötésre valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (a továbbiakban együtt: házasságkötés) és a házasságkötést lebonyolító anyakönyvvezetőre terjed ki.


2.§


Házasságkötés lebonyolítására szolgáló hivatali helységet az önkormányzat 8753 Balatonmagyaród Petőfi u. 112. szám alatti épületében biztosítja.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai


3.§


(1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli

      lebonyolítása iránti kérelmet az anyakönyvvezetőnél benyújtani.


(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a házasuló feleknek nyilatkozniuk kell

      arról, hogy a Tvr. 15/A.§ -ában foglalt feltételeket biztosítják.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításáért fizetendő díjak mértéke


3.§


(1) Házasságkötés hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja: 10.000,-Ft+Áfa.


(2) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításának díja: 10.000,-Ft+Áfa.


(3) Amennyiben a házasuló felek egyike balatonmagyaródi lakóhellyel rendelkezik, a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli lebonyolítása díjmentes.


Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke


4.§


A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötést lebonyolító anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy házasságkötésenként bruttó 10.000,-Ft díjazás illeti meg függetlenül attól, hogy a házasságkötésre hivatali helyiségben, vagy azon kívül kerül sor.


Záró rendelkezés


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Gönczné Majoros Ildikó                                                          Kalász Mátyás

             körjegyző                                                                      polgármesterA rendelet kihirdetve!


Balatonmagyaród, 2011. december 20.

                                                                                        Gönczné Majoros Ildikó

                                                                                                    körjegyző